Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2022-2023

 Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường THCS Nguyễn Huệ, tường THCS Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch hội thi GV dạy giỏi cấp trường.


 Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019  của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư 22);

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022-2023 của Trường THCS Nguyễn Huệ;

Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch hội thi GV dạy giỏi cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong các trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; tăng cường và củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới GV chuyên môn nòng cốt ở các môn học.
2. Phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác và sử dụng sáng tạo, có hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.
3. Góp phần triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong trường học; động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và rèn luyện cho giáo viên tự học, sáng tạo. Qua Hội thi, trường học phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục ở mỗi đơn vị và của toàn trường.
4. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

1.  Đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học 2021-2022, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn 2 nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;
2.  Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN DỰ THI :

1. Nội dung thi :

a) Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên  được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được Tổ trưởng  xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2. Chương trình Hội thi : Hội thi được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 18/03/2023 đến 25/03/2023 theo chương trình thực học của Học kỳ II năm học 2022 - 2023. Trong thời gian trên, nếu chương trình có tiết kiểm tra sẽ được chuyển sang tuần tiếp theo, tiết dạy tuần tiếp theo sẽ được bố trí dành cho Hội thi.

3. Cách đánh giá :

3.1. Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục

- Phần thực hành tiết dạy được 02 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định tại Công văn 1869/SGDĐT-GDTrHTX ngày 14/9/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với giáo viên trung học đối với khối 8,9; đối với khối 6,7 thực hiện đánh giá theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông 2018 . Riêng 3 môn Thể dục được đánh giá, xếp loại tiết dạy theo quy định của Sở GDĐT theo thang điểm 100 (theo Phụ lục 10 của Công văn 2422/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/9/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022 - 2023).

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

3.2. Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy :

- Giáo viên trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp sẽ đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy; biện pháp được nhà
trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp đó. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.
- Phần trình bày biện pháp được 03 giám khảo đánh giá.
3.3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ :

1. Nhiệm vụ của trường :
a) Căn cứ vào Thông tư 22 để ban hành Kế hoạch tổ chức và nội quy Hội thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chấm phần thực hành tiết dạy và phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

b) Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.
c) Tổ chức khai mạc và tổng kết Hội thi.
2. Nhiệm vụ các Tổ : Lập hồ sơ dự thi của Tổ mình. Hồ sơ gồm:

- Danh sách đề xuất GV tham gia dự thi của Tổ, ít nhất 3GV/Tổ   

- Danh sách các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên tham gia Hội thi lập theo từng môn dự thi
- Danh sách giám khảo Hội thi . Tiêu chuẩn tham gia Ban Giám khảo căn cứ theo Điều 16 của Thông tư 22;
Lưu ý: Tất cả các biểu mẫu gửi văn bản giấy, đề nghị các Tổ gửi về thầy Lê Trường để tổng hợp, chuẩn bị cho Hội thi.
3. Nhiệm vụ của giáo viên tham gia dự thi
a) Chuẩn bị kỹ và hoàn thành 2 nội dung thi theo quy định.
b) Chấp hành nghiêm túc nội quy của Hội thi.
c) Chuẩn bị các điều kiện, thiết bị và phương tiện dạy học cần thiết.
d) Ngay trước phần thực hành tiết dạy, giáo viên tham gia dự thi nộp 03 tập giáo án/tiết dạy cho Giám khảo Hội thi. Giáo án được soạn vi tính, in trên giấy A4. Nếu bài dạy có sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, ngoài giáo án giáo viên nộp các slide trình chiếu trên power point.
e) Mỗi giáo viên nộp 03 bản về nội dung phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy đã được Tổ trưởng ký xác nhận. Mỗi bản này được đánh máy trên giấy A4, từ 2 đến 3 trang; dạng chữ Time New Roman; cỡ chữ 14; giãn dòng đơn; canh lề trên, dưới, trái, phải đều 2cm. Thời gian nộp là ngày 21/02/2023.
4. Nhiệm vụ của giám khảo
a) Thực hiện nghiêm túc nội quy Hội thi, làm việc độc lập với tinh thần trách nhiệm cao và sự công tâm, khách quan trong đánh giá kết quả dự thi của giáo viên.
b) Thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo phân công.
c) Không được tư vấn tiết dạy cho giáo viên dự thi; chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về tính bảo mật liên quan đến nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình đúng quy định, đúng quy trình (dự giờ, nhận xét và góp ý tiết dạy, xử lý hồ sơ sau khi dự giờ xong,…)
5. Quy định ứng dụng công nghệ thông tin đối với các tiết dạy:
Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào bài giảng trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp trường được quy định như sau:

5.1. Việc ứng dụng CNTT thông qua trình chiếu được coi như đồ dùng dạy học khi:
- Trình chiếu sơ đồ; biểu bảng; phiếu học tập; tờ nguồn; hình ảnh; video; clip; nhạc đệm; các thí nghiệm ảo đối với những thí nghiệm phức tạp, không đủ thời gian tiến hành thí nghiệm trên lớp hoặc không có đồ dùng thí nghiệm để làm;
- Bảng đen phải thể hiện nội dung các phần của bài ghi: tên bài, đề mục, nội dung của các đề mục,… và những nội dung này không được thể hiện trên màn chiếu.

5.2. Việc ứng dụng CNTT đã tích hợp cả phần ghi bảng của giáo viên khi:
- Phần trình chiếu (Slide) được thiết kế thành 2 phần: Nội dung bài học và minh họa;
- Phần trình chiếu cuối cùng phải tái hiện toàn bộ các mục đã dạy và nội dung trọng tâm kiến thức của mỗi mục;
- Giáo viên phải dành thời gian hợp lý để học sinh ghi bài;
- Bảng đen dùng để thực hành cho giáo viên và học sinh (nếu có).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ GIẢI THƯỞNG
1. Kinh phí tổ chức Hội thi
Căn cứ vào các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 về việc Quy định mức chi cho các hoạt động ngành GDĐT; số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UBND để thực hiện.
2. Kinh phí làm đồ dùng dạy học: Thực hiện theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tổ nộp đề xuất kinh phí chi theo thực tế sau khi dạy xong; sau khi dạy xong, đồ dùng dạy học phải được nhập vào thiết bị của nhà trường.
3. Giải thưởng
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi qua Hội thi được Trường THCS Nguyễn Huệ cấp giấy chứng nhận và hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

VI. LỊCH THỰC HIỆN:

+ Ngày 18/03/2023

14h45 Trình bày giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.

                                    Toán,              Nhạc, Lịch sử và Địa Lý(Sử), Anh, KHTN(Hoá)

  Phòng thực hiện :    P.12 ;                         P.13;               TC1          TC2; P.14

            15h30 Trình bày giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.

                                    Tin,     Văn, Lịch sử và Địa Lý(Địa), KHTN(Sinh).

Phòng  thực hiện :    P.12 ; P.13;    TC1                                         TC2

+ Ngày 25/03/2023

07h00 đến 7h45

Thực hiện tiết dạy Toán, Nhạc, Lịch sử và Địa Lý(Sử), Anh, KHTN(Hoá)

  Phòng dạy :          P.12 ; P.13;      TC1                             TC2; P.14

            8h00 đến 8h45 : Góp ý và nhận xét tiết dạy

09h00 đến 9h45

Thực hiện tiết dạy Tin, Văn, Lịch sử và Địa Lý(Địa), KHTN(Sinh).

Phòng dạy :            P.12 ; P.13;      TC1                             TC2

10h00 đến 10h45 : Góp ý và nhận xét tiết dạy.

            Nộp hồ sơ hội giảng để TKHĐ tổng hợp.

            14h00 Tổng kết hội giảng.

V. DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI :

Stt

Họ và tên

Tổ chuyên môn

01

Võ Hùng                    Quang

Toán – Tin

02

Lê Võ Thoại              My

Toán – Tin

03

Hàng  Ý                     Trâm

Ngữ Văn

04

Huỳnh Thị Thu         Hương

NgữVăn

05

Đỗ Thị Ngọc             Diệu

Sử - Địa – GDCD

06

Nguyễn Ngọc            Tấn

Sử - Địa – GDCD

07

Lê Thị Ngọc              Dung

Anh – GDTC

08

Võ Nhật                     Phượng

KHTN - CN

09

Vũ Thị Hà                  Thủy

KHTN - CN

 


VI. DANH SÁCH GIÁM KHẢO HỘI THI :

TT

Họ và tên

Chức vụ

Làm nhiệm vụ

1

Võ Quang                  Ân

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Lâm Bá                      Vũ

Phó Hiệu Trưởng

Phó trưởng ban

3

Phạm Hùynh             Huyền

Tổ trưởng 

Giám khảo

4

Lê Đức                       Quang

Tổ Phó

Giám khảo

5

Nguyễn Thị               Trương

Giáo viên

Giám khảo

6

Võ Thị Hồng             Uyên

Tổ trưởng 

Giám khảo

7

Trần Trọng                Thuỳ

Tổ Phó

Giám khảo

8

Trần Thị Thu             Điệp

Giáo viên

Giám khảo

9

Nguyễn Tiến             Minh

TTND

Giám khảo

10

Mai Thị Mỹ               Diệu

Tổ trưởng 

Giám khảo

11

Nguyễn Thị Đài        Nguyên

Tổ Phó

Giám khảo

12

Nguyễn Thanh          Cao

Giáo viên

Giám khảo

13

Đỗ Thị Mỹ                 Hương

Giáo viên

Giám Khảo

14

Lê Xuân                     Vỹ

Tổ trưởng 

Giám khảo

15

Ngô Thị Bảo             Trâm

Tổ Phó

Giám khảo

16

Nguyễn Lê                 Trường

Giáo viên

Giám khảo

17

Đỗ Thị Mỹ                 Hà

Tổ trưởng 

Giám khảo

18

Quang Thị Lệ            Hiền

Giáo viên

Giám khảo

19

Đặng Thị Nhất          Hoa

Giáo viên

Giám khảo

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                       

- Phòng GD&ĐT: Để báo cáo;                                                    Võ Quang Ân   

- BGH ;                                  

            - Các tổ chuyên môn: Để thực hiện;

            - Lưu VT;                                                                            

      

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT