Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên Năm học 2020 – 2021

 Căn cứ tình hình thực tế đơn vị, trường THCS Nguyễn Huệ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  cho CBQL và giáo viên năm học 2020 – 2021


Diên Phước, ngày……tháng 10 năm 2020

 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên

Năm học 2020 – 2021     

          Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

           Căn cứ Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Căn cứ Kế hoạch số 748/PGD&ĐT-GDTHCS  ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục Diên Khánh về việc hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL THCS năm học 2019-2020;

           Căn cứ tình hình thực tế đơn vị, trường THCS Nguyễn Huệ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên  cho CBQL và giáo viên năm học 2020 – 2021  như sau:

I. Mục đích và yêu cầu của BDTX:

          1. GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường, của phòng GDĐT.

3. Việc triển khai công tác BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá GV theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề GV và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và GV qua từng năm.

4. Bổ sung, nâng cao một số kĩ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường; thực hiện thí điểm việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao hiệu quả giáo dục của cấp học.

5. Việc lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng cần chú ý đến các nội dùn gắn với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phù hợp với đặc thù môn học.

II. Nguyên tắc:

          1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

          3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

          4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

          5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

III. Đối tượng BDTX.

Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.

IV. Hình thức bồi dưỡng

CBQL, GV thực hiện BDTX với hình thức: tập trung, từ xa và bán tập trung. CBQL, GV tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn trong trường.

V. Nội dung, thời lượng BDTX.

          1. Nội dung chương trình bồi dưỡng 1: 40 tiết /năm học /CBQL, GV.

- Đối với GV: Các tổ chuyên môn tổ chức triển khai học tập và bồi dưỡng Môđun 4 của thông tư 17 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh”

- Đối với CBQL: Bồi dưỡng Môđun 5 của thông tư 18 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường”

          2. Nội dung chương trình bồi dưỡng 2: 40 tiết /năm học /CBQL, GV.

- Chuyên đề 1 (20 tiết): Tất cả CBQL, GV đều được bồi dưỡng các chuyên đề Chính trị hè năm 2020.

- Chuyên đề 2 (20 tiết)

                   + Đối với GV: Các tổ chuyên môn tổ chức triển khai học tập Môđun 8 của thông tư 17 “Xây dựng văn hóa nhà trường trong cơ sở giáo dục phổ thông”

                   + Đối với CBQL: học tập, bồi dưỡng Môđun 11 của thông tư 18 “Xây dựng văn hóa nhà trường”

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng 3:  40 tiết/năm học / CBQL, (GV– “Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay)

- Đối với GV: tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên lựa chọn các mô đun của thông tư 17 cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp trong năm học đẩm bảo thời lượng theo quy định.

- Đối với CBQL: Học tập, bồi dưỡng Mô đun 01 “Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong quản trị nhà trường hiện nay” và mô đun 02 “Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của thông tư 18.          

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.

          1. Phương thức đánh giá.

           Việc đánh giá kết quả BDTX của CBQL và GV được thực hiện theo điều 11, Điều 12 của thông tư 19/2019/TT-BGD ĐT  

          - Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên qua các bài thu hoạch theo các mô đun đã học.

- Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của GV; Điểm được áp dụng như sau:

                     + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

                   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).

          2. Cách tính kết quả BDTX

          - Điểm kiểm tra khi đánh giá kết quả BDTX của từng nội dung 1, 2, 3 theo thang điểm 10;

- Điểm trung bình kết quả BDTX (X) tính theo công thức:   ; trong đó: A là điểm nội dung bồi dưỡng 1, B là điểm nội dung bồi dưỡng 2 và C là điểm  của nội dung bồi dưỡng 3;

          - Điểm BDTX được lấy điểm nguyên

3. Xếp loại kết quả BDTX.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX: GV, CBQL được xếp loại hoàn thành khi hoàn thành đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân; hoàn thành đủ các bài kiểm tra với kết quả 5đ trở lên.

- Không hoàn thành kế hoạch BDTX: GV, CBQL chưa học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX cá nhân, hoặc đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX cá nhân nhưng có một trong các điểm thành phần đạt dưới 5đ.

4. Công nhận kết quả BDTX.

- Cuối năm học, tổ chuyên môn tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên (Dựa trên kết quả đánh giá các nội dung 1,2,3) và gởi lên chuyên môn

- Chuyên môn lập bảng tổng hợp kết quả BDTX gởi về PGD

VII. Lịch thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2020 - 2021

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 8- 9/2020

- Bồi dưỡng tập trung nội dung chuyên đề 1 (Nội dung 2)

- CBQL + GV

Tháng 10/2020

- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường.

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.

- Giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân

- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên.

- CBQL - GV: Bồi dưỡng nội dung 1

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết

- BGH

- BGH +TTCM

 

- GV

- Hiệu trưởng

- CBQL + GV

- Đ/c: Xuân Vỹ

Tháng 11/2019

- CBQL, GV tiếp tục bồi dưỡng nội dung 1

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + GV

- TTCM

 

Tháng 12/2020

- Bồi dưỡng chuyên đề 2 (Nội dung 2)

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết

- Tổ chuyên môn tổ chức  triển khai học tập bồi dưỡng, thảo luận chuyên đề 2 (Nội dung 2)  

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL + GV

- Đ/c Mỹ Hà

- TTCM

 

- TTCM

Tháng 01&02/2021

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên đề 2 (Nội dung 2)

- Tổ chuyên môn tổ chức  triển khai học tập bồi dưỡng, thảo luận chuyên đề 2(Nội dung 2)                      

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL + GV

- TTCM + GV

 

 

- TTCM

Tháng 03/2021

- CBQL, GV bồi dưỡng nội dung 3

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL +GV

- TTCM + GV

 

Tháng 4/2021

- CBQL, GV Tiếp tục bồi dưỡng nội dung 3

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL +GV

- TTCM

 

 

 

Tháng 5 /2021

- Viết bài thu hoạch BDTX

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + GV

- TTCM

- BGH

- BGH

VIII. Tổ chức thực hiện.

          1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (BGH).

          -  Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

          - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

          - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

          - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

          - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

          - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

          2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

          - Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân

          - Tổ chức giáo viên đăng ký mô đun  (Nội dung bồi dưỡng 3)

          - Lập bảng tổng hợp đăng ký mô đun (Nội dung 3) gởi về chuyên môn

          - Tổ chức học tập, trao đổi, thảo luận về các nội dung BDTX trong sinh hoạt tổ chuyên môn

          - Kiểm tra việc học tập BDTX của giáo viên trong tổ

          - Chấm bài thu hoạch và báo cáo kết quả BDTX cho nhà trường vào cuối năm học

2. Trách nhiệm của giáo viên.

          - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

          - Báo cáo cấp chuyên môn, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn tài liệu khai thác để bồi dưỡng, GV truy cập theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn. GV tải về và in tài liệu để sử dụng (yêu cầu mỗi GV đều có đủ tài liệu để thực hiện nhiệm vụ BDTX và lưu vào hồ sơ cá nhân).

          Trên đây là kế hoạch BDTX của đơn vị năm học 2020 – 2021. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                                       

- Tổ trưởng CM, Lực lượng cốt cán (thực hiện);                                 

- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                    Võ Quang Ân

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT