Liên hệ web
  
LỊCH THI NGHỀ PHỔ THÔNG khóa ngày 26/9/2011

 

UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số :        / TB – PGD & ĐT                Diên Khánh , ngày 17 tháng 9 năm 2011
                                                          THÔNG BÁO
                       “ V/v lịch thi Nghề phổ thông khóa ngày 26/9/2011”
 
                      Kính gửi : Các trường THCS trong toàn huyện.
 
          Hội đồng thi Nghề phổ thông huyện Diên Khánh qui định lịch thi Nghề phổ thông khóa ngày 26/9/2011 như sau :
I/ Lịch thi lý thuyết :
     Địa điểm : tại trường THCS Phan Chu Trinh
     Ngày thi : 26/9/2011 được tổ chức thi 3 ca ( buổi sáng ) mỗi ca thi thời gian : 45 phút.
                 Ca 1 : Từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 45 phút gồm có :
                            Cấp 2 :   Làm vườn, Làm cắm hoa.
                Ca 2 : Từ 8 giờ 15 phút đến 9 giờ 00 phút gồm có :
                           Cấp 2 : Tin học    .
                 Ca 3 : 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút gồm có :
                          Cấp 2 : Chụp ảnh.
         Lưu ý : 
 1/ Thí sinh thi ca 1 có mặt lúc 6 giờ 30 phút để dự khai mạc .
  2/ Thí sinh dự thi từng ca đưa xe vào cổng trước sẽ có Bảo vệ hướng dẫn khu vực để xe.
  3/ Thí sinh dự thi từng ca có mặt trước 30 phút theo giờ quy định từng ca .
 
II/ Lịch thi thực hành:
        Địa điểm : tại trường Trung cấp Nghề Diên Khánh .
         Ngày thi : 6 giờ 30 phút ngày 27/9/2011 đến hết ngày 29/9/2011.
 
III/ Lưu ý :  
                Nhằm tạo điều kiện cho HS tham gia đầy đủ , thực hiện đúng quy chế thi , hội đồng thi Nghề phổ thông huyện Diên Khánh đề nghị các đơn vị có HS tham gia dự thi tổ chức cho HS học tập nội quy thí sinh và thông báo cho HS đúng 15 giờ ngày 25/9/2011 đến tại trường THCS Phan Chu Trinh , trường Trung cấp Nghề Diên Khánh để xem số báo danh , phòng thi , lịch thi lý thuyết và lịch thi thực hành .
                Hội đồng thi Nghề phổ thông huyện Diên Khánh đề nghị các đơn vị triển khai thông báo này đến tận học sinh tham gia kỳ thi này .
Nơi nhận :                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG
-                Như trên..                                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
-                Lưu THCS,VT
Trần Minh

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT