Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013 của TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Chủ đề:

    “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục"


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012 – 2013

 

Căn cứ vào:

-          Chỉ thị số: 2737/CT-BGD&ĐT, ngày 27/7/2012. Về nhiệm vụ năm học.

-         Công văn số 602/PGDĐT. Về hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục & ĐT huyện Diên Khánh.

 

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC:

 

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý:

-         Xây dựng và triển khai chương trình hành động của ngành giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

-         Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

-         Đổi mới tổ chức và họat động thanh tra giáo dục. Tăng cường các họat động tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục.

-         Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho CB.VC &HS

-         Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý GD và dạy học. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực.

 

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động giáo dục:

-         Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM theo Chỉ thị 03/CT/TW/2011 của Bộ chính trị; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho HS.

-         Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất; công tác bảo đảm ANTT trường học. Áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực, xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò. Chuẩn bị điều kiện để triển khai đề án tiếng Anh THCS.

-         Đẩy mạnh họat động kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục; tiếp tục triển khai tự đánh giá trong nhà trường phổ thông.

 

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

-         Tiếp tục bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

-         Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và viên chức làm công tác thiết bị, thư viện.

 

4. Công tác kế họach tài chính và tăng cường CSVC:

-         Từng bước chuẩn hóa CSVC kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục.

-         Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục.

 

 

Năm học 2012-2013 Trường THCS Nguyễn Huệ    tình hình, đặc điểm như sau:

1.      Về đội ngũ CB.GV.CNV:

Tổng số

BGH

TPT

T.Bị

CNV

Giáo Viên

Đại học

Đảng Viên

C.Đòan

Đoàn TN

68/44 nữ

03

01

02

07

55-1,9

50-82%

11

68

09

 

Các Tổ

Văn

Toán

Hóa-Sinh

Sử-Địa-CD

Thể Dục-Nh-H

Tiếng Anh

Lý-C.Ng

Văn phòng

08

09

12

07

08

08

06

06

12

 

Bộ Môn

Văn

Toán

Hóa

Sinh

Sử

Địa

CD

TD

Anh

Nhạc

Họa

CNg

T.số

09

12

04

03

04

03

03

02

04

06

02

02

01

 

2.      Về đội ngũ HS: Theo Danh sách biên chế: 957 em/29 lớp.

Khối

Sáu

Bảy

Tám

Chín

Tổng số HS/ Lớp

939 em/ 29

243 em/ 07 lớp

02 lớp D.Đồng

272 em/ 08 Lớp

02 lớp D.Đồng

218 em/ 07 Lớp

02 lớp D.Đồng

206 em/ 07 Lớp

 

Chưa ra lớp: 18 em

06 em

06 em

05 em

01 em

 

* Diện Chính sách:                                                                                       

Con LS

Con TB

Dân tộc TS

M.Côi cả 2

M.côi 1

Hòa nhập

Hộ Nghèo

L.Ban

0

0

09

06

55-6%

04

70/7,4%

14

 

* Địa bàn thường trú:

D.Phước

D.Thọ

D.Đồng

D.Lâm

Xã khác

T.số HS

324

224

221

146

20

 

3.      Về CSVC:

a. Điểm trường chính (Diên Phước):

-          19 phòng học - 02 phòng ViTính – 02 phòng Bộ môn – 01 phòng dạy đèn chiếu

-          01 Thư Viện và các phòng làm việc của bộ phận Hành chính – Bảo vệ – Y tế.

b. Điểm trường phụ (Diên Đồng): 06 phòng học/ 06 lớp và 2 phòng hành chính.

 

c. Cả 2 điểm trường đều bảo đảm diện tích mặt bằng (sân chơi, sân bãi luyện tập TDTT); cổng trường và tường bao kiên cố.

d. Để bảo đảm đạt chuẩn giai đọan 2, đề nghị ngành giáo dục đưa vào kế họach đầu tư xây dựng và tu sửa các hạng mục sau:

-            Xây dựng mới nhà Đa năng - Hệ thống chống ngập úng cả hai điểm trường.

-             Tu sửa lớn 11phòng học bán kiên cố và 08 nền phòng học kiên cố cấp 4

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐƠN VỊ.

 

I.                   CHUYÊN MÔN.

1.      Thực hiện đúng quy trình về công tác tuyển sinh; xét lên lớp; tiếp nhận; chuyển trường.

2.      Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng GD đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh; giáo dục phòng chống Ma túy – HIV – ATGT – Dịch bệnh và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

3.      Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy - học,  phát huy tính tích cực học tập.

4.      Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động giáo dục, ngọai khóa.

5.      Nâng cao hiệu quả việc tích hợp các nội dung giáo dục vào chương trình giảng dạy.

6.      Tổ chức thực hiện và kiểm tra kịp thời 7 khâu cơ bản về nghiệp vụ của giáo viên.

7.      Thực hiện nghiêm túc, công bằng công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/Bộ GD&ĐT và xét công nhận TN.THCS theo QĐ 11/2006/BGD.

8.      Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, hs tích cực”.

9.      Bảo đảm quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học theo QĐ: 14/2001/BGD&ĐT.

10.  Nâng cao chất lượng GD.PC.THCS đồng thời duy trì chuẩn PC.THCS tại các xã.

 

II.                LAO ĐỘNG – HƯỚNG NGHIỆP – XÂY DỰNG  CSVC.

1. Lập kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp thực tế, tham mưu kịp thời với các cấp để có kế    hoạch xây dựng- tu sửa- bảo quản CSVC, đáp ứng đủ và thuận lợi cho hoạt động giáo dục.

2. Có phương án cụ thể về công tác phòng chống Cháy nổ - Bão lụt – Ngập úng.

3. Duy trì hoạt động chuẩn Thư Viện Tiên Tiến, theo QĐ: 01/2003/BGD&ĐT.

4. Duy trì và củng cố các phương án bảo vệ tài sản, bảo vệ ANTT trường học.

5. Đẩy mạnh chương trình y tế học đường, xây dựng cảnh quan sư phạm trường học.

7. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp, theo Chỉ thị: 33/2003/BGD&ĐT.

8. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác văn thư - lưu trữ.

9. Củng cố và tăng cường quản lý mạng internet tại các phòng chức năng.

 

III.             HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ:

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nhà trường phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo điều lệ quy định. Trong đó chú trọng:

1.      Thực hiện Chỉ Thị số 03/2011/CT-TW của Bộ Chính Trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

2.      Công tác Kiểm tra - Thi đua - Vận động - Phối hợp – Xây dựng gia đình văn hóa.

3.      Giám sát và phản ảnh kịp thời việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB.GV.NV.HS

4.      Củng cố và đẩy mạnh hoạt động Ban thanh tra nhân dân.

5.      Thực hiện đúng quy trình việc giới thiệu những Đòan viên ưu tú cho Đảng.

 

IV.             QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO:

1.      Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2.      Vận dụng phù hợp với tình hình thực tế Chỉ thị 2737/BGD-ĐT về nhiệm vụ năm học 2012-2013. Giữ vững 05 tiêu chuẩn Trường Chuẩn Quốc Gia.

3.      Thực hiện Quyết định 16/2008/BGD-ĐT. Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

4.      Thực hiện Thông tư số 21/2008/BGD-ĐT. Về công tác Thi đua –Khen thưởng”.

5.      Tiếp tục thực hiện QĐ số 04/2000/BGD. Về Quy chế Dân Chủ  trường học.

6.      Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

7.      Thực hiện Thông tư số 17/2012/BGD&ĐT. Về Quy định dạy thêm - học thêm.

8.      Tiếp tục thực hiện QĐ số 06/2006/BNV. Ban hành Quy chế đánh giá, xếp lọai CB. GV.

9.      Tiếp tục thực hiện Thông tư số 43/2006/BGD-ĐT. Về công tác thanh tra trường học.

10.  Thực hiện Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT. Quy định về kiểm định CLGD.

11.  Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT. Ban hành Điều lệ hội thi GV dạy giỏi.

12.  Thực hiện Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT. Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng.

13.  Thực hiện Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

14.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho GV-HS theo quy định.

15.  Tổ chức thực hiện đồng bộ các họat động giáo dục giữa điểm trường chính và phụ.

16.  Rà sóat lại việc thực hiện kế hoạch chiến lược nhà trường.

 

C. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu và nội dung cụ thể

 

ND.1: Phát triển GD

02 CT

 

1

Huy động HS vào lớp 6

100%

 

2

Duy trì sĩ số

99%

Tiếp tục thực hiện chống lưu ban-bỏ học

 

ND. 2: Nhiệm vụ đào tạo

12 CT

 

3

Hạnh Kiểm từ  TB trở lên

99,7%

Tốt: 58% - Khá: 33% - TB: 8,7 % - Yếu: 0,3%

* NH: 2011-2012: 100% TB trở lên

4

Lên Lớp thẳng: 6-7-8

95%

+ Giỏi: 25% - Khá: 30% - TB: 40%

-Yếu, Kém: 5%

* NH: 2011-2012: 90,3% lên lớp

5

Tốt Nghiệp THCS

98,5%

* NH: 2011-2012: 98,2%

6

Vào Lớp 10 Công lập

85%

* NH: 2011-2012: 85%

7

HS Giỏi Trường

25%

 

8

HS Giỏi Huyện

10 em

Văn: 01; Toán: 01;  Hóa-Sinh: 03; Vật Lý: 02;

Tiếng Anh: 01; Máy tính Casio: 01; Tin học: 01

* NH: 2011-2012: 05

9

HS Giỏi Tỉnh

01 em

* NH: 2011-2012: 01

10

HS Tiên Tiến

30%

 

11

Lớp Tiên Tiến

25%

 

12

GV Dạy Giỏi Tỉnh

30 %

 

13

Công nhận Nghề PT

50%

NH: 2011-2013: 73%

14

Phổ Cập THCS

27 HV

 

 

ND.3: Xây dựng đội ngũ

Tốt

 

16

Bồi dưỡng, XD tập thể SP

Tốt

 

17

Xây dựng Đoàn thể

V.Mạnh

 

18

ND.4: CSVC-Tài chính

Tốt

+ Thu Học phí 95%-KH

 

ND.5: Công tác Quản lý

Tốt

 

19

Công tác kế hoạch

Tốt

 

20

Công tác kiểm tra

Tốt

Toàn diện: 30% GV.NV – Chuyên đề: 70%

21

Nền nếp hành chính - CM

Tốt

 

22

Phối hợp các LLGD

Tốt

 

23

Tham gia các phong trào

Tốt

 

24

ND.6: Các cuộc vận động & phong trào thi đua.

Tốt

 

Kết quả chung: Đơn vị Tiên Tiến Xuất Sắc –  03 Tổ Tiên Tiến

 

D. CÁC BIỆN PHÁP:

                                                                                               

ND.1: Phát triển giáo dục:

1.      Tôn trọng nhân cách học sinh, xây dựng môi trường học tập vui tươi lành mạnh, quan tâm kịp thời và đầy đủ các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách.

2.      GV bộ môn coi trọng yêu cầu gây hứng thú học tập và tích hợp các nội dung giáo dục.

3.      Duy trì và tổ chức có chất lượng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngòai giờ lên lớp.

4.      Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về chống Lưu ban-Bỏ học để duy trì Chuẩn PC.THCS. Cụ thể là:

-          Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh cả 2 hệ phổ thông và BTVH.

-          Tăng cường công tác phối hợp, vận động với PHHS và các Ban chỉ đạo PC.THCS.

 

ND.2: Giáo dục toàn diện:

1.      Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, theo Điều Lệ Trường Phổ Thông. Trong đó chú trọng xây dựng tác phong, trang phục và kỹ năng sống.

2.      Vận dụng hợp lý việc xếp loại hạnh kiểm học sinh hàng tuần theo quy định chung.

3.      Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học, kỹ năng sống của học sinh.

4.      Thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông.

5.      Duy trì phương thức ra đề chung, kiểm tra đồng loạt 3 môn Văn – Toán -Tiếng Anh và kiểm tra học kỳ; Cải tiến hình thức tổ chức các họat động ngọai khóa.

6.      Tổ chức nghiệm túc việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường đúng quy định, chú trọng phụ đạo cho học sinh yếu kém.

7.      Tiếp tục duy trì phương án tuyển chọn và bồi dưỡng HS giỏi lớp 8 các bộ môn văn hóa.

8.      Duy trì nền nếp dạy thể dục Nội-Ngoại khóa và quy trình tổ chức Hội Khỏe cấp Trường.

9.      Duy trì lịch họp giao ban tuần với GV.BTVH để nắm bắt và giải quyết kịp thời về tình hình diễn biến công tác phổ cập THCS.

10.  Chuyên môn Cấp lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể , thống nhất các  quy định, theo dõi diễn biến chất lượng bộ môn hàng tháng, quản lý chặt chẽ hồ sơ GV – HS.

 

ND.3: XD.CSVC- Lao động- Hướng nghiệp – Dạy nghề phổ thông:

1.      Tổng hợp số liệu chính xác để bảo đảm việc lập kế hoạch phát triển GD, làm cơ sở tham mưu với cấp trên về nhu cầu nhân sự, CSVC, trang thiết bị dạy học.

2.      Thực hiện nghiêm túc CV: 6715/2004-BGD về GD Lao động – Hướng nghiệp.

3.      Duy trì phương án xây dựng trường lớp “Xanh-Sạch-Đẹp & An tòan”.

4.      Chăm sóc  khu di tích “ Bia Quân Giới Đồng Trăn và Đình Phước Tuy”

5.      Củng cố nền nếp và nâng cao chất lượng việc dạy Nghề phổ thông cho học sinh 8-9.

6.      Bảo đảm kế họach phòng chống Cháy – Nổ – Bão - Lụt – Ngập úng – ANTT

7.      Tận dụng tài sản hiện có, tu sửa kịp thời phục vụ cho các họat động giáo dục tòan diện.

8.      Duy trì kế hoạch công khai tài chính theo quy chế chi tiêu nội bộ.

9.      Giải quyết chế độ chính sách cho GV-HS đúng quy trình, đầy đủ và kịp thời.

10.  Tiếp tục duy trì nền nếp họat động của Tổ Văn phòng.

 

ND.4: Xây dựng đội ngũ:

1.      100% CB.GV.NV tự lập kế hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Trong đó chú trọng việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong khi đến trường lớp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.

2.      Tạo mọi điều kiện thuận lợi để CB.GV.NV an tâm công tác và học tập nâng cao trình độ.

3.      Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi CB.GV.CNV phải nổ lực nâng cao trình độ tin học,  tự nghiên cứu tìm ra những giải pháp thích hợp vừa bảo đảm được chất lượng, vừa hoàn thành hệ thống chỉ tiêu.

4.      Cấp - Tổ chuyên môn và các cá nhân phản ảnh kịp thời những vướng mắc, khó khăn, bất cập, khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Lưu ý việc phản ảnh phải đúng quy trình.

5.      Các tổ chức Đoàn thể thực hiện đúng vai trò chức năng phối hợp, giám sát nhằm giúp đội ngũ CB.GV.NV giữ vững truyền thống đoàn kết, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6.      Hàng tuần bộ phận Đoàn – Đội phản ảnh cụ thể tiến độ tham gia các phong trào của từng lớp để tuyên dương, khen thưởng và chấn chỉnh kịp thời.

 

ND.5: Quản lý chỉ đạo:

1.      Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà Nước, dựa vào tinh thần tập trung dân chủ qua hội nghị CB.CC để xây dựng kế họach, hệ thống chỉ tiêu năm học.

2.      Tích cực tham mưu với cấp ủy - chính quyền các địa phương - các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm duy trì tiến độ phát triển giáo dục.           

3.      Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CM.HS để thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục tòan diện; việc tổ chức dạy thêm, học thêm và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

4.      Tiếp thu và giải quyết hợp lý, kịp thời những kiến nghị của tập thể CB.GV.NV, PHHS, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường theo đúng quy định.

5.      Tham mưu với ngành giáo dục đầu tư xây dựng mới và tu sửa lớn về CSVC.

6.      Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, đánh giá, xếp lọai công chức, viên chức. Không xét LĐTT những trường hợp vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo.

7.      Thông tin, báo cáo kịp thời, trung thực, chính xác và đồng bộ.

8.      Duy trì kỷ cương, lề lối làm việc của Ban giám hiệu, luôn thể hiện tác phong gương mẫu, năng động, tự tìm tòi biện pháp giải quyết công việc do mình phụ trách một cách khoa học, sư phạm, trung thực, công bằng và đạt hiệu quả cao.

 

 

@ Kèm theo KH này có:                                                                   Hiệu Trưởng

1.      KH từng tháng.

2.      KH  kiểm tra nội bộ.

 

 

@ Nơi nhận:

1. Phòng GD Diên Khánh ( để báo cáo)                                            Phạm Văn Lang

2. UBND Xã Diên Phước; D.Thọ; D.Lâm; D.Đồng (để báo cáo).

3. Chi bộ đơn vị                (để báo cáo).

3.      Công Đòan; Đoàn TN (để phối hợp thực hiện).

4.      Các Phó Hiệu Trưởng; Tổ Truởng CM ( để thực hiện )

 

 

 

LỊCH THỰC HIỆN 

 

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.

·         Học kì 1: Từ ngày 27/8/2012 đến ngày 05/01/2013.(19 Tuần)

·         Học kì 2: Từ ngày 07/01/2013 đến ngày 18/5/2013. (18 Tuần)

 

II. NỘI DUNG VÀ CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC THÁNG:

 

THÁNG 9: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG – ĐỊA PHƯƠNG.

1.      Tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học.

2.      Chủ đề GDHN: “Tầm quan trọng của việc chọn nghề. “

3.      Triển khai chuyên đề ATGT - Học tập Tiểu sử Nguyễn Huệ – Phòng chống dịch bệnh.

4.      On định nền nếp GV – HS; Xét Học bổng cho HS ưu tú ( HK1 ).

5.      Khảo sát chất lượng HS; Phân loại GV đầu năm.

6.      Thống kê hiện trạng và lập kế họach phát triển giáo dục năm học 2013-2014.

7.      On định các lớp PC.THCS và huy động học sinh chưa ra lớp phổ thông.

8.      Tập huấn Đội Sao Đỏ, BCH Đội và tổ chức theo dõi thi đua trong HS.

9.      Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 & dự thi học sinh giỏi máy tính Casio cấp huyện.

10.  On tập và kiện toàn hồ sơ thi nghề phổ thông lớp 9.

11.  Tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp Trường.

12.  Thu các loại quỹ theo quy định ( HK1 ). 

13.  Tổ chức Hội Nghị Cán Bộ Công Chức - Đại Hội PHHS – Đại Hội các Đoàn thể.

14.  Đăng ký thi đua: Cá nhân; Tập thể Tổ – Đơn vị; Trường học thân thiện; GD Thể chất

·         Bổ sung:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 10:  KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ GỬI THƯ LẦN CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC (15/10/1968 ) “ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI “.

1.      Hưởng ứng tuần lễ “ Dân số” (20/10- 20/11)

2.      Chủ đề GD.HN: “ Định hướng phát triển KT – XH của đất nước và địa phương “

3.      Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

4.      Tổng hợp, báo cáo các loại quỹ thu đầu năm

5.      Sinh hoạt chuyên môn Cụm HK.1 (18.10)

6.      Tiếp tục bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi huyện (31.10)

7.      Lập kế họach Hội thi giáo viên dạy giỏi trường.

8.      Lập kế họach tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11.

-          Chuyên môn tổ chức ngọai khóa với chủ điểm: “ATGT & Tri ân thầy cô giáo”.

-          Sơ kết thi đua đợt 1.

-          Họp Ban đại diện CMHS.

·         Bổ sung:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

THÁNG 11 : GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

1.      Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

2.      Chủ đề GD.HN” Tìm hiểu Nghề và bản thân “.

3.      Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường.

4.      Thi học sinh giỏi cấp Huyện.

5.      KSCL 2 môn Văn – Toán- Tiếng Anh giữa HK.

6.      Lập phiếu liên lạc giữa HK 1 báo về PHHS.

7.      Liên Đội tổ chức chuyên đề “ Học Tốt.”

8.      Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

Bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 12:  GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.

1.      Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập QĐ.ND.VN -  Thăm, tặng quà TD.460

2.      Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12 ) .

3.      GD.HN: “ Thế giới nghề nghiệp quanh em “

4.      Quyết toán thu – chi ; Kiểm kê tài sản cuối năm.

5.      Tổ chức ôn tập và kiểm tra HK1. Riêng lớp 9 kiểm tra theo đề SGD 4 môn.

6.      Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học về PGD ( 20/12 )

7.      Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp tỉnh

8.      Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

9.      Báo cáo kiểm tra nội bộ trường học HK.1.

Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 1: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN

 1. Tổ chức kỷ niệm ngày SV.HS ( 09/01).
 2. GD.HN “ Các hướng đi sau TN.THCS”.
 3. Sơ kết HK.1 – Thực hiện chương trình HK.2
 4. Họp PHHS cuối học kỳ 1.
 5. Xét học bổng HS ưu tú học kỳ 2.
 6. Thi giải Tóan trên internet cấp trường.
 7. Tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp tết nguyên đán.

* Bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 2: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN.

 1. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN ( 3/02 ).
 2. GD.HN “ Tìm hiểu Nghề thuộc lĩnh vực VH – Ngh. thuật “
 3. Xét học bổng cho HS ưu tú HK 2.
 4. Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.
 5. Sinh hoạt chuyên môn Cụm lần 2. (28.2)
 6. Thi Olympic Tiếng Anh cấp Huyện.
 7. Tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học cấp trường.
 8. Lập kế họach tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đòan (26.3)

-          Chuyên môn tổ chức ngọai khóa với chủ điểm: “Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp & Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đoàn TN.CS.HCM.

-          Tổ chức các trò chơi dân gian.

Bổ sung:…………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 3: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG ĐOÀN .TN.CS.HCM.

1.      Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ Nữ ( 8.3) và TL.Đoàn TN.CS.HCM ( 26/3.).

2.      GD.HN “Tìm hiểu hệ thống đào tạo Nghề của TW và địa phương”

3.      Thi giải Tóan trên internet cấp Huyện.

4.      Thi học sinh giỏi Tỉnh.(15.3.2013)

5.      Hoàn thiện hồ sơ đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

6.      Tham gia Hội thi Đồ dùng dạy học cấp Huyện

7.      Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

Bổ sung:……………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 4:  KỶ NIỆM SINH NHẬT LÊ-NIN (22/4) VÀ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

1.      Kỷ niệm ngày sinh Lê-Nin (22/4) & ngày giải phóng Miền Nam (30/4).

2.      Tổ chức thi HS giỏi lớp 8. Thành lập đội tuyển để Bồi dưỡng trong Hè.

3.      GD.HN: “ Tư vấn học tập, tư vấn Nghề, tham quan một số mô hình KT ở địa phương.”

4.      Chuẩn bị ôn tập, kiểm tra HK.2.

5.      Thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh.

6.      Hòan thành hồ sơ đơn vị tiên tiến GDTC.

7.      Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Tỉnh.

8.      Tham gia Hội thi Đồ dùng dạy học cấp Tỉnh.

9.      Hoàn chỉnh các loại hồ sơ học sinh lớp 9, chuẩn bị xét công nhận TN.THCS

·         Bổ sung:…………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 5: KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ (19/5).

1.      On tập, kiểm tra HK2 – Xét 2 mặt giáo dục - Xét công nhận tốt nghiệp THCS

2.      Xét thi đua cuối năm học và lập báo cáo.

3.      TỔNG KẾT NĂM HỌC & BÀN GIAO HS VỀ ĐỊA PHƯƠNG.

4.      Xét thuyên chuyển; Lập hồ sơ nâng lương cho CB.GV.NV.

5.      Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học về PGD (15/5).

6.      Triển khai hoạt động Hè.

7.      Kiểm kê tài sản cuối năm học.

 

THÁNG 6&7 : HOẠT ĐỘNG HÈ

1.      Tuyển sinh vào lớp 6 - Lớp 10.

2.      Bồi dưỡng học sinh Giỏi lớp 8.

3.      Tu sửa CSVC chuẩn bị cho năm học mới.

THÁNG 8: CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

1.      Tổ chức On tập thi lại – Xét lên lớp cho HS.

2.      CB.GV.CNV tham gia bồi dưỡng chính trị – nghiệp vụ Hè.

3.      Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

-----------------------0-----------------

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT