Liên hệ web
  
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2012 – 2013

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

                                                                             Diên Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 2012 – 2013

 

I- TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

2- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội.

3- Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, triển khai hiệu quả "Chương trình rèn luyện Đội viên” sửa đổi.

II- CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

 "Vâng lời Bác Hồ dạy

                                                            Thi đua Nghìn việc tốt

                                                            Xây dựng Đội vững mạnh

                                                            Cùng tiến bước lên Đoàn"

III- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1- TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - TIẾP BƯỚC CHA ANH.

* Mục đích: Giáo dục những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để phấn đấu trở thành đoàn viên.

* Nội dung và giải pháp:

- Triển khai phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", tổ chức xây dựng các công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’.

- Tổ chức và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Giúp bạn đến trường",... các hoạt động hướng về biển đảo quê hương, tham gia tích cực công tác "Trần Quốc Toản"; nâng cao hiệu quả triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

- Thực hiện tốt phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt"

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp; bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, định hướng phấn đấu trở thành người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phaán ñaáu cuoái naêm coù 99.7% Ñoäi vieân coù haïnh kieåm töø TB trôû leân.

2.  LUYỆN RÈN TRI THỨC - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI.

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Định hướng ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc", "Vượt khó học tốt". Khuyến khích xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp", "Rèn nét chữ, luyện nết người"...

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ; tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn vượt khó", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi",...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại,...

- Khuyến khích đội viên tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học.

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo"...; Vận động đội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa như: "Ngôi nhà tình bạn", "Ngôi nhà khăn quàng đỏ", "Vì bạn nghèo hiếu học", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- 100% ñoäi vieân coù ñuû duïng cuï hoïc taäp. Phaán ñaáu duy trì sæ soá: 99 %.

- Keát quaû cuoái naêm: 95% leân lôùp thaúng, rieâng lôùp 9 toát nghieäp THCS: 98.5%

3. VUI KHỎE AN TOÀN - LÀM NGHÌN VIỆC TỐT.

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí; giáo dục và rèn luyện năng thực hành xã hội, giúp đội viên hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho đội viên kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

* Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước và bạo lực học đường...

- Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- 100% ñoäi vieân noå löïc, saün saøng giuùp baïn vöôït khoù, tu döôõng ñaïo ñöùc, taùc phong.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò.

4. XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH - CÙNG TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN.

* Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của trong tham gia hoạt động Đội.

* Nội dung và giải pháp:

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên sửa đổi, sổ đội viên. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng tự quản.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

- Lựa chọn lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên, Chi đội; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội".

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, Tham gia các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Phụ trách Sao giỏi", Liên hoan "Gặp mặt chỉ huy Đội giỏi" các cấp; "Thủ lĩnh trẻ tương lai", "Lãnh đạo trẻ tương lai"... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

- Phaán ñaáu cuoái naêm ñaït: 24/29 chi ñoäi maïnh.

5. KHĂN HỒNG TÌNH NGUYỆN - CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG.

* Mục đích:  Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội

* Nội dung và giải pháp:

- Nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao dồi học hỏi kinh nghiêm lẫn nhau.

-  Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhằm hoàn thiện kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đội viên và thực tiễn công tác Đội.

                         

            Ban giám hiệu                                                                  Tổng phụ trách

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Văn Trãi

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT