Liên hệ web
  
Tổng hợp kết quả sinh hoạt chuyên môn học kỳ 1 năm 2012-2013

   UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                           

     Số: 897/ PGD&ĐT – THCS                              Diên khánh, ngày 26 tháng 10  năm 2012.

   V/v  tổng hợp kết quả sinh hoạt

chuyên môn họckỳ  1 năm  2012-2013.

   

                                                      Kính gửi :   Các trường THCS trong toàn huyện

 

            Thực hiện công văn  678/PGD&ĐT- THCS  ngày 20/9/ 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh, toàn huyện đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm cấp THCS học kỳ 1 vào ngày 18/10/2012. Kết quả như sau:

 

1.  Địa điểm sinh hoạt:   

            Cụm 1:  Sinh hoạt tại trường THCS Trần Đại Nghĩa.

            Cụm 2:  Sinh hoạt tại trường THCS Phan Chu Trinh.

            Cụm 3:  Sinh hoạt tại trường THCS Trần Quang Khải.

 

2.  Số tiết dạy:  Toàn huyện thực hiện 17 tiết dạy trong đó tiết dạy trình chiếu: 15

     Cụ thể        Cụm 1: 6 tiết

                        Cụm 2: 6 tiết 

                        Cụm 3: 5 tiết

 

3.  Tổng số giáo viên tham dự:   442

 

4.  Số chuyên đề triển khai: 17

 Cụ thể: 

  Ngữ văn:  - Một vài biện pháp tổ chức tốt tiết dạy luyện nói về văn biểu cảm cho

                       học sinh khối lớp 7 ở trường THCS.(  Phan Chu Trinh ).

                        - Hướng dạy các bài “ Hướng dẫn đọc thêm ” trong chương trình Ngữ

                        văn THCS. ( Nguyễn Du )

                        - Nâng cao kết quả học tập môn Ngữ Văn lớp 8 ( Phần đọc- hiểu ) bằng

   cách kết hợp nhiều phương pháp, phương tiện dạy học hợp lý. ( Trần Quang Khải )

                  

   Toán:   - Dạy học phân đối tượng học sinh. ( Ngô Quyền )

                  - Ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học Toán.( Trần Đại Nghĩa )

                  - Tổ chức trò chơi trong một tiết học sao cho có hiệu quả. ( Trịnh Phong )

 

   Vật Lý: -Rèn kỹ năng vận dụng công thức Vật Lý trong giải bài tập.(Mạc Đĩnh Chi)

 

   Hoá:     - Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học tích cực và nâng cao chất lượng

                   dạy học hóa học trường THCS. ( Phan Chu Trinh )

 

   Sinh:     - Dạy học tích cực theo phương pháp phân nhóm nhỏ. ( Phan Chu Trinh )

 

   Tiếng Anh:  - Vận dụng sơ đồ tư duy vào tiết dạy để nâng cao hiệu quả học từ của

                           học sinh lớp 6. ( Trần Nhân Tông )

            - Thúc đẩy động cơ học tập môn Tiếng Anh THCS qua trò chơi. ( Diên Tân )

          - Ưng dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học từ môn Tiếng Anh  ở trường.

                   ( Mạc Đĩnh Chi )  

         

  Nhạc:  Phương pháp dạy âm nhạc thường thức tích cực. ( Phan Chu Trinh )

 

  Mỹ thuật:  Sử dụng đồ dùng dạy học trong phân môn vẽ trang trí ở trường THCS.

                    ( Trịnh Phong )  

 

  Thể dục: Một số bài tập để tập luyện nâng cao thành tích chạy cự lý ngắn ở học sinh

                  lớp 8. ( Trịnh Phong )

 

  Sử:    Lịch sử chủ quyền biển đảo. ( Nguyễn Du )

 

Địa lý:  Thực hiện kiểm tra thường xuyên trong tiết dạy Địa lý THCS. ( Phan Chu

               Trinh )

 

5. Những nội dung đã thảo luận và thực hiện trong sinh hoạt chuyên môn cụm :

            Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục, tại mỗi cụm mỗi tổ bộ môn đều thực hiện 1 tiết dạy và rút kinh nghiệm tiết dạy tập trung vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của tiết; việc tổ chức dạy phân hóa các đối tượng trong giờ lên lớp; việc thực hiện chương trình giảm tải.  Tất cả các tổ  đều tổ chức thảo luận những vướng mắc trong chuyên môn bộ môn và đề ra một số hướng giải quyết những nội dung theo yêu cầu của từng bộ môn.  

 

6. Ý kiến của Phòng giáo dục qua đề xuất của các bộ môn trong sinh hoạt cụm:

    - Tiết hướng dẫn đọc thêm đối với những bài chỉ dành thời lượng từ 15phút đến 20 phút và phần “Tự học có hướng dẫn”, các trường thực hiện theo công văn số 1369/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2011 của Sở GD&ĐT về “ Hướng dẫn chuyên môn Ngữ văn THCS và THPT năm học 2011-2012“.

     - Để phù hợp với thực tế học sinh của từng trường, Phòng GD&ĐT không xây dựng phân phối chương trình chung cho toàn huyện. Phòng GD&ĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm duyệt phân phối chương trình bộ môn do tổ, nhóm chuyên môn đề xuất trên cơ sở phải thực hiện đúng yêu cầu giảm tải của Bộ GD&ĐT và đảm bảo dạy đủ nội dung theo Phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT khi kết thúc học kỳ, cuối năm.

 

7. Đề nghị đối với các trường:

     - Thực hiện nội dung công văn 681/PGD&ĐT-THCS ngày 20/9/2012 của Phòng GD&ĐT về “ Hướng dẫn chuyên môn cấp THCS “, xem đây là một số giải pháp để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy trong năm học này.    

     - Đẩy mạnh việc thực hiện sử dụng bản đồ tư duy trong giáo viên, học sinh theo công văn 1288/SGDĐT-GDTrH.

           

8. Đề nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

      - Sớm có văn bản chỉ đạo qui định lại hồ sơ cá nhân giáo viên và văn bản hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

      - Đối với môn Hóa: theo công văn 1288/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2012 mục 4.1.3 phần soạn bài có yêu cầu soạn “ về tư duy” có nên thực hiện không ? vì giống mục kỹ năng, nếu soạn vào sẽ quá dài.

                       

9. Đánh giá chung  :

      Ưu :

            - Các cụm đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo, phân công cụ thể phần chuẩn bị của từng trường về tiết dạy và các chuyên đề.

            -  Các địa điểm sinh hoạt cụm chuẩn bị chu đáo từ khâu trang trí đến cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt chuyên môn cụm. Giáo viên dự sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ.

     Hạn chế:

            - Hầu hết các chuyên đề đều có tiết dạy minh họa, một số chuyên đề có sự đầu tư về nội dung và hình thức trình bày. Tuy nhiên còn một  vài chuyên đề thiên về lý luận thiếu minh họa cụ thể ở một số bài dạy nên hiệu quả chưa cao.

 

        Trên đây là kết quả sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 ở năm học 2012-2013, đề nghị Ban giám hiệu các trường triển khai đến các bộ môn có liên quan./.

 

                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 Nơi nhận :                                                                                    ( Đã ký và đóng dấu )

  - Phòng THPT- Sở GD&ĐT  “ để b/c”;

  - Các trường THCS ;

  - Lưu : VT – THCS.                                                                                                        

                                                                                                                                           

                                                                                                                                  Trần Minh

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT