Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 Năm học 2017-2018  Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;


 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TỔ NGỮ VĂN                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc           

                                                                                               

 

                       KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018                                                  

       Căn cứ vào:

   - Công văn số: 712/PGD ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học  2017-2018

   -  Kế họach năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.

   - Kế hoạch Chuyên môn năm học 2017 -2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.

         Tổ Ngữ Văn xây dựng kế hoạch năm học 2017- 2018 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ :

1. Bối cảnh năm học:

            - Năm học 2017-2018  Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

         - Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chẩt lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sổng, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục

            2. Thuận lợi :

Về đội ngữ giáo viên của tổ:

          - Tổng số giáo viên của tổ    : 10/9 nữ 

            - Tổng số đại học                  : 10/10

            - Đảng viên                           : 3

            - Cảm tình đảng                    : 2

            - Danh hiệu thi đua năm trước        :

                                                + LĐTT          : 10/10

                                             + CSTĐ        : 01

            - Phân loại giáo viên đầu năm        :  9 Giỏi- 1 Khá                                

            - Tổ có 10 giáo viên đều đạt trên chuẩn

            - Hầu hết giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nắm vững phương pháp giảng dạy đặc trưng bộ môn.

            - Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lần nhau trong khó khăn.

            - Tinh thần tự học cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

            - Sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của BGH

            - Giáo viên biết sử dụng máy vi tính, soạn giáo án vi tính.

 2. Khó khăn :

            - Một số GV con nhỏ; nhà xa phần nào ảnh hưởng đến công việc chung.

            - Ý thức học tập của học sinh chưa cao

            -  HS vùng nông thôn  nên phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em mình.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Về chương trình và kế hoạch dạy học

a) Căn cứ phân phối Chương trình đã xây dựng, tiếp tục rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, nhất là đối với các bài học thiết kế dạy theo chuyên đề, chủ đề.

b) Chủ động lựa chọn nội dung để thiết kế các bài học theo chuyên đề, chủ đề ít nhất 02 chuyên đề, chủ đề /năm học (01chuyên đề, chủ đề/ học kỳ).

c) Kế hoạch tổ chức dạy học theo chuyên đề, chủ đề phải được đưa vào kế hoạch của tổ để tổ chức thực hiện trong năm học.

d) Tăng cường tổ chức các hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, soạn và tổ chức giảng dạy các chuyên đề, chủ đề của tổ/nhóm chuyên môn ,

2. Về phương pháp, hình thức dạy học:

a.      Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học và đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phương thức giáo dục theo chủ điểm. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

       b. Vận dụng phù hợp các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng vận dụng kiến thức ... của học sinh; khuyến khích tổ chức các hình thức dạy học thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

       c.  Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức với phát triển năng lực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế cuộc sống.

       d.  Về dạy học theo chuyên đề, chủ đề

- Phân công, lựa chọn giáo viên thiết kế các bài học theo chuyên đề, chủ đề; xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy mẫu để giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn dự giờ góp ý về nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Từ đó, xây dựng hoàn chỉnh bài học theo chuyên đề, chủ đề đã thực hiện; vận dụng các tiêu chí để giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn phân tích, rút kinh nghiệm; không tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên đối với các tiết dạy mẫu. Việc tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng.

- Các bài học theo chuyên đề, chủ đề phải được chia sẻ trên trang mạng “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT;

3. Việc soạn giảng, kiểm tra, đánh giá học sinh:

a) Thiết kế bài giảng ngắn gọn, sắp xếp hợp lý hoạt động học của học sinh và hoạt động dạy của giáo viên. Ở mỗi bài học trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, cần xác định rõ các năng lực cần đạt để từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học, tăng cường các loại câu hỏi kích thích tư duy để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cũng như các năng lực của học sinh trong quá trình học tập.

b) Thiết kế bài dạy, tiết dạy có tính sáng tạo. Bám sát các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực cần đạt để làm nổi bật trọng tâm tiết dạy và thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT./.

c) Đổi mới kiểm tra, đánh giá HS theo định hướng phát triển năng lực.

* Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

* Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

* Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi dạng PISA, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi một lựa chọn

* Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website “trường học kết nối”, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

d) Thực hiện việc đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh THCS.

4.      Về thi Gv dạy giỏi:

Thực hiện kế hoạch  hội thi chọn giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018, tuyển chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

  5. Về bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG)

Chọn và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngày từ đầu cấp, chú ý đầu tư bồi dưỡng HSG nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn trong nhà trường .

  6. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THCS

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1.      Tập thể: Tổ chuyên môn: LĐTT

2.      Giáo viên:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Chiến sĩ thi đua: cấp trường

2

2

Lao động tiên tiến

8

3

Giáo viên dạy giỏi cấp trường,

2 ( Hàng Ý Trâm, Võ Thị Hồng Uyên )

4

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

1

5

Giáo viên chủ nhiệm giỏi: cấp trường

1 ( Trần Thị Thu Điệp )

6

Sáng kiến kinh nghiệm

2 (Ý Trâm, Hồng Uyên )

7

ĐDDH tự làm

1(  Lê Thị mInh Hải )

8

Dự giờ

14 tiết /GV

9

Soạn bài trình chiếu

2 bài /GV

10

Chuyên đề bài học

2

11

Chuyên đề phương pháp

1

12

 Ngoại khóa

1

13

Chất lượng bộ môn

87%

14

Chất lượng giảng dạy

90% Giỏi, 10% Khá

15

Kiểm tra GV

TD: 3; CĐ: 7

 

3.      Học sinh:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Hạnh kiểm

99.8%

2

Lên lớp thẳng

95%

3

Tốt nghiệp THCS

99%

4

Vào lớp 10

80%

5

Học sinh giỏi cấp huyện

2

6

Lớp tiên tiến

25%

7

Duy trì sĩ số

99%

8

Tỉ lệ chuyên cần

98%

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            1. Học sinh :

                        - Tăng cường kiểm tra HS dưới mọi hình thức, đặc biệt chú ý đến bám chuẩn kiến thức , kỹ năng

- Khuyến khích HS tự học, tự nghiên cứu tìm tòi…

- Động viên HS khá giỏi giúp bạn học tập

            2. Giáo viên :

                        - Kí giáo án 2 tuần 1 lần vào thứ 2 tuần lẻ

- Thường xuyên kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài, chú ý đến tính thống nhất về mục tiêu dạy học của khối.

- Tổ chức thao giảng, bài giảng trình chiếu 2 tiết / GV/ năm

- Có theo dõi chất lượng HS hàng tháng để có biện pháp xóa yếu kém

- Sinh hoạt tổ đều đặn , có chất lượng. Thường xuyên nâng cao tay nghề qua dự giờ góp ý học hỏi kinh nghiệm lần nhau.

 - Sinh hoạt tổ tìm biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

                               

V.                KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

Tháng

Nội dung công tác

Người thực hiện

Ghi chú

9/2017

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG- ĐỊA PHƯƠNG

- Ổn định hoạt động dạy và học.

- Khai giảng năm học

- Dạy và học theo thời khoá biểu.

- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 9

 

- Dự giờ giáo viên đầu năm.

- Dạy thêm.

- Họp tổ triển khai những qui định của tổ.; thảo luận và phân công viết chuyên đề

- Hoàn thành hồ sơ tổ, hồ sơ cá nhân- thảo luận kế hoạch tổ.

- Tham gia Hội nghị Cán bộ Công chức- Đại hội Đoàn thể.

- Đăng kí thi đua: cá nhân,

 * Bổ sung: .….…………………………………...

……………………………………….

 

cả tổ

cả tổ

cả tổ

Tư + Thu + Điệp

cả tổ

 

 

TT

Tổ trưởng+ GV

cả tổ

Cả tổ

 

cả tổ

 

 

 

 

 

10/2017:KỈ NIỆM NGÀY 15/10 “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI.”

- Chấn chỉnh nề nếp dạy và học.

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng và chuẩn bị cho H thi HS giỏi huyện.

- Tiếp tục dạy thêm.

- Thao giảng tổà HG trường.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm HKI

- Kiểm tra CĐ  ( Hải )

- Hoàn thành kế hoạch chuyên môn.

- Họp tổ- Thảo luận- viết và triển khai chuyên đề

* Bổ sung:..............................................

...............................................................

cả tổ

Tư + Thu+ Điệp

 

cả tổ

Trâm, Uyên

Cả tổ

TT

Tổ trưởng

Hải

 

 

 

11/2017:

“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

- Duy trì nề nếp dạy và học.

- Hội giảng trường.

- Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 20/11.

-  KSCL giữa học kì.

- Lập phiếu liên lạc.

- Kiểm tra TD ( Trâm ); CĐ ( Thu )

* Bổ sung:…………………………….

…………………………………………

 

cả tổ

Uyên, Trâm

cả tổ

 

Cả tổ

GV

Tư, Thu, Điệp

 

12/2017

“UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

- Học theo thời khoá biểu.

- Kiểm tra chuyên đề ( Ly )

- Phụ đạo HS yếu.

- Tiến hành ôn tập và chuẩn bị kiểm tra HKI.

- Ra đề kiểm tra HKI khối 6, 7, 8.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và chế độ cho điểm của GV.

- Tập trung ôn thi và tổ chức coi, chấm thi học kỳ 1 nghiêm túc.

- Hoàn thành chế độ điểm..

- Tổng kết điểm và vào học bạ đúng tiến độ.

- Kết thúc HK I

- Thống kê, báo cáo chất lượng học kỳ I.

- Xếp loại GV kỳ I; xây dựng kế hoạch, phương hướng cho học kì II.

- Ngoại khóa 9- Kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN

* Bổ sung:…………………………….

..................................................................

cả tổ

TT

cả tổ

cả tổ

 

Nhóm 6,7,8

TT

 

cả tổ

 

cả tổ

 

cả tổ

cả tổ

 

Điệp

 

1/2018: GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG HỌC SINH- SINH VIÊN

- Học theo thời khoá biểu.

- Kiểm tra toàn diện ( Uyên ), CĐ ( Tư )

- Bình xét thi đua HKI.

- Sơ kết HKI

- Thực hiện chương trình HKII

* Bổ sung:…………………………….

……………………………………….

 

cả tổ

Tư, Thu, Điệp

 

 

 

 

2/2018:

“MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN”

- Dạy và học theo thời khoá biểu.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm lần II

- Kiểm tra CĐ ( Oanh)

* Bổ sung:……………………………

……………………………………….

cả tổ

cả tổ

Tổ trưởng

 

3/2018:”TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

- Dạy và học theo thời khoá biểu.

- Thi HS Giỏi Tỉnh.

- Dự giờ kiểm tra toàn diện ( Thùy ); CĐ ( Điệp, Dân )

* Bổ sung:............................................

...............................................................

 

cả tổ

 

TT+ Thu, Điệp

 

4/2018: “ HOÀ BÌNH  HỮU NGHỊ”

- Dạy và học theo thời khoá biểu.

- Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra HKII

- Chọn HS  tuyển BD HS giỏi.

- Kiểm tra toàn diện: Thuyền

* Bổ sung:……………………………

……………………………………….

 

cả tổ

cả tổ

GV dạy khối 8

Tổ trưởng

 

5/2018:

KỈ NIỆM NGÀY SINH NHẬT BÁC

- Dạy và học theo thời khoá biểu.

- Ôn tập và kiểm tra học kì II.

- Ra đề kiểm tra HKII 6, 7, 8

- Bình xét thi đua học kì II.

- Sơ kết tổ HKII và cả năm.

* Bổ sung:...............................................

...............................................................

cả tổ

cả tổ

nhóm 6,7,8

 

TT

 

 

6/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8

 

 

7/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 8

 

 

8/2018

- Bồi dưỡng học sinh giỏi 8

 

 

 

 

                                                                Diên Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG:                                                            TỔ TRƯỞNG:

 

 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Thị Tư

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                          

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                                                          ----------0----------

 

      PHÒNG GD &ĐT DIÊN KHÁNH

      TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

a&b

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

 TỔ CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

                                                           

                                                            Tổ                   : Tiếng Anh

                                                            Năm học       : 2013 - 2014

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT