Liên hệ web
  
THỜI KHÓA BIỂU HKII năm học 2019-2020 (áp dụng từ 11/5/2020)

 Xin nhấp vào đây để tải về máy bản Excel đầy đủ.


 

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
DIÊN ĐỒNG
6.6 1 Thu.Văn       C.Cờ Giang.AV      Anh Lâm.Toán      Toán Thu.Văn       Văn Giang.AV      Anh Thu.Văn       SHL
2 Thu.Văn       Văn Phượng.Sinh   Sinh Lâm.Toán      Toán Thu.Văn       Văn Hiền.Địa      Địa Thu.Văn       Văn
3 Thu.Văn       Văn Phương.Lý     Lý Thoa.Sử       Sử Giang.AV      Anh Phượng.Sinh   Sinh Lâm.Toán      Toán
4 Bửu.CN        CN Thảo.CD       GD Hồng.Nhạc     Nhạc Minh.MT       Họa Bửu.CN        CN Lâm.Toán      Toán
               
               
6.7 1 Ngân.Toán     C.Cờ Phượng.Sinh   Sinh Thuyền.Văn    Văn Ngân.Toán     Toán Hiền.Địa      Địa Ngân.Toán     SHL
2 Ngân.Toán     Toán Giang.AV      Anh Thoa.Sử       Sử Ngân.Toán     Toán Giang.AV      Anh Ngân.Toán     Toán
3 Bửu.CN        CN Thảo.CD       GD Thuyền.Văn    Văn Hồng.Nhạc     Nhạc Bửu.CN        CN Thuyền.Văn    Văn
4 Phương.Lý     Lý Minh.MT       Họa Thuyền.Văn    Văn Giang.AV      Anh Phượng.Sinh   Sinh Thuyền.Văn    Văn
               
               
7.7 1 Trường.CN     C.Cờ Tấn.Sử        Sử Tuyến.AV      Anh Tuyến.AV      Anh Hải.Văn       Văn Trường.CN     SHL
2 Trường.CN     CN Trường.CN     CN Tấn.Sử        Sử Thảo.CD       GD Hải.Văn       Văn Trường.CN     Sinh
3 Trường.CN     Sinh Minh.MT       Họa Hồng.Nhạc     Nhạc Trúc.Toán     Toán Hoa.Địa       Địa Trúc.Toán     Toán
4 Hải.Văn       Văn Hoa.Địa       Địa Vỹ.Lý         Lý Trúc.Toán     Toán Tuyến.AV      Anh Trúc.Toán     Toán
5 Hải.Văn       Văn * * * * *
               
7.8 1 Hương.Toán    C.Cờ Trường.CN     CN Tấn.Sử        Sử Thảo.CD       GD Trâm.Văn      Văn Hương.Toán    SHL
2 Hương.Toán    Toán Tấn.Sử        Sử Tuyến.AV      Anh Tuyến.AV      Anh Trâm.Văn      Văn Hương.Toán    Toán
3 Hương.Toán    Toán Hoa.Địa       Địa Vỹ.Lý         Lý Minh.MT       Họa Tuyến.AV      Anh Trường.CN     Sinh
4 Trâm.Văn      Văn Trường.CN     Sinh Hương.Toán    Toán Hồng.Nhạc     Nhạc Hoa.Địa       Địa Trường.CN     CN
5 Trâm.Văn      Văn * * * * *
               
8.6 1 Trương.AV     C.Cờ Trâm.Sinh     Sinh Đông.Toán     Toán Trâm.Sinh     Sinh Điệp.Văn      Văn Trương.AV     SHL
2 Tuấn.Hóa      Hoá Diệu.MT       Họa Hà.CD         GD Hiền.Địa      Địa Điệp.Văn      Văn Tuấn.Hóa      Hoá
3 Trương.AV     Anh Điệp.Văn      Văn Đông.Toán     Toán Hương.Nhạc    Nhạc Hiền.Địa      Địa Đông.Toán     Toán
4 Trương.AV     Anh Điệp.Văn      Văn Tấn.Sử        Sử Đông.Toán     CN Điệp.Văn      Văn Đông.Toán     Toán
5 Phương.Lý     Lý * * * * Trương.AV     Anh
               
8.7 1 Tuấn.Hóa      C.Cờ Diệu.MT       Họa Hà.CD         GD Hiền.Địa      Địa Tư.Văn        Văn Tuấn.Hóa      SHL
2 Trương.AV     Anh Trâm.Sinh     Sinh Đông.Toán     Toán Trâm.Sinh     Sinh Tư.Văn        Văn Trương.AV     Anh
3 Tuấn.Hóa      Hoá Tấn.Sử        Sử Hiền.Địa      Địa Đông.Toán     CN Đông.Toán     Toán Tuấn.Hóa      Hoá
4 Tư.Văn        Văn Phương.Lý     Lý Đông.Toán     Toán Hương.Nhạc    Nhạc Tư.Văn        Văn Trương.AV     Anh
5 Tư.Văn        Văn * * * * Đông.Toán     Toán
BUỔI SÁNG
8.1 1 Diệu.MT       C.Cờ Diệu.Toán     Tin Mai.Sinh      Sinh Tư.Văn        Văn Tấn.Sử        Sử Diệu.MT       SHL
2 Mai.Sinh      Sinh Diệu.Toán     Tin Trương.AV     Anh Tư.Văn        Văn Trương.AV     Anh Thảo.CD       GD
3 Diệu.MT       Họa Hương.Nhạc    Nhạc Cao.Toán      Toán Khánh.Hóa     Hoá Tuấn.Địa      Địa Trâm.Lý       Lý
4 Cao.Toán      Toán Khánh.Hóa     CN Tư.Văn        Văn Trương.AV     Anh Khánh.Hóa     Hoá Tuấn.Địa      Địa
5 Cao.Toán      Toán * Tư.Văn        Văn * * Cao.Toán      Toán
               
8.2 1 Hương.Nhạc    C.Cờ Đông.Toán     Toán Huyền.AV      Anh Đông.Toán     CN Đông.Toán     Toán Hương.Nhạc    SHL
2 Điệp.Văn      Văn Đông.Toán     Toán Diệu.MT       Họa Huyền.AV      Anh Đông.Toán     Toán Tấn.Sử        Sử
3 Mai.Sinh      Sinh Huyền.AV      Anh Mai.Sinh      Sinh Điệp.Văn      Văn Trâm.Lý       Lý Điệp.Văn      Văn
4 Thảo.CD       GD Hương.Nhạc    Nhạc My.Tin        Tin Tuấn.Địa      Địa Tuấn.Địa      Địa Điệp.Văn      Văn
5 Tuấn.Hóa      Hoá * My.Tin        Tin * * Tuấn.Hóa      Hoá
               
8.3 1 Giang.AV      C.Cờ Oanh.Văn      Văn Diệu.MT       Họa Diệu.Toán     Tin Mai.Sinh      Sinh Giang.AV      SHL
2 Giang.AV      Anh Oanh.Văn      Văn Mai.Sinh      Sinh Diệu.Toán     Tin Hà.CD         GD Hương.Nhạc    Nhạc
3 Oanh.Văn      Văn Tuấn.Địa      Địa Tuấn.Địa      Địa Hoa.Toán      Toán Hoa.Toán      Toán Giang.AV      Anh
4 Hoa.Toán      Toán Giang.AV      Anh Khánh.Hóa     Hoá Khánh.Hóa     Hoá Trâm.Lý       Lý Khánh.Hóa     CN
5 Hoa.Toán      Toán * Oanh.Văn      Văn * * Tấn.Sử        Sử
               
8.4 1 Điệp.Văn      C.Cờ Vũ.PHT        Toán Tuấn.Địa      Địa Vũ.PHT        Toán Trâm.Sinh     Sinh Điệp.Văn      SHL
2 Diệu.MT       Họa Tuấn.Địa      Địa Khánh.Hóa     Hoá Vũ.PHT        Toán Huyền.AV      Anh Điệp.Văn      Văn
3 Hương.Nhạc    Nhạc Hương.Toán    Tin Khánh.Hóa     CN Huyền.AV      Anh Hà.CD         GD Khánh.Hóa     Hoá
4 Điệp.Văn      Văn Hương.Toán    Tin Trâm.Sinh     Sinh Điệp.Văn      Văn Tấn.Sử        Sử Trâm.Lý       Lý
5 Điệp.Văn      Văn * Vũ.PHT        Toán * * Huyền.AV      Anh
               
8.5 1 Thảo.CD       C.Cờ Huyền.AV      Anh Hiền.Địa      Địa Hoa.Toán      Toán Trâm.Lý       Lý Thảo.CD       SHL
2 Thảo.CD       GD Khánh.Hóa     CN Diệu.Toán     Tin Hoa.Toán      Toán Khánh.Hóa     Hoá Diệu.MT       Họa
3 Hoa.Toán      Toán Oanh.Văn      Văn Diệu.Toán     Tin Oanh.Văn      Văn Trâm.Sinh     Sinh Tấn.Sử        Sử
4 Hương.Nhạc    Nhạc Oanh.Văn      Văn Huyền.AV      Anh Hiền.Địa      Địa Hoa.Toán      Toán Huyền.AV      Anh
5 Oanh.Văn      Văn * Trâm.Sinh     Sinh * * Khánh.Hóa     Hoá
               
9.1 1 Uyên.Văn      C.Cờ Tuấn.Địa      Địa Uyên.Văn      Văn Hà.CD         GD Huyền.AV      Anh Uyên.Văn      SHL
2 Uyên.Văn      Văn Huyền.AV      Anh Uyên.Văn      Văn Vỹ.Lý         Lý Tuấn.Hóa      Hoá Uyên.Văn      Văn
3 Quang.CN      CN Tuấn.Hóa      Hoá Trâm.Sinh     Sinh Diệu.Toán     Toán Tấn.Sử        Sử Uyên.Văn      Văn
4 Trúc.Toán     Tin Vỹ.Lý         Lý Minh.MT       Họa Diệu.Toán     Toán Diệu.Toán     Toán Tấn.Sử        Sử
5 Trúc.Toán     Tin * Diệu.Toán     Toán * * Trâm.Sinh     Sinh
               
9.2 1 Cao.Toán      C.Cờ Hằng.AV       Anh My.Tin        Tin Vỹ.Lý         Lý Thùy.Văn      Văn Cao.Toán      SHL
2 Cao.Toán      Toán Vỹ.Lý         Lý My.Tin        Tin Hà.CD         GD Thùy.Văn      Văn Mai.Sinh      Sinh
3 Thoa.Sử       Sử Cao.Toán      Toán Thùy.Văn      Văn Tuấn.Địa      Địa Thoa.Sử       Sử Thủy.Hóa      Hoá
4 Quang.CN      CN Cao.Toán      Toán Thùy.Văn      Văn Hằng.AV       Anh Mai.Sinh      Sinh Cao.Toán      Toán
5 Thùy.Văn      Văn * Thủy.Hóa      Hoá * * Minh.MT       Họa
               
9.3 1 Phương.Lý     C.Cờ Khánh.Hóa     Hoá Hương.Toán    Toán Oanh.Văn      Văn Hà.CD         GD Phương.Lý     SHL
2 Trúc.Toán     Tin Hương.Toán    Toán Hương.Toán    Toán Oanh.Văn      Văn Tuấn.Địa      Địa Minh.MT       Họa
3 Trúc.Toán     Tin Hiền.AV       Anh Oanh.Văn      Văn Phương.Lý     Lý Khánh.Hóa     Hoá Thoa.Sử       Sử
4 Oanh.Văn      Văn Trâm.Sinh     Sinh Oanh.Văn      Văn Quang.CN      CN Trâm.Sinh     Sinh Phương.Lý     Lý
5 Hương.Toán    Toán * Thoa.Sử       Sử * * Hiền.AV       Anh
               
9.4 1 Mai.Sinh      C.Cờ Thu.Văn       Văn Trương.AV     Anh Mai.Sinh      Sinh Tuấn.Hóa      Hoá Mai.Sinh      SHL
2 Hà.CD         GD Thu.Văn       Văn Tuấn.Địa      Địa Trương.AV     Anh Thoa.Sử       Sử Cao.Toán    Toán
3 Cao.Toán      Toán Vỹ.Lý         Lý Minh.MT       Họa Vỹ.Lý         Lý Thu.Văn       Văn Mai.Sinh      Sinh
4 Thoa.Sử       Sử Tuấn.Hóa      Hoá Cao.Toán      Toán Thu.Văn       Văn Thu.Văn       Văn My.Tin        Tin
5 Quang.CN      CN * Cao.Toán      Toán * * My.Tin        Tin
               
9.5 1 Hà.CD         C.Cờ My.Tin        Tin Tư.Văn        Văn Quang.CN      CN Tuấn.Địa      Địa Hà.CD         SHL
2 Phương.Lý     Lý My.Tin        Tin Tư.Văn        Văn Khánh.Hóa     Hoá Trâm.Sinh     Sinh Phương.Lý     Lý
3 Hà.CD         GD Tư.Văn        Văn Huyền.AV      Anh Tư.Văn        Văn Diệu.Toán     Toán Minh.MT       Họa
4 Diệu.Toán     Toán Tư.Văn        Văn Diệu.Toán     Toán Huyền.AV      Anh Thoa.Sử       Sử Trâm.Sinh     Sinh
5 Diệu.Toán     Toán * Khánh.Hóa     Hoá * * Thoa.Sử       Sử
               
9.6 1 Thủy.Hóa      C.Cờ Nguyên.Toán   Toán Nguyên.Toán   Toán Trương.AV     Anh Trương.AV     Anh Thủy.Hóa      SHL
2 Thủy.Hóa      Hoá Nguyên.Toán   Toán Nguyên.Toán   Toán Mai.Sinh      Sinh Mai.Sinh      Sinh Hà.CD         GD
3 Uyên.Văn      Văn My.Tin        Tin Uyên.Văn      Văn Quang.CN      CN Uyên.Văn      Văn Tuấn.Địa      Địa
4 Uyên.Văn      Văn My.Tin        Tin Thủy.Hóa      Hoá Phương.Lý     Lý Uyên.Văn      Văn Thoa.Sử       Sử
5 Thoa.Sử       Sử * Minh.MT       Họa * * Phương.Lý     Lý
               
BUỔI CHIỀU
6.1 1 Thủy.Hóa      Sinh Lâm.Toán      Tin Hoa.Toán      Toán Thoa.Sử       Sử Thủy.Hóa      Sinh Thu.Văn       Văn
2 Hiền.Địa      Địa Lâm.Toán      Tin Hoa.Toán      Toán Hiền.AV       Anh Hiền.AV       Anh Thu.Văn       Văn
3 Hoa.Toán      Toán Hương.Nhạc    CN Hồng.Nhạc     Nhạc * Thu.Văn       Văn Hương.Nhạc    CN
4 Hiền.AV       Anh Phương.Lý     Lý Thảo.CD       GD * Thu.Văn       Văn Hoa.Toán      Toán
5 Hoa.Toán      C.Cờ * Minh.MT       Họa * * Hoa.Toán      SHL
               
6.2 1 Khải.PHT      Toán Giang.AV      Anh Tuyến.AV      GD Giang.AV      Anh Thoa.Sử       Sử Giang.AV      Anh
2 Trâm.Lý       Lý Hương.Nhạc    CN Thùy.Văn      Văn Thủy.Hóa      Sinh Thùy.Văn      Văn Hương.Nhạc    CN
3 Lâm.Toán      Tin Minh.MT       Họa Thủy.Hóa      Sinh * Hiền.Địa      Địa Thùy.Văn      Văn
4 Lâm.Toán      Tin Hồng.Nhạc     Nhạc Khải.PHT      Toán * Khải.PHT      Toán Thùy.Văn      Văn
5 Thùy.Văn      C.Cờ * Khải.PHT      Toán * * Thùy.Văn      SHL
               
6.3 1 Hồng.Nhạc     Nhạc Hương.Nhạc    CN Nguyên.Toán   Tin Thủy.Hóa      Sinh Thùy.Văn      Văn Hương.Nhạc    CN
2 Thủy.Hóa      Sinh Minh.MT       Họa Nguyên.Toán   Tin Tuyến.AV      Anh Tuyến.AV      Anh Trâm.Lý       Lý
3 Thùy.Văn      Văn Tuyến.AV      Anh Nguyên.Toán   Toán * Thoa.Sử       Sử Nguyên.Toán   Toán
4 Nguyên.Toán   Toán Tuyến.AV      GD Thùy.Văn      Văn * Hiền.Địa      Địa Nguyên.Toán   Toán
5 Nguyên.Toán   C.Cờ * Thùy.Văn      Văn * * Nguyên.Toán   SHL
               
6.4 1 Hiền.AV       Anh Phượng.Sinh   Sinh Hiền.Địa      Địa Minh.MT       Họa Thuyền.Văn    Văn Phượng.Sinh   Sinh
2 Kính.Toán     Toán Kính.Toán     GD Hồng.Nhạc     Nhạc Thoa.Sử       Sử Thuyền.Văn    Văn Bửu.CN        CN
3 Kính.Toán     Toán Lâm.Toán      Tin Trâm.Lý       Lý * Hiền.AV       Anh Hiền.AV       Anh
4 Thuyền.Văn    Văn Lâm.Toán      Tin Kính.Toán     Toán * Bửu.CN        CN Thuyền.Văn    Văn
5 Thuyền.Văn    C.Cờ * Kính.Toán     Toán * * Thuyền.Văn    SHL
               
6.5 1 Nguyên.Toán   Tin Hồng.Nhạc     Nhạc Kính.Toán     Toán Bửu.CN        CN Hiền.AV       Anh Kính.Toán     GD
2 Nguyên.Toán   Tin Phượng.Sinh   Sinh Kính.Toán     Toán Trâm.Lý       Lý Thoa.Sử       Sử Phượng.Sinh   Sinh
3 Hiền.AV       Anh Kính.Toán     Toán Hiền.Địa      Địa * Thuyền.Văn    Văn Bửu.CN        CN
4 Kính.Toán     Toán Minh.MT       Họa Thuyền.Văn    Văn * Thuyền.Văn    Văn Hiền.AV       Anh
5 Hiền.AV       C.Cờ * Thuyền.Văn    Văn * * Hiền.AV       SHL
               
7.1 1 Thảo.CD       GD Vỹ.Lý         Lý Trúc.Toán     Toán Hồng.Nhạc     Nhạc Phượng.Sinh   Sinh Hằng.AV       Anh
2 Trâm.Văn      Văn Trường.CN     CN Diệu.MT       Họa Hiền.Địa      Địa Trường.CN     CN Trúc.Toán     Toán
3 Hiền.Địa      Địa Hằng.AV       Anh Hoa.Địa       Sử * Hoa.Địa       Sử Trúc.Toán     Toán
4 Hằng.AV       Anh Trâm.Văn      Văn My.Tin        Tin * Trúc.Toán     Toán Phượng.Sinh   Sinh
5 Hằng.AV       C.Cờ Trâm.Văn      Văn My.Tin        Tin * Trâm.Văn      Văn Hằng.AV       SHL
             
7.2 1 Uyên.Văn      Văn Hương.Toán    Toán Diệu.MT       Họa Tuyến.AV      Anh Uyên.Văn      Văn Hương.Toán    Toán
2 Bửu.CN        Địa Vỹ.Lý         Lý Hương.Toán    Toán Hồng.Nhạc     Nhạc Thủy.Hóa      Sinh Uyên.Văn      Văn
3 Hoa.Địa       Sử Trường.CN     CN Hương.Toán    Toán * Tuyến.AV      Anh Uyên.Văn      Văn
4 Trường.CN     CN Hoa.Địa       Sử Thủy.Hóa      Sinh * My.Tin        Tin Bửu.CN        Địa
5 Bửu.CN        C.Cờ Tuyến.AV      Anh Thảo.CD       GD * My.Tin        Tin Bửu.CN        SHL
               
7.3 1 Hiền.Địa      Địa Trâm.Văn      Văn Vỹ.Lý         Lý Trâm.Văn      Văn My.Tin        Tin Thảo.CD       GD
2 Hằng.AV       Anh Trâm.Văn      Văn Hoa.Địa       Sử Kính.Toán     Toán My.Tin        Tin Hằng.AV       Anh
3 Trường.CN     CN Phượng.Sinh   Sinh Trâm.Văn      Văn * Trường.CN     CN Kính.Toán     Toán
4 Hoa.Địa       Sử Kính.Toán     Toán Hồng.Nhạc     Nhạc * Phượng.Sinh   Sinh Kính.Toán     Toán
5 Kính.Toán     C.Cờ Diệu.MT       Họa Hằng.AV       Anh * Hiền.Địa      Địa Kính.Toán     SHL
               
7.4 1 Trâm.Văn      Văn Tuyến.AV      Anh Trâm.Lý       CN Ngân.Toán     Toán Tuyến.AV      Anh Ngân.Toán     Toán
2 Thảo.CD       GD Hồng.Nhạc     Nhạc Vỹ.Lý         Lý Ngân.Toán     Toán Hoa.Địa       Sử Ngân.Toán     Tin
3 Bửu.CN        Địa Hoa.Địa       Sử Tuyến.AV      Anh * Phượng.Sinh   Sinh Ngân.Toán     Tin
4 Phượng.Sinh   Sinh Diệu.MT       Họa Trâm.Văn      Văn * Trâm.Văn      Văn Trâm.Lý       CN
5 Phượng.Sinh   C.Cờ Ngân.Toán     Toán Trâm.Văn      Văn * Bửu.CN        Địa Phượng.Sinh   SHL
               
7.5 1 Trâm.Lý       CN Minh.MT       Họa Tấn.Sử        Sử Hằng.AV       Anh Trâm.Lý       Lý Trúc.Toán     Toán
2 Hồng.Nhạc     Nhạc Hằng.AV       Anh Trúc.Toán     Toán Hoa.Địa       Địa Tấn.Sử        Sử Thảo.CD       GD
3 Hải.Văn       Văn Ngân.Toán     Tin Trúc.Toán     Toán * Thủy.Hóa      Sinh Trâm.Lý       CN
4 Hải.Văn       Văn Ngân.Toán     Tin Hằng.AV       Anh * Hoa.Địa       Địa Hải.Văn       Văn
5 Hải.Văn       C.Cờ Hải.Văn       Văn Thủy.Hóa      Sinh * Trúc.Toán     Toán Hải.Văn       SHL
               
7.6 1 Hằng.AV       Anh Hằng.AV       Anh Hồng.Nhạc     Nhạc Lâm.Toán      Toán Tấn.Sử        Sử Trâm.Lý       CN
2 Hoa.Địa       Địa Hoa.Địa       Địa Tấn.Sử        Sử Lâm.Toán      Toán Trâm.Lý       Lý Lâm.Toán      Toán
3 Ngân.Toán     Tin Hải.Văn       Văn Thảo.CD       GD * Trâm.Lý       CN Lâm.Toán      Toán
4 Ngân.Toán     Tin Hải.Văn       Văn Minh.MT       Họa * Hải.Văn       Văn Hằng.AV       Anh
5 Lâm.Toán      C.Cờ Trãi.TPT      Sinh Trãi.TPT      Sinh * Hải.Văn       Văn Lâm.Toán      SHL
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT