Liên hệ web
  
THỜI KHÓA BIỂU LẦN 2 (đã sửa từ Tuần 6)

ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 (kể từ 26/9/2011)

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - Áp dụng từ ngày 19/09/2011
Trường THCS Nguyễn Huệ
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp
Tiết
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ T­
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
9/1
1
B.Trâm        HĐNG
H.Minh        Toán
V.Lang        H.N
Đ.Nguyệt      Hóa
Huyền         Anh
B.Trâm        Sinh
9/1
2
Q.Ph­ơng      Lý
H.Minh        Toán
A.Tuấn        Địa
T­            Văn
A.Tuấn        Địa
Q.Ph­ơng      Lý
9/1
3
T­            Văn
Huyền         Anh
Đ.Nguyệt      Hóa
M.Hà          CD
H.Minh        Toán
H.Minh        Toán
9/1
4
T­            Văn
T­            Văn
V.Quang       CN
Sa            Sử
B.Trâm        Sinh
T.Minh        MT
9/1
5
*
*
Huyền         Anh
*
T­            Văn
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/2
1
M.Hải         HĐNG
Huyền         Anh
M.Hải         Văn
V.Tr­ờng      Toán
V.Tr­ờng      Toán
M.Hà          CD
9/2
2
M.Hải         Văn
M.Hải         Văn
M.Hải         Văn
V.Quang       CN
Huyền         Anh
B.Trâm        Sinh
9/2
3
V.Tr­ờng      Toán
K.Liên        H.N
Huyền         Anh
A.Tuấn        Địa
Linh          Hóa
M.Hải         Văn
9/2
4
Sa            Sử
Linh          Hóa
A.Tuấn        Địa
T.Minh        MT
Yếu           Lý
V.Tr­ờng      Toán
9/2
5
*
*
Yếu           Lý
*
B.Trâm        Sinh
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/3
1
Dũng          HĐNG
T­            Văn
Quốc          H.N
T­            Văn
Sa            Sử
Dũng          Anh
9/3
2
T­            Văn
T­            Văn
V.Quang       CN
A.Tuấn        Địa
V.Tr­ờng      Toán
M.Hà          CD
9/3
3
B.Trâm        Sinh
V.Tr­ờng      Toán
Vỹ            Lý
Dũng          Anh
Vỹ            Lý
V.Tr­ờng      Toán
9/3
4
Dũng          Anh
V.Tr­ờng      Toán
Đ.Nguyệt      Hóa
Đ.Nguyệt      Hóa
T­            Văn
B.Trâm        Sinh
9/3
5
*
*
A.Tuấn        Địa
*
T.Minh        MT
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/4
1
Oanh          HĐNG
Oanh          Văn
K.Liên        H.N
A.Tuấn        Địa
A.Tuấn        Địa
V.Nguyệt      Sinh
9/4
2
H.Minh        Toán
Oanh          Văn
V.Nguyệt      Sinh
Dũng          Anh
Oanh          Văn
Dũng          Anh
9/4
3
Dũng          Anh
M.Hà          CD
T.Minh        MT
Đ.Nguyệt      Hóa
Yếu           Lý
Oanh          Văn
9/4
4
Oanh          Văn
H.Minh        Toán
Yếu           Lý
V.Quang       CN
H.Minh        Toán
Sa            Sử
9/4
5
*
*
Đ.Nguyệt      Hóa
*
H.Minh        Toán
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/5
1
Cao           HĐNG
Cao           Toán
V.Nguyệt      Sinh
V.Nguyệt      Sinh
Oanh          Văn
T.Minh        MT
9/5
2
Oanh          Văn
Cao           Toán
Cao           Toán
Oanh          Văn
V.Quang       CN
Oanh          Văn
9/5
3
Oanh          Văn
Linh          Hóa
Tấn           Sử
Quốc          H.N
Vy            Anh
M.Hà          CD
9/5
4
Vy            Anh
Luận          Địa
Vy            Anh
Cao           Toán
Vỹ            Lý
Linh          Hóa
9/5
5
*
*
Vỹ            Lý
*
Luận          Địa
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/6
1
Diệu          HĐNG
M.Hà          CD
Tấn           Sử
V.Quang       CN
Vỹ            Lý
Điệp          Văn
9/6
2
Điệp          Văn
Linh          Hóa
Diệu          Toán
Luận          Địa
Vy            Anh
Diệu          Toán
9/6
3
Vy            Anh
Diệu          Toán
Vy            Anh
Điệp          Văn
Luận          Địa
Linh          Hóa
9/6
4
V.Nguyệt      Sinh
K.Liên        H.N
Vỹ            Lý
V.Nguyệt      Sinh
Điệp          Văn
Diệu          Toán
9/6
5
*
*
T.Minh        MT
*
Điệp          Văn
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/7
1
Q.Ph­ơng      HĐNG
Linh          Hóa
Diệu          Toán
Q.Ph­ơng      Lý
X.Thu         Anh
M.Hải         Văn
9/7
2
Diệu          Toán
Diệu          Toán
T.Minh        MT
Mai           Sinh
Hiền          Địa
X.Thu         Anh
9/7
3
X.Thu         Anh
M.Hải         Văn
M.Hải         Văn
M.Hải         Văn
Quốc          H.N
Diệu          Toán
9/7
4
Q.Ph­ơng      Lý
M.Hải         Văn
Tấn           Sử
M.Hà          CD
V.Quang       CN
Hiền          Địa
9/7
5
*
*
Mai           Sinh
*
Linh          Hóa
*
 
 
 
 
 
 
 
 
9/8
1
Điệp          HĐNG
Khánh         Hóa
Cao           Toán
Khánh         Hóa
Hiền          Địa
X.Thu         Anh
9/8
2
Cao           Toán
Điệp          Văn
Yếu           Lý
Điệp          Văn
X.Thu         Anh
Cao           Toán
9/8
3
Cao           Toán
Điệp          Văn
V.Quang       CN
Mai           Sinh
Điệp          Văn
Hiền          Địa
9/8
4
X.Thu         Anh
V.Lang        H.N
Mai           Sinh
Điệp          Văn
T.Minh        MT
M.Hà          CD
9/8
5
*
*
Tấn           Sử
*
Yếu           Lý
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/1
1
Hằng          HĐNG
V.Tr­ờng      Toán
Phụng         Lý
Thuyền        CN
T.Minh        MT
Hằng          Địa
6/1
2
Mai           Sinh
N.Dung        Anh
Thuyền        CN
V.Tr­ờng      Toán
Sa            Sử
Cẩm           Nhạc
6/1
3
M.Hà          CD
Mận           Văn
Mận           Văn
V.Tr­ờng      Toán
Mai           Sinh
N.Dung        Anh
6/1
4
V.Tr­ờng      Toán
Mận           Văn
Mận           Văn
*
N.Dung        Anh
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/2
1
M.Hà          HĐNG
Mận           Văn
Mận           Văn
Mận           Văn
Phụng         Lý
N.Dung        Anh
6/2
2
Hằng          Địa
Mận           Văn
N.Dung        Anh
Sa            Sử
H.Minh        Toán
H.Minh        Toán
6/2
3
H.Minh        Toán
Thuyền        CN
Cẩm           Nhạc
T.Minh        MT
N.Dung        Anh
Mai           Sinh
6/2
4
H.Minh        Toán
M.Hà          CD
Thuyền        CN
*
Mai           Sinh
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/3
1
T.Hà          HĐNG
K.Thu         Văn
Cẩm           Nhạc
Sa            Sử
Mai           Sinh
T.Hà          Toán
6/3
2
M.Hà          CD
K.Thu         Văn
Phụng         Lý
T.Xuân        Anh
K.Thu         Văn
T.Minh        MT
6/3
3
T.Hà          Toán
Luận          Địa
Mai           Sinh
T.Hà          Toán
Phụng         CN
T.Xuân        Anh
6/3
4
T.Hà          Toán
Phụng         CN
T.Xuân        Anh
*
K.Thu         Văn
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/4
1
Mai           HĐNG
Luận          Địa
K.Thu         Văn
T.Xuân        Anh
K.Thu         Văn
Mai           Sinh
6/4
2
Cẩm           Nhạc
Phụng         Lý
K.Thu         Văn
Phụng         CN
T.Minh        MT
T.Xuân        Anh
6/4
3
Mai           Sinh
Cao           Toán
T.Xuân        Anh
Cao           Toán
K.Thu         Văn
Cao           Toán
6/4
4
M.Hà          CD
Cao           Toán
Phụng         CN
*
Sa            Sử
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/5
1
Bửu           HĐNG
Phụng         Lý
Giang         Anh
N.Thoa        Toán
Thuyền        Văn
Thuyền        Văn
6/5
2
Giang         Anh
Luận          Địa
Cẩm           Nhạc
N.Thoa        Toán
N.Ph­ợng      Sinh
Thuyền        Văn
6/5
3
Bửu           CD
N.Ph­ợng      Sinh
Sa            Sử
Thuyền        Văn
Thuyền        CN
Giang         Anh
6/5
4
N.Thoa        Toán
Thuyền        CN
T.Minh        MT
*
N.Thoa        Toán
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/6
1
Giang         HĐNG
Thuyền        Văn
Thuyền        Văn
X.Hoa         Toán
N.Ph­ợng      Sinh
Giang         Anh
6/6
2
Bửu           CD
Thuyền        Văn
Giang         Anh
Thuyền        CN
Thuyền        Văn
Phụng         Lý
6/6
3
Giang         Anh
X.Hoa         Toán
Thuyền        CN
X.Hoa         Toán
T.Minh        MT
Cẩm           Nhạc
6/6
4
X.Hoa         Toán
N.Ph­ợng      Sinh
Sa            Sử
*
Luận          Địa
*
 
 
 
 
 
 
 
 
6/7
1
V.Nguyệt      HĐNG
Thùy          Văn
T.Minh        MT
Phụng         Lý
Khải          Toán
Bửu           CD
6/7
2
V.Nguyệt      Sinh
Thùy          Văn
Khải          Toán
V.Nguyệt      Sinh
N.Dung        Anh
Sa            Sử
6/7
3
Khải          Toán
Phụng         CN
N.Dung        Anh
Luận          Địa
Thùy          Văn
Phụng         CN
6/7
4
Cẩm           Nhạc
N.Dung        Anh
Khải          Toán
*
Thùy          Văn
*

 
 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - Áp dụng từ ngày 19/09/2011

Trường THCS Nguyễn Huệ

L

p

Ti

ết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ T

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

7/1

1

Y.Trâm Văn

Giang Anh

Giang Anh

Hằng Sử

Hơng Toán

Phụng Lý

7/1

2

Y.Trâm Văn

T.Hơng Nhạc

Hằng Sử

Giang Anh

Y.Trâm Văn

V.Quang CN

7/1

3

Hơng Toán

Hơng Toán

Thành MT

*

N.Phợng Sinh

Hiền Địa

7/1

4

Hiền Địa

Hơng Toán

Thảo CD

*

Y.Trâm Văn

N.Phợng Sinh

7/1

5

Hiền HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

1

Hơng Toán

T.Hơng Nhạc

Y.Trâm Văn

Giang Anh

Y.Trâm Văn

N.Phợng Sinh

7/2

2

A.Tuấn Địa

Giang Anh

Y.Trâm Văn

Phụng Lý

Hơng Toán

A.Tuấn Địa

7/2

3

N.Phợng Sinh

V.Quang CN

Giang Anh

*

Y.Trâm Văn

Hằng Sử

7/2

4

Hơng Toán

Hằng Sử

Thành MT

*

Hơng Toán

Thảo CD

7/2

5

Hơng HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3

1

A.Tuấn Địa

N.Dung Anh

Cẩm Văn

Cẩm Văn

N.Phợng Sinh

A.Tuấn Địa

7/3

2

Cẩm Văn

V.Quang CN

Cẩm Văn

Thành MT

T.Hơng Nhạc

Phụng Lý

7/3

3

Nguyên Toán

Hằng Sử

N.Dung Anh

*

Nguyên Toán

N.Dung Anh

7/3

4

Thảo CD

N.Phợng Sinh

Hằng Sử

*

Nguyên Toán

Nguyên Toán

7/3

5

Nguyên HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

1

Kính Toán

Kính Toán

N.Dung Anh

Kính Toán

Thùy Văn

Phi Địa

7/4

2

N.Phợng Sinh

N.Dung Anh

Thảo CD

Q.Phơng Lý

Thùy Văn

N.Dung Anh

7/4

3

Thùy Văn

Kính Toán

Hằng Sử

*

Thành MT

N.Phợng Sinh

7/4

4

Thùy Văn

V.Quang CN

Phi Địa

*

T.Hơng Nhạc

Hằng Sử

7/4

5

Phi HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/5

1

Thùy Văn

Q.Phơng Lý

Trơng Anh

Thành MT

M.Nguyệt Toán

Hằng Sử

7/5

2

M.Nguyệt Toán

Trơng Anh

L.Trờng Sinh

Hằng Sử

M.Nguyệt Toán

L.Trờng Sinh

7/5

3

A.Tuấn Địa

Thùy Văn

M.Nguyệt Toán

*

Thùy Văn

A.Tuấn Địa

7/5

4

Trơng Anh

Thùy Văn

T.Hơng Nhạc

*

Luận CD

V.Quang CN

7/5

5

Trơng HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/6

1

Cẩm Văn

Trơng Anh

M.Nguyệt Toán

Thắm Sử

Thành MT

Trơng Anh

7/6

2

Thắm Sử

N.Phợng Sinh

Trơng Anh

Cẩm Văn

Luận CD

N.Phợng Sinh

7/6

3

M.Nguyệt Toán

T.Hơng Nhạc

Cẩm Văn

*

Phi Địa

Quyến CN

7/6

4

M.Nguyệt Toán

Q.Phơng Lý

Cẩm Văn

*

M.Nguyệt Toán

Phi Địa

7/6

5

N.Phợng HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

1

Thắm Sử

Thành MT

T.Xuân Anh

Vân Văn

Luận CD

T.Xuân Anh

7/7

2

Quyến Toán

Q.Phơng Lý

T.Hơng Nhạc

Thắm Sử

T.Xuân Anh

Hiền Địa

7/7

3

Hiền Địa

Vân Văn

L.Trờng Sinh

*

Quyến Toán

L.Trờng Sinh

7/7

4

Quyến Toán

Vân Văn

Vân Văn

*

Quyến Toán

Quyến CN

7/7

5

Quyến HĐNG

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/1

1

Huyền Anh

Tấn Sử

Thơng CN

B.Trâm Sinh

Thơng CN

Đ.Nguyệt Hóa

8/1

2

Thơng Lý

Thành MT

Vân Văn

Tấn Sử

B.Trâm Sinh

Phi Địa

8/1

3

Vân Văn

Thảo CD

Vân Văn

*

T.Hơng Nhạc

Vân Văn

8/1

4

N.Thoa Toán

Huyền Anh

Đ.Nguyệt Hóa

*

N.Thoa Toán

N.Thoa Toán

8/1

5

N.Thoa HĐNG

*

Huyền Anh

*

N.Thoa Toán

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2

1

T.Hà Toán

Vân Văn

Vân Văn

T.Hà Toán

B.Trâm Sinh

Vân Văn

8/2

2

T.Hà Toán

Vân Văn

Thơng CN

T.Hơng Nhạc

Phi Địa

Đ.Nguyệt Hóa

8/2

3

Thơng Lý

Tấn Sử

Vy Anh

*

T.Hà Toán

B.Trâm Sinh

8/2

4

Vy Anh

Thảo CD

Thơng CN

*

Thành MT

Vy Anh

8/2

5

Thơng HĐNG

*

Đ.Nguyệt Hóa

*

Tấn Sử

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/3

1

Thơng CN

Nguyên Toán

K.Thu Văn

T.Hơng Nhạc

Tấn Sử

B.Trâm Sinh

8/3

2

Vy Anh

Bửu Hóa

K.Thu Văn

K.Thu Văn

Thành MT

Vy Anh

8/3

3

K.Thu Văn

Nguyên Toán

Thảo CD

*

B.Trâm Sinh

Thơng Lý

8/3

4

Nguyên Toán

Tấn Sử

Vy Anh

*

Bửu Hóa

Thơng CN

8/3

5

Vy HĐNG

*

Phi Địa

*

Nguyên Toán

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/4

1

K.Thu Văn

X.Hoa Toán

Thành MT

K.Thu Văn

X.Thu Anh

Thơng CN

8/4

2

K.Thu Văn

X.Hoa Toán

Phi Địa

X.Hoa Toán

Thơng Lý

Tấn Sử

8/4

3

Thảo CD

L.Trờng Sinh

K.Thu Văn

*

Tấn Sử

X.Hoa Toán

8/4

4

X.Thu Anh

Bửu Hóa

L.Trờng Sinh

*

Thơng CN

X.Thu Anh

8/4

5

X.Thu HĐNG

*

T.Hơng Nhạc

*

Bửu Hóa

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

1

Điệp Văn

L.Trờng Sinh

L.Trờng Sinh

X.Hoa Toán

Đông CN

Tấn Sử

8/5

2

Điệp Văn

Tấn Sử

Thành MT

Trơng Anh

Hòa Lý

Trơng Anh

8/5

3

Khánh Hóa

X.Hoa Toán

Khánh Hóa

*

Điệp Văn

Thảo CD

8/5

4

X.Hoa Toán

T.Hơng Nhạc

Đông CN

*

Phi Địa

X.Hoa Toán

8/5

5

X.Hoa HĐNG

*

Trơng Anh

*

Điệp Văn

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8/6

1

Vân Văn

Đông Toán

Đông Toán

Linh Hóa

Hòa Lý

L.Trờng Sinh

8/6

2

Vân Văn

Linh Hóa

Đông Toán

Vân Văn

Đông Toán

Vân Văn

8/6

3

Trơng Anh

Thành MT

Đông CN

*

Đông CN

Tấn Sử

8/6

4

Phi Địa

L.Trờng Sinh

Trơng Anh

*

Tấn Sử

Trơng Anh

8/6

5

Thảo HĐNG

*

Thảo CD

*

T.Hơng Nhạc

*

THỜI KHÓA BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG DIÊN ĐỒNG NĂM HỌC 2011-2012 (LẦN 2)
HỌC KỲ 1_ Áp dụng từ ngày 26 tháng 09 năm 2011
Thứ
Tiết
6/8
6/9
7/8
7/9
8/7
8/8
Hai
1
HĐNG
HĐNG
HĐNG
HĐNG
HĐNG
HĐNG
2
Văn _ Mận
Văn _ Thùy
Toán_M.Nguyệt
Văn _ Ý Trâm
Sử _ Thắm
Sinh_L.Trường
3
Văn _ Mận
MT _ T.Minh
T.Anh _ Xuân
Văn _ Ý Trâm
Sinh_L.Trường
Sử _ Thắm
4
MT _ T.Minh
Văn _ Thùy
Văn _ Hải
T.Anh _ Xuân
CD _ Thảo
Địa _ Phi
5
 
 
Văn _ Hải
T.Anh _ Xuân
Địa _ Phi
CD _ Thảo
 
Ba
1
T.Anh _ Dũng
Lý _ Yếu
Sinh _ Trãi
Toán _ Quyến
Toán _ Đông
T.Anh _ X.Thu
2
T.Anh _ Dũng
CD _ Bửu
Sinh _ Trãi
Sử _ Thắm
Toán _ Đông
T.Anh _ X.Thu
3
Lý _ Yếu
T.Anh _ Dũng
Sử _ Thắm
Toán _ Quyến
CN _ Đông
Văn _ Oanh
4
CD _ Bửu
T.Anh _ Dũng
CN _ Quyến
Sử _ Thắm
CN _ Đông
Văn _ Oanh
 
1
Toán _ Kính
Sử _ Sa
CD _ Luận
Địa _ Hiền
Toán _ Đông
Lý _ Hòa
2
Sử _ Sa
Toán _ Kính
Địa _ Hiền
CD _ Luận
Lý _ Hòa
Toán _ N.Thoa
3
Địa _ Luận
Toán _ Kính
Nhạc _ Hương
Địa _ Hiền
Toán _ Đông
Toán _ N.Thoa
4
Toán _ Kính
Địa _ Luận
Địa _ Hiền
Nhạc _ Hương
Văn _ Tư
CN _ Đông
5
 
 
 
 
Văn _ Tư
CN _ Đông
 
Năm
1
Toán _ Kính
CN _ Yếu
Văn _ Hải
Toán _ Quyến
Hóa _ Linh
T.Anh _ X.Thu
2
Toán _ Kính
CN _ Yếu
Văn _ Hải
Toán _ Quyến
Hóa _ Linh
T.Anh _ X.Thu
3
CN _ Yếu
Toán _ Kính
Lý _ Q.Phương
CN _ Quyến
T.Anh _ Huyền
Hóa _ Linh
4
CN _ Yếu
Toán _ Kính
T.Anh _ Xuân
Lý _ Q.Phương
T.Anh _ Huyền
Hóa _ Linh
 
Sáu
1
T.Anh _ Dũng
Sinh_V.Nguyệt
Toán_M.Nguyệt
T.Anh _ Xuân
Văn _ Tư
Toán _ N.Thoa
2
T.Anh _ Dũng
Sinh_V.Nguyệt
Toán_M.Nguyệt
T.Anh _ Xuân
Văn _ Tư
Toán _ N.Thoa
3
Sinh_V.Nguyệt
T.Anh _ Dũng
T.Anh _ Xuân
Sinh _ Trãi
T.Anh _ Huyền
Văn _ Oanh
4
Sinh_V.Nguyệt
T.Anh _ Dũng
T.Anh _ Xuân
Sinh _ Trãi
T.Anh _ Huyền
Văn _ Oanh
 
Bảy
1
Văn _ Mận
Nhạc _ Cẩm
Sử _ Thắm
Văn _ Ý Trâm
Nhạc _ Hương
MT _ Thành
2
Nhạc _ Cẩm
Văn _ Thùy
MT _ Thành
Văn _ Ý Trâm
Sử _ Thắm
Nhạc _ Hương
3
Văn _ Mận
Văn _ Thùy
Toán_M.Nguyệt
MT _ Thành
Sinh_L.Trường
Sử _ Thắm
4
SHL _ Mận
SHL _ Thùy
SHL_M.Nguyệt
SHL _Ý Trâm
MT _ Thành
Sinh_L.Trường
5
/
/
/
/
SHL _ Thắm
SHL_L.Trường


 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2011-2012
 
HỌC KỲ 1    -   KHỐI 6 - 7 – 8 ( Lần 2)
 
KHỐI 6    (CHIỀU)
 

KHỐI 6
 
(CHIỀU)
Thứ/Tiết
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
THỨ BẢY
1
/
/
/
64_Nguyên
/
/
2
/
66 _ Vỹ
61_ Diệu
64_Nguyên
/
65_Nguyên
3
/
66 _ Vỹ
61_ Diệu
/
/
65_Nguyên
4
/
67 _ Vỹ
62_ Diệu
/
/
/
5
/
67 _ Vỹ
62_ Diệu
/
/
/
KHỐI 7 (SÁNG)
KHỐI 7
 
(SÁNG)
Thứ/Tiết
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
THỨ BẢY
1
75 _ Khải
74 _ Hòa
 
71 _ Hương
72 _ Hương
 
2
75 _ Khải
74 _ Hòa
 
71 _ Hương
72 _ Hương
 
3
73 _ Hương
76 _ Hòa
 
 
77 _ Khải
 
4
73 _ Hương
76 _ Hòa
 
 
77 _ Khải
 
5
/
/
 
 
/
 
KHỐI 8 (SÁNG)
KHỐI 8
 
(SÁNG)
Thứ/Tiết
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
THỨ BẢY
1
 
 
85_ T.Hà
81_ Khải
 
83_ Khải
2
 
 
85_ T.Hà
81_ Khải
 
83_ Khải
3
 
 
86_ T.Hà
82_ Khải
 
84_ Khải
4
 
 
86_ T.Hà
82_ Khải
 
84_ Khải
5
 
 
/
/
 
/

 
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT