Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ LÝ-CN NĂM HỌC 2017-2018

 


 TRƯỜNG: THCS NGUYỄN HUỆ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ:VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                               
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
 

- Căn cứ vào Công văn số: 1878/SGDĐT- GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
- Căn cứ vào Công văn số: CV712/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.
- Căn cứ vào kế hoạch CM năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ.
            Tổ Vật lý-Công nghệ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
   1. Bi cnh năm hc:
            Năm học 2017-2018  Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
             Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và sáng tạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên.
Bộ phận chuyên môn đã xây dựng và giữ vững kỉ cương, nề nếp trong các hoạt dộng giảng dạy, giáo dục đạo đức, chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, từng bước được nâng cao.
 
A.     Về Giáo viên:
TS GV-NV
Nữ
Trình độ
Đoàn viên
Đảng viên
Danh hiệu thi đua năm trước
ĐH
 
 
Tổ
LĐTT
CSTĐ.CS
CSTĐ.T
GVG.H
GVG.T
7
4
1
6
1
0
không
6
1
/
/
1
 
 
            B. Về Học sinh:
Khối
6
7
8
9
Tổng số HS: Lớp
1000 Em/ 30 lớp
258 em/ 08 lớp
02 lớp D.Đồng
245 em/07 Lớp
02 lớp D.Đồng
251 em/08 Lớp
02 lớp D.Đồng
246 em/07 Lớp
 
Chưa ra lớp: 0 em
0 em
0 em
0 em
0 em
     
Trong đó:
·         Diện Chính sách:                                                         
Con LS
Con TB
Dân tộc TS
M.Côi cả 2
T.Tật
Hộ Nghèo
Cận nghèo
L.Ban
0
0
07
03
03
21
41
3
 
·        Địa bàn thường trú:
D.Phước
D.Thọ
D.Đồng
D.Lâm
Xã khác
T.số HS
333
256
203
200
8
 
Khối
6
7
8
9
Tổng số HS: Lớp
1000 Em/ 30 lớp
258 em/ 08 lớp
02 lớp D.Đồng
245 em/07 Lớp
02 lớp D.Đồng
251 em/08 Lớp
02 lớp D.Đồng
246 em/07 Lớp
 
Chưa ra lớp: 0 em
0 em
0 em
0 em
0 em
     
      2. Thun li:
- Tổ có 7/7 giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, trên chuẩn.
- Hầu hết giáo viên già dặn kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nắm được phương pháp giảng dạy bộ môn.
- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
- Phần lớn GV có tinh thần tự học cao, luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- 100% Giáo viên sử dụng được máy vi tính để soạn thảo văn bản, soạn giáo án.
- Có một phòng thực hành bộ môn.
 
      3. Khó khăn:
- Khả năng vận dụng công nghệ thông tin vào công việc của một số GV còn hạn chế, gây khó khăn trong việc soạn giảng giáo án trình chiếu, sử dụng các phần mềm phục vụ việc dạy học.
- Khả năng nắm bắt, vận dụng các phương pháp mới còn hạn chế.
- Nhiều GV dạy trái chuyên môn được đào tạo.
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tham gia thực hiện đúng quy trình về công tác Tuyển sinh – Xét lên .
2. Tham gia hoạt động“Tuần sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học, giáo dục trong nhà trường.
3. Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng GD đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên.
4.Chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục của Bộ GDĐT. Thực hiện 37 tuần (với khung chương trình 35 tuần) thời gian: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần.
5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học và đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phương thức giáo dục theo chủ điểm. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Tham gia hội thi chọn giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018.
6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động giáo dục (thực hiện theo hệ thống Vnedu, đặc biệt về sổ liên lạc điện tử, thay sổ điểm viết tay bằng sổ điểm Điện tử trong đó chú trọng việc biên soạn GATC, hoạt động ngoại khóa và thi Olympic trên mạng.
7. Chỉ đạo và hướng dẫn các nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn (Xây dựng 1 chuyên đề/môn/ HK).
8. Xây dựng kế hoạch Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của đơn vị mình theo công văn số 529/SGDĐT-GDTrH ngày 6/8/2014.
9. Tổ chức thực hiện và kiểm tra kịp thời 7 khâu cơ bản về nghiệp vụ của người GV.
10. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá:
 - Thực hiện nghiêm túc, công bằng công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo TT 58/2012/Bộ GD&ĐT và xét công nhận TN.THCS theo QĐ 11/2006/BGD.
 - Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận, kết hợp tự luận với trắc nghiệm. Các nhóm chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
     - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.
11. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, tổ chức chọn HSG đối với học sinh khối lớp 8 vào cuối Học kỳ II mỗi năm học, trên cơ sở thành lập đội tuyển tham gia thi huyện.
12.Tích cực triển khai, hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm 2017-2018 theo Công văn số 823 /SGDĐT-GDTrH ngày 3/5/2017 của Sở GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
13. Chú ý các tiết học thí nghiệm – thực hành của học sinh; hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên; ngày hội công nghệ thông tin...nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học.
14. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
15. Nâng cao chất lượng GD.PC.THCS đồng thời duy trì chuẩn PC.THCS tại các xã.
 
 
 
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
   CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
            A. Giáo viên:
1. Tập thể
a) Tổ chuyên môn: LĐTT
b) Số chuyên đề thực hiện trong năm học: 2
c) Số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin : 12
d) Chất lượng bộ môn (từ trung bình trở lên):
Môn Vật lý : 90,0%
Môn Công nghệ : 99,0 %
 
    2. Giáo viên
a) Chiến sĩ thi đua: 1 (cấp trường, Nguyễn Thị Trùng Trắc)
b) Lao động tiên tiến: 6
c) Giáo viên dạy giỏi: 2 (cấp trường, Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Nguyễn Lê Trường)
d) Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 1 (cấp trường, Nguyễn Thị Trùng Trắc)
e) Sáng kiến kinh nghiệm (NCKHSPƯD): 2 (cấp trường, Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Nguyễn Lê Trường)
f) ĐDDH tự làm: 1 (cấp trường, Lê Văn Quang)
g) Giáo viên tự nghiên cứu, học tập để nâng chuẩn: 0
 
   3. Học sinh
a) Học sinh giỏi: (huyện, 1HS)
b) Thi sáng tạo KHKT: (trường, 1SP)
c) Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp (THCS,): 95,0%
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
A.  Thực hiện nhiệm vụ năm học:
1.      Tiếp tục thực hiên việc đổi mới phương pháp dạy-học, phát huy tính tích cực học tập của HS; dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
2.      Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn (hồ sơ, gíáo án…), bảo đảm dạy đủ, đúng chương trình, đúng chuẩn mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BGH.
3.      Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục, trong đó chú trọng việc biên soạn GATC.
4.      Thực hiện nghiêm túc, công bằng công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.
5.      Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.”
6.      Trong giảng dạy cần chú trọng yêu cầu giáo dục toàn diện. Giáo viên phải quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho HS, giáo dục đạo đức cho học sinh.
7.      Tham gia công tác học BDTX theo kế hoạch của trường.
 
      B.  Về việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.
Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học ảo;... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
 
1. Đổi mới phương pháp dạy học:
a. Khâu soạn bài:
+ Soạn đúng mẫu quy định,và đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hoạt động của giáo viên và học sinh hợp lý, tập trung vào trọng tâm, dạy sát đối tượng, huy động tất cả kiến thức sẵn có về văn hóa, xã hội cũng như ngôn ngữ của học sinh trong luyện tập ngôn ngữ, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài, thúc đẩy động cơ học tập, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập của học sinh, đặc biệt coi trọng rèn luyện kỹ năng vận dụng, kỹ năng thực hành cho HS.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm kiếm tư liệu, ứng dụng phần mềm Power Point hoặc các  phần mềm khác… để soạn một số bài giảng phục vụ tốt cho việc giảng dạy bằng trình chiếu.
 
b. Khâu lên lớp:
+ Phát huy tính sáng tạo, tích cực của học sinh, đặc biệt là trong khâu chuẩn bị bài mới cần phải có nội dung rõ ràng. Cần phải tạo một không khí lớp học thân thiện và hợp tác lấy “động viên, khuyến khích” làm trọng. Xây dựng và bồi đắp niềm đam mê học tập trong học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, hội thi đố vui, hùng biện….
+ Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học, kỹ năng sống của học sinh.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh- học sinh phải thực sự tự giác học tập không học đối phó, tự giác làm bài không phụ thuộc vào sách giải, thầy cô…; biết trao đổi trình bày ý kiến của cá nhân đồng thời phải biết góp ý kiến cho bạn để cùng nhau học hỏi và trau dồi kiến thức.
+ Rèn luyện kĩ năng cho học sinh.
+ Giáo viên nên khuyến khích học sinh phát biểu xây dựng bài: cộng điểm khuyến khích; luôn tìm được những mặt mạnh để khen học sinh.
 
c. Khâu hướng dẫn về nhà:
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài: có 3 phần cụ thể
                        + Hướng dẫn học sinh về nhà học bài.
                        + Bài tập làm ở nhà.
                        + Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài mới.
 
2.  Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá:
a.  Yêu cầu:
-Việc kiểm tra, đánh giá phải tuân thủ mục tiêu dạy học, theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Các bài kiểm tra định kỳ cần tập trung kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực cho HS.
- Các bài kiểm tra phải bám sát mục tiêu và yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình môn học tại thời điểm kiểm tra.
- Phải đánh giá được kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết lẫn thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học. Khâu chấm, trả bài kiểm tra phải đúng thời gian, tránh tình trạng giữ bài làm của học sinh quá lâu. Khi chấm bài cần chú ý nêu rõ ưu, khuyết điểm của học sinh khi làm bài.
- Sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau để đánh giá khả năng giao tiếp của học sinh như tích cực chuẩn bị bài, thường xuyên đóng góp xây dựng bài trên lớp, tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm trong giờ học.
 
b.  Hình thức kiểm tra:
- Việc ra đề kiểm tra căn cứ vào hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra ban hành theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, từng bước vận dụng kiểm tra đánh giá HS theo định hướng phát triển năng lực.
- Kiểm tra thường xuyên: Kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút. (Kiểm tra miệng không nhất thiết phải kiểm tra đầu tiết học mà có thể kiểm tra trong quá trình dạy học).
               - Kiểm tra định kì: Kiểm tra 1 tiết (khối 6 ,7, 8, 9 được kiểm tra theo hình thức tự luận 70% và trắc nghiệm 30%; lớp 9 kiểm tra theo hình thức tự luận). Đề kiểm tra lưu ý đến các mức độ nhận thức cho HS- kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.       
- Có giải pháp để nâng cao chất lượng các bài kiểm tra, căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, đặc điểm của học sinh để kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.
 
C.  Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém:
1.Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém:
- Tổ/nhóm cần khảo sát đầu năm để phân loại đối tượng học sinh, phối hợp với nhà trường và phụ huynh lên kế hoạch giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu, kém ngay đầu năm học nhất là đối với học sinh cuối cấp.
- Trong quá trình phụ đạo học sinh yếu, kém nên chú ý đến việc dạy lý thuyết phải rõ ràng, tạo nhiều điều kiện để HS vận dụng  phần bài tập.
 
2. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tổ chuyên môn cần có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh giỏi ngay từ đầu năm học để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh.
- Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như tư liệu với các trường bạn để phục vụ tốt công tác bồi dưỡng.
- Có kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng HS giỏi lớp 8.
- Chỉ tiêu HS giỏi huyện: 1HS
 
D.  Những hoạt động chuyên môn:
- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt CM do cụm tổ chức.
- Tổ chức thao giảng tổ để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm: mỗi giáo viên phải thao giảng 2 tiết/ năm. Mỗi đợt thao giảng đều có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm để cả tổ vận dụng.
- Mỗi nhóm bộ môn  phải dạy ít nhất  1 tiết dạy theo chủ đề/HK
- Mỗi giáo viên phải dạy 2 giáo án trình chiếu/năm.
- Phải đầy đủ các loại hồ theo qui định công văn 1093, lưu ý lưu giữ đề kiểm tra, ma trận, đáp án.
- Dự giờ 14 tiết/ giáo viên/ năm ( HKI 8 tiết, HKII 6 tiết ).
 
E.  Làm và sử dụng ĐDDH:
- Khai thác triệt để các đồ dùng dạy học hiện có, chú ý khâu bảo quản.
- Làm đồ dùng dạy học dự thi cấp trường.
 
F. Thực hiện tốt qui định kiểm tra- đánh giá- thúc đẩy trong hoạt động chuyên môn:
- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch chung của trường.
- Kiểm tra chuyên đề: hồ sơ, giáo án…( theo lịch ).
 
G. Thực hiện chuyên đề, ngoại khoá:
- Tổ chức 1 chuyên đề/ năm.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức.
- Tổ chức 1 ngoại khóa/ năm
Tháng
Tổ thực hiện
Khối lớp
Tên chủ đề
11/17
Vật lý- Công nghệ
phối hợp tổ TD-MT-ÂN
6
“ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam - Giáo dục lòng tôn kính biết ơn thầy cô”
 
H. Xây dựng đội ngũ:
- 100% giáo viên “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Trong đó chú trọng việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong khi đến trường lớp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân;  luôn thể hiện tác phong gương mẫu, năng động, tự tìm tòi biện pháp giải quyết công việc do mình phụ trách một cách khoa học, sư phạm, trung thực, công bằng và đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi GV phải nỗ lực nâng cao trình độ tin học, tự nghiên cứu tìm ra những giải pháp thích hợp vừa bảo đảm được chất lượng, vừa hoàn thành hệ thống chỉ tiêu.
- Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, các đợt sinh hoạt chuyên môn cụm để nâng cao chuyên môn.
 
I. Công tác Bồi dưỡng thường xuyên:
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
V. KẾ HOẠCH:
            A. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
·        Học kì 1: Từ ngày 5/9/2017 đến ngày 13/1/2018 (19 Tuần)
·        Học kì 2: Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 26/5/2018 (18 Tuần)
·        Nghỉ Tết Âm lịch:Từ ngày …….   đến hết ngày …… (Giữa tuần 24)
 
 
 
 
 
 
B.    KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ:
 
Số TT
HỌ VÀ TÊN
TOÀN DIỆN
CHUYÊN
 ĐỀ
THỜI GIAN
Thanh tra viên
1
Trần Thị Thiện Bửu
 
x
Tháng 10/2016
 
2
Nguyễn Thị Trùng Trắc
 
x
Tháng 11/2016
 
3
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
x
 
Tháng 12/2016
- Xuân Vỹ
- T. Trắc
4
Lê Văn Quang
 
x
Tháng 01/2017
 
5
Nguyễn Thị Hoang Trân
 
x
Tháng 02/2017
 
6
Nguyễn Lê Trường
x
 
Tháng 03/2017
- Xuân Vỹ
- T. Trắc
7
Lê Xuân Vỹ
 
x
Tháng 03/2017
 
 
C. NỘI DUNG VÀ CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC THÁNG:
 
Tháng- Chủ điểm GD
Nội dung công việc
Người thực hiện
Ghi chú
 
9/ 2017
 
GIÁO DỤC
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG - ĐỊA PHƯƠNG
- Tham gia Lễ khai giảng
- Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập
- Tham gia chuyên đề An toàn giao thông, học tập tiểu sử Nguyễn Huệ, phòng chống dịch bệnh.
- Ổn định nề nếp GV và HS
- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 môn Lý
- Triển khai thi Vận dụng Kiến thức liên môn, thi Sáng tạo KHKT
- Thi nghề PT lớp 9
- Dự giờ GV đầu năm
- Tham gia Hội nghị CBCC, Đại hội PHHS đầu năm, đại hội các đoàn thể
- Hoàn thành các loại Hồ sơ theo qui định
- Hoàn thành Bản đăng kí thi đua của Tổ năm hoc 2017 – 2018.
- Lập kế hoạch BDTX cá nhân, tổ theo HD của CM
Bổ sung:
…………………………………….
 
Cả tổ
 
GVCN
 
 
GVBM
Trắc, Phương
 
Trắc, Quang
 
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2017
 
KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ GỞI THƯ LẦN CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC(15/10/1968) “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI”
 
- Tham gia hưởng ứng tuần lễ “dân số” (20/10-20/11), kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cùng cho Ngành Giáo dục (15/10)
- Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập
- Tham gia Hội nghị chuyên môn cụm HKI (12/10/2017)
- Kiểm tra chuyên đề cô Bửu
- Tiếp tục bồi dưỡng HS giỏi và dự thi HS giỏi huyện (24,25/10/2017)
- Chuẩn bị Hội giảng trường (Trường, Phương)
- Nộp báo cáo tháng theo mẫu qui định.
- Đăng ký hồ sơ Hội thi KHKT cấp tỉnh
- Nộp Đề kiểm tra 1 tiết cho Tổ trưởng ( Ma trận đề và đáp án)
- Hoàn thành Kế hoạch giảng dạy của năm học.
- Chuẩn bị Ngoại khóa khối 6
- Thực hiện tiết dạy theo chuyên đề
- Đăng ký hồ sơ Hội thi KH cấp tỉnh (12/10/2017). Nộp hồ sơ Hội thi sáng tạo KHKT (25/10/2017)
Bổ sung:
…………………………………….
Cả tổ
 
 
 
 
GVBM
 
 
Trắc, Phương
 
Trắc hỗ trợ
 
GVBM
 
Quang
 
Các nhóm bộ môn
GVBM
 
Phương, Trường
Phương
Quang
 
 
 
 
11/2017
 
GIÁO DỤC LÒNG KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”
- Tham gia kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11
- Thao giảng Tổ
-Tham dự Hội giảng Trường
           + GVCN Giỏi
- Lập phiếu liên lạc giữa HKI báo về PHHS
- Thực hiện tiết dạy theo chuyên đề
- Tham dự Chuyên đề “ Học Tốt.” do Liên Đội tổ chức
- Nộp báo cáo theo mẫu
- Kiểm tra chuyên đề cô Trắc
- Đăng ký hồ sơ tham dự Hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh.
- Ngoại khóa khối 6 với chủ đề: “ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam-Giáo dục lòng tôn kính biết ơn thầy cô” (Tổ Lý –CN Và TD-MT-ÂN)
Bổ sung:
…………………………………….
Cả tổ
 
Cả tổ
Trường, Phương
 
 
 
Trường
GVCN
 
 
 
Quang
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/2017
 
GD TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 
- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập QĐ.ND.VN
- Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS (01/12)
- Tham gia Hội thi KHKT cấp tỉnh từ 27 đến 29/12/2017 (nếu có)
- Tiếp tục Thao giảng Tổ
- Nộp báo cáo theo mẫu
- Ôn tập, nộp đề thi (Đáp án & Ma trận đề) và coi kiểm tra học kì I.
- Vào Sổ điểm chính, phiếu liên lạc HKI
- Kiểm tra toàn diện cô Phương
Kết thúc học kỳ I: 13/01/2018.
Bổ sung:
…………………………………….
 Cả tổ
 
 
 
Quang
 
Cả tổ
 
Nhóm trưởng
 
GVBM
 
Vỹ, Trác
 
 
1/2018
 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN
 
- Bắt đầu học kỳ II: 15/01/2018.
- Tham gia kỉ niệm ngày Sinh viên -Học sinh (9.1)
-Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập HKII
-Tham gia Hội nghị chuyên môn cụm lần 2 (19/01/2017)
- Tham gia sơ kết Học kì I - Nộp báo cáo Học kì I
- Họp PHHS cuối HKI
- Thực hiện chương trình HK II.
- Thực hiện chuyên đề PP môn Công nghệ
- Kiểm tra chuyên đề thầy Quang
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (nếu có)
- Nộp và gửi bài cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn cho SGDĐT.
- Hội nghị chuyên môn cụm lần 2 (18/01/2018)
Bổ sung:
…………………………………….
 
Cả tổ
 
GVBM
 
Cả tổ
 
 
 
GVCN
TT
Quang
 
 
 
 
Trắc
 
 
2/2018
 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN “MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN”
 
- Nghỉ tết âm lịch ….. ….đến …….
- Tham gia Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2).
- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập
- Nộp báo cáo theo mẫu
- Nộp đề kiểm tra 1 tiết (đề,ma trận và đáp án)
- Kiểm tra chuyên đề cô Trân
- Tham gia Ngoại khóa khối 8 với chủ đề: “Mừng Đảng, mừng Xuân”
Bổ sung:
…………………………………….
 
Cả tổ
 
GVBM
 
Cả tổ
Nhóm trưởng
 
 
TT
Cả tổ
 
 
3/2018
 
GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN.TN.CSHCM “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”
- Tham gia kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3) và thành lập Đoàn TN.CS.HCM (26.3)
- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập)
- Thao giảng Tổ
- Thực hiện chuyên đề PP môn Lý
- Nộp báo cáo theo mẫu
- Vào phiếu liên lạc giữa học kì II
- Nộp đề kiểm tra 1 tiết cho Tổ trưởng (Ma trận và đáp án)
- Kiểm tra toàn diện thầy Trường, Vỹ
- Thi Học sinh giỏi tỉnh (14/03/2018)
- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ
- Nộp bài Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn về Bộ GD ĐT (nếu có)
Bổ sung:
…………………………………….
Cả tổ
 
 
GVBM
 
Cả tổ
Trắc
Cả tổ
 
Nhóm bộ môn
 
Vỹ, Trắc
 
 
Cả tổ
Trắc
 
 
4/2018
 
KỶ NIỆMNGÀY SINH LÊ-NIN (22.4 ) & GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (30.4) “HOÀ BÌNH HỮU NGHỊ”
 
- Tham gia kỉ niệm ngày sinh Lê-Nin (22.4) và ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30.4)
- Tiếp tục tham gia Thao giảng Tổ
- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập
- Lập đội tuyển HS giỏi Lý 8
- Ôn tập, nộp đề kiểm tra học kì II (kèm Ma trận và đáp án)     
- Nộp báo cáo theo mẫu
- Hội nghị chuyên môn cụm lần 3 (12/4/2018)
Bổ sung:
…………………………………….
Cả tổ
 
 
Cả tổ
GVBM
 
Trắc, Phương
Nhóm bộ môn
 
Cả tổ
 
 
 
 
 
5/2018
 
SINH NHẬT BÁC HỒ (19/5) “BÁC HỒ KÍNH YÊU”
 
 - Kiểm tra học kì II theo lịch. Ôn tập, kiểm tra HK2 lớp 9 đề chung của Sở.
- Tham gia Xếp loại – Xét duyệt 2 mặt Giáo Dục cho HS cuối năm học
- Hoàn thành sổ điểm chính,học bạ, phiếu liên lạc
- Nộp báo cáo Học kì II và cả năm
- Kết thúc học kỳ II: 27/5/2018.
- Xếp loại thi đua cả năm.
- Đăng kí tham gia trực hè.
Bổ sung:
…………………………………….
Cả tổ
 
 
GVBM
 
GVBM, GVCN
 
Cả tổ
 
 
                                                                                    Diên Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG                                                                 TỔ TRƯỞNG
                                               
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Lê Xuân Vỹ
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT