Liên hệ web
  
Cảnh Báo về Nạp Module
Một hoặc nhiều module trên trang này chưa được nạp. Hãy refresh lại trang (click F5 trên hầu hết các browser). Nếu lỗi này vẫn còn, hãy thông báo choQuản Trị Site.

 LIÊN HỆ
Lỗi: LIÊN HỆ hiện chưa có.
DotNetNuke.Services.Exceptions.ModuleLoadException: c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\6fc9bc36\47774acb\App_Web_feedback_form.ascx.1b715bd4.e_ysizrh.0.cs(135): error CS0012: The type 'DotNetNuke.Common.Global' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'App_Code.3tqzr5bj, Version=4.3.7.29556, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. ---> System.Web.HttpCompileException: c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\6fc9bc36\47774acb\App_Web_feedback_form.ascx.1b715bd4.e_ysizrh.0.cs(135): error CS0012: The type 'DotNetNuke.Common.Global' is defined in an assembly that is not referenced. You must add a reference to assembly 'App_Code.3tqzr5bj, Version=4.3.7.29556, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. at System.Web.Compilation.AssemblyBuilder.Compile() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResult(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(String virtualPath) at DotNetNuke.UI.Skins.Skin.InjectModule(Control objPane, ModuleInfo objModule, PortalSettings portalSettings) in D:\Websites\DotNetNuke\CS_Library\DotNetNuke\UI\Skins\Skin.ascx.cs:line 633 --- End of inner exception stack trace ---

  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Hình ảnh
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT