Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2021-2022

 


 

 STT  TÊN VĂN BẢN CẤP BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH
1 CV 1869_DANH GIA GIO DAY THEO 5555 SGD SGD 2018-09-14
2 CV 3022_HD_ho_so_chuyen_mon_theo_TT32__24-11-2020 SGD SGD 2020-11-26
3 CV 4040-HUONG DAN THUC HIEN CHUONG TRINH Trung học -  BGD 2021-09-16
4 CV 2264- NHIEM VU NĂM HOC 21-22 SGD SGD 2021-09-10
 CV 616 PGD  hướng dẫn xây dựng kế hoạch 21-22          PGD 2021-08-19
6  CV 662 PGD  tổ chức dạy học các môn học lop 6 PGD 2021-08-30
7  CV 641 PGD  thi HSG cap huyen PGD 2021-08-23
8 CV 648 PGD  Trien khai he thong hoc truc tuyen elearning PGD 2021-08-26
9 CV 649 PGD  HD công viec dau nam PGD 2021-08-27
10 CV 659 PGD  Tổ chuc day học - HĐGD 2021-2022 PGD 2021-08-30
11 CV 662 PGD  tổ chức dạy học các môn học lop 6 PGD 2021-08-30
12 CV 667 PGD hướng dẫn triển khai dạy học trực tuyến PGD 2021-08-30 
13 CV 693 PGD  Dạy học trực tuyến PGD 2021-09-08
14 CV 695 PGD Hỗ trợ SGK và học liệu điện tử PGD 2021-09-03 
15 CV 696 PGD  tựu trường năm học 21-22 PGD 2021-09-08
16 CV 702 PGD  thực hien chi thi 18 PGD 2021-09-09
17 CV 716 PGD dung thi HSG PGD 2021-09-15
18 CV 760 PGD  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 21-22 PGD 2021-09-22
19 CV 800-DON DOC VIEC DAY VA HOC TRUC TUYEN PGD 2021-09-28
20 CV 803-THUC HIEN NHIEM VU PCTHCS PGD 2021-09-28
21 CV 844 PGD  Học module M4 PGD 2021-10-08
22 CV 3006- HUONG DAN KIEM TRA DANH GIA DINH KI 21-22 SGD PGD 2021-11-12
23 CV 928- CUNG CO, TANG CUONG CHAT LUONG KHI HOC TRUC TIEP PGD 2021-10-30
24 CV 939 PGD  KHKT cấp tinh PGD 2021-11-03
25 CV 974  PGD&ĐT-GDTHCS   HD KT dinh ky PGD 2021-11-15
26 CV 995    PGD  HD ND sách lớp 6 CT 2018 PGD 2021-11-21
27 CV 1084 PGD 2021-12-13 KT ĐG CUỐI HKI 21-22 PGD 2021-12-13
28 CV 1094 PGD  ND góp ý SGK lớp 7 PGD 2021-12-14
29 CV 3006 PGD HD KT ĐỊNH KY PGD 2021-10-30
30 CV 24-TO CHUC DAY HOC THICH UNG COVID  PGD 2022-01-10

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT