Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ năm học 2012-2013 của trường THCS Nguyễn Huệ

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNGTHCS NGUYỄN HUỆ                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                        Diên Phước, ngày 10  tháng 9  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012-2013

 

A.    KIEÅM TRA TOAØN DIEÄN (30% GV.NV)

 

Toå/SL

GV-NV  ñöôïc kieåm tra

Thành vieân Ban kiểm tra

T.số KT

Thaùng KT

Vaên

09gv

1. Lý Thị Kim Oanh

2. Trần Thị Thu Điệp

3. Hàng Ý Trâm

1. Nguyeãn Thò Tö

2. Lê Thị Kiều Thu

3. Lê Thị Minh Hải

3

12/2012

2/2013

3/2013

Toaùn

12gv

1. Phạm Kính

2. Nguyễn Thanh Cao

3. Nguyễn Thị Xuân Hoa

4. Nguyễn Thị Đài Nguyên

1. Nguyễn Văn Trường

2. Nguyễn Thị Kim Thoa

3. Mai Thị Mỹ Diệu

4

3/2012

12/2012

2/2013

10/2012

Lyù- CN

06gv

1.Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2. Lê Văn Quang

1. Lê Xuân Vỹ

2. Đoàn Thị Hồng Phụng

2

11/2012

12/2012

S-Ñịa

8gv

1. Quang Thị Lệ Hiền

2. Lê Thị Mộng Thắm

 

1. Trần Thị Sa

2. Nguyễn Anh Tuấn

2

10/2012

11/2012

 

H-Si

07gv

1. Lê Bá Tuấn

2. Ngô Thị Bảo Trâm

 

1. Nguyễn Thị Mỹ Linh

2. Nguyễn Phương Mai

2

11/2012

3/2013

 

T.Anh

06gv

1. Nguyễn Hồ Anh Vi

2. Nguyễn Thị Trương

 

1. Phạm Huỳnh Huyền

2.Nguyễn Văn Dũng

2

10/2012

2/2013

 

TD-N-H

08gv

1. Nguyễn Tiến Minh

2. Ngô Quốc Phong

 

1. Nguyễn Kiển

2. Nguyễn Thị Thành

3. Lê Đức Quang

2

12/2012

3/2013

 

Văn phòng

12ng

1. Hùynh Thị Quốc Dân

2. Trần Thị Thiện Bài

3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1. Lê Đình Quốc

2. Ban Thanh tra ND

3

12/2012

3/2013

2/2013

Toång coäng: 20 người

 

20-30,7%

 

 

Thaùng

Vaên

Toaùn

Anh

Lyù

Hoùa

Sinh

S-Ñ-CD

TD

V.Phoøng

10/2012

 

Nguyên

Anh Vi

 

 

 

L.Hiền

 

 

11/2012

 

 

 

Q.Phương

Tuấn

 

Thắm

 

 

12/2012

Oanh

Cao

 

V.Quang

 

 

 

T.Minh

Dân

2/2013

Điệp

X.Hoa

Trương

 

 

 

 

 

Hạnh

3/2013

Ý Trâm

Kính

 

 

 

B.Trâm

 

Q.Phong

Bài

 

B.     KIEÅM TRA CHUYEÂN ÑEÀ (70% GV.NV)

 

Phaân coâng

Teân chuyeân ñeà

Noäi dung troïng taâm

Thôøi gian

 

 

Phoù HT

Chuyên môn

1. Hoïc theâm -

    Daïy theâm

Neàn neáp, hồ sơ chuyên môn (noäi dung chöông trình giaûng daïy – sổ đầu bài – danh sách hs).

HK.1

2. Hoà sô HS

 B. sao khai Sinh, Soå ghi điểm chính vaø Hoïc baï.

Cả năm

3. Quy cheá chuyeân moân

-          Cheá ñoä ñieåm – Chấm trả bài – Thực hành

-          Họat động của gv phòng bộ môn

HK.2

4. Dạy và học

-          Dự giờ - Hồ sơ chuyên môn của GV – Tổ

-          Kiểm tra vở học sinh

Cả năm

 

 

Phoù HT Lao động

1. Đòan – Đội

-          Hoà sô

-          Tổ chức họat động

HK.1

2. ÑDDH – Phòng bộ môn

-          Hoà sô quản lý taøi saûn thieát bò daïy hoïc

-          Bảo quản – Theo dõi họat động

HK.2

3. Cô sôû vaät chaát

-          Baûo quaûn, söû duïng, tu sa CSVC

-          Veä sinh môi trường - ANTT.

-          Phương án tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống cháy nổ.

Cả năm

 

 

C.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Theo CV 1215/2011/SGD)

 

I. Kiểm tra toàn diện giáo viên: Bao gồm 2 nội dung sau và lập biên bản theo mẫu quy định:

 

            1.1. Đánh giá, xếp lọai giáo viên theo 2 nội dung

            Nội dung 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Xếp theo 4 lọai: Tốt – Khá – Đạt YC và Chưa đạt YC

            Nội dung 2: Kết quả công tác được giao:

Xếp theo 4 lọai: Tốt – Khá – Đạt YC và Chưa đạt YC

            Cách xếp lọai chung: Xếp lọai chung theo nội dung có xếp lọai thấp.

 

            1.2. Cách đánh giá, xếp lọai kết quả công tác được giao: Theo 4 nội dung

·         ND.1: Trình độ nghiệp vụ ( Dự giờ từ 2 – 3 tiết, có khảo sát chất lượng).

·         ND.2: Thực hiện quy chế chuyên môn và quy định về dạy thêm (nếu có)

·         ND.3: Kết quả giảng dạy (so sánh với chất lượng khảo sát đầu năm).

·         ND.4: Thực hiện các nhiệm vụ khác.

 

Cách xếp loại kết quả công tác được giao:

·         Tốt: Nội dung 1&2 đạt Tốt (Giỏi) + Nội dung 3&4 đạt Khá trở lên

·         Khá: Nội dung 1&2 đạt Khá + Nội dung 3&4 đạt Yêu cầu trở lên.

·         Đạt yêu cầu: Nội dung 1&2 đạt Yêu cầu + Nội dung 3&4 có thể chưa đạt.

·         Chưa đạt yêu cầu: Các trường hợp còn lại (có nội dung 1 hoặc 2 chưa đạt yêu cầu)

 

II. Kiểm tra chuyên đề: 

-          Căn cứ vào các nội dung chuyên đề trên, Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra 70% GV.NV còn lại và lập mẫu biên bản kiểm tra cho phù hợp.

-         Phó Hiệu trưởng hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho tổ kiểm tra và tổng hợp đánh giá theo từng tháng, học kỳ và cả năm.

-         TPT - Thư viện theo dõi lịch kiểm tra để dự giờ, dự sinh hoạt lớp và lập phiếu kiểm tra những nội dung do mình phụ trách.

 

* Lịch báo cáo về Phòng Giáo dục-ĐT:  2 lần / năm.

-       Lần 1 vào cuối học kỳ.1 (ngày 15/12).

-       Lần 2 vào cuối học kì.2  ( ngày 15/5).

 

Hiệu Trưởng

·         Nơi nhận:

+ PGD-ĐT: Để báo cáo.

+ HP: Để thực hiện.

+ Niêm yết chung & Lưu VT.                                     

  Phạm Văn Lang

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT