Liên hệ web
  
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP Khối 6

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 6 NĂM HỌC 2015-2016

LỚP 6/1
HKII CN
LỚP 6/2
HKII CN
LỚP 6/3
HKII CN
LỚP 6/4
HKII CN
LỚP 6/5
HKII CN
LỚP 6/6
HKII
CN
LỚP 6/7
HKII
CN
LỚP 6/8 HKII CN

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 6 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 6/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/8 HKI HKII CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 6 NĂM HỌC 2013-2014

LỚP 6/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/8 HKI HKII CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 6 NĂM HỌC 2012-2013

LỚP 6/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 6/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT