Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN (tiếp theo) NĂM HỌC 2019-2020

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

28 TT 04/2020/TT-BGD Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP BGD 18/03/2020
29 TT 07/2020/TT-BGD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2018/TT-BGD ĐT BGD 28/03/2020
30 NĐ 35/2020/NĐ-CP Quy điịnh chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh Chính phủ 24/03/2020
31 NĐ 45/2020/NĐ-CP Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Chính phủ 08/04/2020
32 NĐ 50/2020/NĐ-CP Quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ quốc tế Chính phủ 20/04/2020
33 NĐ 51/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 14/2020/NĐ-CP Chính phủ 21/04/2020
34 TT 24/2020/TT-BCA Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước Bộ Công an 10/03/2020
35 TT 08/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT và xét công nhận TN   BGD 23/03/2020
36 NĐ 33/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 62/2015/NĐ-CP Chính phủ 17/03/2020

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT