Liên hệ web
  
BÁO CÁO PHÁP LUẬT

PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Năm học: 2012– 2013

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nguyễn Văn

Nguyễn  thị Kim

Lê Thị Kiều

Ngô Thị Bảo

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn văn

Lê thị Tùng

Nguyễn Hồ Anh

Quang thị Lệ

Đỗ thị Mỹ

Nguyễn thị Thanh

Dũng

Thoa

Thu

Trâm

Phương

Trãi

Quyên

Vi

Hiền

Thảo

 

 

Chủ tịch công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

Tổ trưởng công đoàn

 Tổ trưởng công đoàn

GV dạy môn GDCD

GV dạy môn GDCD

 

 

Diên Phước , ngày 15 tháng 9 năm 2012

                                Hiệu Trưởng                                                                                                      Chủ tịch Công đoàn

 

 

 


PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          

Diên Phước, ngày 15 tháng 09 năm 2012.

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

I. Mục đích:

1. Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí Thư TW Đảng và QĐ số 14/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ , đảng viên, công chức, viên chức để nắm vững và thực hiện tốt những quy định của pháp luật.

3. Phát huy tính chủ động, xây dựng và duy trì thói quen tự giác học tập, tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần quản lý xã hội bằng pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

II. Nội dung:

1. Giáo dục nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của pháp luật từ đó chủ động xây dựng và duy trì thói quen tự giác học tập, tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

2. Giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lí nhà nước, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường; Các văn bản mới ban hành; Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công dân; văn bản pháp luật về kỉ cương, kỉ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

III. Hình thức:

1. Triển khai các tài liệu pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức thông qua sinh hoạt tổ công đoàn hàng tháng.

2. Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tủ sách pháp luật, giới thiệu các tài liệu pháp luật tại thư viện của nhà trường thông qua tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, do cán bộ thư viện triển khai.

3. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

IV. Triển khai thực hiện trong năm:

1. Lấy ngày 01 hàng tháng làm “ Ngày pháp luật” bắt đầu từ tháng 04 năm 2011.

2. Báo cáo định kì về PGD& ĐT  vào các ngày 15/05 và 15/12 hàng năm.

 

Ban giám hiệu                                                                           Chủ tịch công đoàn    

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

 

Năm học: 2010-2011

STT

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

GHI CHÚ

01

Tháng 4 -  Ngày 28/04/2011

 Triển khai trong sinh hoạt tổ công đoàn

Luật Lý lịch tư pháp.

 

02

Tháng 5 - Ngày 19/05/2011

Tham gia cuộc thi tìm hiểu “các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

 

Năm học: 2011-2012

03

Tháng 9 

Luật giao thông đường bộ.

 

04

Tháng 10

Luật hôn nhân và gia đình.

 

05

Tháng 11

Luật giáo dục.

 

06

Tháng 12

Luật bảo vệ môi trường

 

07

Tháng 1-2.

Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước.

 

08

Tháng 3.

Luật đường sắt.

 

09

Tháng 4.

Luật phòng cháy chữa cháy.

 

10

Tháng 5.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

 

Luật khám - Chữa bệnh.

 

 

 


PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          

Diên Phước, ngày 15 tháng 05 năm 2011.

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC

THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

I/ CÁC VĂN BẢN ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Luật Lý lịch tư pháp.

Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01.7.2010.

- Giới thiệu chung về bộ luật, tổng quát có 6 chương- 56 điều.

- Triển khai cụ thể chi tiết 13 điều. Gồm các điều: 1,2,3,4,5,7,26,41,42,44,45,48,52.

2. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2011.

- Giới thiệu chung về bộ luật, tổng quát có 7 chương- 48 điều.

- Triển khai cụ thể chi tiết 8 điều. Gồm các điều: 17,18,26,27,28,29,30,31.

 

II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP:

- Triển khai “Luật Lý lịch tư pháp” đến cán bộ- giáo viên- công nhân viên thông qua sinh hoạt tổ công đoàn tháng 4/2011, lượt trích nội dung 13 điều.

-  Hướng dẫn Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị tự nghiên cứu tại thư viện và viết bài tham gia cuộc thi tìm hiểu do Liên đoàn lao động Huyện triển khai.

 

III/ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA:

-          Cán bộ- giáo viên- công nhân viên được nghe triển khai trong sinh hoạt tổ công đoàn về “Luật Lý lịch tư pháp”

-          Cán bộ- giáo viên- công nhân viên đã nghiên cứu “Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” , viết bài tham gia cuộc thi tìm hiểu “Các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” với tổng số bài 73 bài nộp về Liên đoàn lao động Huyện ngày 25/5/2011.

 

IV/ TỰ NHẬN XÉT:

- Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị đã cơ bản nắm được sơ bộ về 02 bộ luât, nắm bắt được các điều luật đã triển khai.

- Triển khai các điều luật tương đối phù hợp với đội ngũ cán bộ-giáo viên-công nhân viên, từ đó dễ nắm bắt và thực thi nhiệm vụ của mình trong công việc và trong cuộc sống.

- Nội dung các bộ luật khá dài vì vậy không thể triển khai được trọn vẹn đầy đủ tất cả các nội dung của bộ luật.

 

            Ban Giám hiệu                                                                       Chủ tịch công đoàn

 

 


PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          

Diên Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2011.

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC

THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

  I/ CÁC VĂN BẢN ĐÃ TRIỂN KHAI:

1. Luật giao thông đường bộ.

- Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ   

  họp thứ 4 thông qua ngày13 tháng 11 năm 2008.

- Giới thiệu chung về bộ luật:  Luật có 8 chương – 89 điều .

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Luaät naøy thay theá Luaät giao thoâng ñöôøng boä ngaøy 29 thaùng 6 naêm 2001.

- Triển khai cụ thể chi tiết 9 điều. Gồm các điều: 8,10,22,24,30,38,59,60,65.

2. Luật hôn nhân và gia đình.

 - Triển khai chương 1 điều 1,2; chương 2 điều 9,10; chương 5 điều 34,35,37,38,44,45; chương 13 điều 109,110.

*Triển khai  NGHỊ ĐỊNH Số 20/2010/NĐ-CP Ngày 8.3.2010 của Chính Phủ

quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số.

3. Luật giáo dục. CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Luật này có 9 chương- 120 điều.

- Triển khai 27 điều. Gồm các điều   2,3,10,11,12,19,20,27,29,31,50,51,52,53,54,55,56,57,72,73,75,88,93,94,95,96,97.

4. Luật bảo vệ môi trường.
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

- Triển khai cụ thể chi tiết  từ điều 1 đến điều 7.

II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP:

- Triển khai đến cán bộ- giáo viên- công nhân viên thông qua sinh hoạt tổ công đoàn hàng tháng từ tháng 9 đến tháng 12.

-  Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị tự nghiên cứu tại thư viện .

III/ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA:

- Tất cả công đoàn viên và lao động 77 người.

IV/ TỰ NHẬN XÉT:

- Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị đã cơ bản nắm được sơ bộ về 04 bộ luât, và nghị định về pháp lệnh dân số, nắm bắt được các điều luật đã triển khai.

- Triển khai các điều luật tương đối phù hợp với đội ngũ cán bộ-giáo viên-công nhân viên, từ đó dễ nắm bắt và thực thi nhiệm vụ của mình trong công việc, trong cuộc sống và với cộng đồng.

- Nội dung các bộ luật khá dài vì vậy không thể triển khai được trọn vẹn đầy đủ tất cả các nội dung của bộ luật.

 

            Ban Giám hiệu                                                                       Chủ tịch công đoàn

 

 

                                   

 

PHÒNG GD& ĐT DIÊN KHÁNH                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          

Diên Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2012.

 

BÁO CÁO VỀ VIỆC

THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

  I/ CÁC VĂN BẢN ĐÃ TRIỂN KHAI:

 

1. Luật giao thông đường bộ.

- Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ   

  họp thứ 4 thông qua ngày13 tháng 11 năm 2008.

- Giới thiệu chung về bộ luật:  Luật có 8 chương – 89 điều .

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.

Luật này thay thế Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001

- Triển khai cụ thể chi tiết 9 điều. Gồm các điều: 8,10,22,24,30,38,59,60,65.

 

2. Luật hôn nhân và gia đình.

 - Triển khai chương 1 điều 1,2; chương 2 điều 9,10; chương 5 điều 34,35,37,38,44,45; chương 13 điều 109,110.

*Triển khai  NGHỊ ĐỊNH Số 20/2010/NĐ-CP Ngày 8.3.2010 của Chính Phủ

quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của pháp lệnh dân số.

 

3. Luật giáo dục. CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Luật này có 9 chương- 120 điều.

- Triển khai 27 điều. Gồm các điều   2,3,10,11,12,19,20,27,29,31,50,51,52,53,54,55,56,57,72,73,75,88,93,94,95,96,97.

 

4. Luật bảo vệ môi trường.
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

- Triển khai cụ thể chi tiết  từ điều 1 đến điều 7.

 

5. LUẬT: Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Luật số: 09/2008/QH12 - ngày 03 tháng 06 năm 2008

- Triển khai cụ thể chi tiết  các điều 1,4,5,6,11,13,14,16,17,18,22,24,25,26,30,31,33.

 

6. LUẬT: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.

- Triển khai cụ thể chi tiết  các điều 1,5,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.

7- LUẬT :Công đoàn sửa đổi ( chương 1-2 )

8- LUẬT :Công đoàn sửa đổi ( chương 3-4 )

9- LUẬT :Phòng chống Ma túy

10- Pháp lệnh dân số.

II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP:

- Triển khai đến cán bộ- giáo viên- công nhân viên thông qua sinh hoạt tổ công đoàn hàng tháng từ tháng 9/2011 đến tháng 12 /2012.

-  Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị tự nghiên cứu tại thư viện .

 

III/ THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG THAM GIA:

- Tất cả công đoàn viên và lao động 67 người.

 

IV/ TỰ NHẬN XÉT:

- Cán bộ-giáo viên-công nhân viên trong đơn vị đã cơ bản nắm được sơ bộ về 10 bộ luât, và nghị định về pháp lệnh dân số, nắm bắt được các điều luật đã triển khai.

- Triển khai các điều luật tương đối phù hợp với đội ngũ cán bộ-giáo viên-công nhân viên, từ đó dễ nắm bắt và thực thi nhiệm vụ của mình trong công việc, trong cuộc sống và với cộng đồng.

- Nội dung các bộ luật khá dài vì vậy không thể triển khai được trọn vẹn đầy đủ tất cả các nội dung của bộ luật.

 

            Ban Giám hiệu                                                                       Chủ tịch công đoàn

 

 

                       


KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT”

 

Năm học: 2011-2012

01

Tháng 9 

Luật giao thông đường bộ.

 

02

Tháng 10

Luật hôn nhân và gia đình.

 

03

Tháng 11

Luật giáo dục.

 

04

Tháng 12

Luật bảo vệ môi trường

 

05

Tháng 1-2.

Luật quản lí, sử dụng tài sản nhà nước.

 

06

Tháng 3.

Luật đường sắt.

 

07

Tháng 4.

Luật phòng cháy chữa cháy.

 

8

Tháng 5.

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

 

 

Năm học: 2012-2013

Tháng 9 

Luật Công Đoàn sửa đổi

 

Tháng 10

Luật Công Đoàn sửa đổi

 

Tháng 11

Luật Phòng chống Ma túy

 

Tháng 12

Pháp lệnh về Dân số

 

Tháng 1-2.

Luật An toàn thực phẩm

 

Tháng 3.

Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Tháng 4.

Luật phòng chống tham nhũng

 

Tháng 5.

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT