Liên hệ web
  
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP Khối 8

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 NĂM HỌC 2015-2016

LỚP 8/1

HKI

HKII

CN

LỚP 8/2

HKI

HKII

CN

LỚP 8/3

HKI

HKII

CN

LỚP 8/4

HKI

HKII

CN

LỚP 8/5

HKI

HKII

CN

LỚP 8/6

HKI

HKII

CN

LỚP 8/7

HKI

HKII

CN

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 NĂM HỌC 2014-2015

LỚP 8/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 NĂM HỌC 2013-2014

LỚP 8/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/8 HKI HKII CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 NĂM HỌC 2012-2013

LỚP 8/1

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/2

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/3

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/4

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/5

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/6

HKI

HKII

CẢ NĂM

LỚP 8/7

HKI

HKII

CẢ NĂM

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP KHỐI 8 NĂM HỌC 2015-2016
LỚP 8/1
HKI
LỚP 8/2
HKI
LỚP 8/3
HKI
LỚP 8/4
HKI
LỚP 8/5
HKI
LỚP 8/6
HKI
LỚP 8/7
HKI
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT