Liên hệ web
  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ ( 2010 – 2012 )

 Giai đoạn 2010 – 2012, cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – Quán triệt NQ

 Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 và NQ Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 15.Về giáo dục thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chi bộ nhiệm kỳ qua, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2012

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  NHIỆM KỲ ( 2010 – 2012 )
    I. Mục Tiêu :
       Giai đoạn 2010 – 2012, cả nước hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – Quán triệt NQ
 Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 và NQ Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 15.Về giáo dục thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong công tác chi bộ nhiệm kỳ qua, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2012 gồm các nội dung trọng tâm sau đây:
- Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục
 toan diện và quy mô giáo dục.
            - Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà trường – phát huy sức mạnh đoàn kết của đơn vị.
            - Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ Đảng và làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
            - Tiếp tục đẩy mạnh đi sâu vào chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
         II. Các Chỉ Tiêu Phấn Đấu Thực Hiện Hàng Năm . Đến Năm 2012:
1/ Về công tác phát triển giáo dục: Huy động học sinh ra lớp 6 đạt : 100% - DTSS đạt : 99%
2/ Về công tác giáo dục toàn diện: Hạnh kiểm từ trung bình trở lên : 99,5% - Lên lớp thẳng:
90% - Tốt nghiệp THCS : 95% - Vào lớp 10 công lập : 60% - Học sinh giỏi Trường : 20% - Học sinh Giỏi Huyện: 10 em/năm - HSG Tỉnh :01 em/năm - Giáo viên Giỏi Huyện : 70%/ Số GV dự thi - GVG Tỉnh : 50%/Số GV dự thi – Học nghề phổ thông : 70% được công nhận/ Số HS lớp 9 - Phổ cập THCS: Duy trì đạt chuẩn 4/5 điạ bàn, các địa bàn xã có được phong trào.
3/ Về công tác xây dựng cơ sở vật chất:Thu quỹ theo quy định đạt 95% - Công tác phát triển
giáo dục, bảo quản, sử dụng tài sản: Tốt .
4/ Về công tác xây dựng đội ngũ: Bồi dưỡng xây dựng tập thể sư phạm: Tốt – Xây dựng các
 Đoàn thể: Vững mạnh.
5/ Về công tác quản lý chỉ đạo:- Thực hiện kế hoạch; Công tác kiểm tra; Nền nếp Hành chính
- Chuyên môn; Công tác phối hợp; Tham gia các phong trào của Ngành: Tốt.
6/ Về công tác xây dựng Đảng:
-          Giới thiệu quần chúng ưu tú học bồi dưỡng cảm tình Đảng: 04 người/năm.
-          Phát triển Đảng viên: 06 đ/c/nhiệm kỳ.
 III. Các Nhiệm Vụ Chủ Yếu :
1/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, an ninh quốc phòng... của đơn vị:
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu công tác
chuyên môn, thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể là:
             - Triển khai đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
 - Thu nhận học sinh vào trương đúng độ tuổi, hồ sơ hợp lệ. Thực hiện tốt và duy trì đạt chuẩn
công tác PC. THCS.
 - Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh, ngăn chặn các tệ
nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Quản lý tốt nền nếp giảng dạy chính khoá, dạy thêm trong và ngoài nhà trường theo đúng
chủ trương của Ngành.
             - Bảo quản, sử dụng triệt để và tu sửa kịp thời cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác Dạy – Học..
 - Bảo đảm yêu cầu Vệ sinh môi trường; Cảnh quan trường học; Công tác vệ sinh lớp học;
Phòng làm việc đúng nơi qui định; Trồng cây bóng mát trong trường.
- Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp – Duy trì tốt các lớp học nghề phổ
Tổ chức thông.
-          tốt việc trực bảo vệ cơ quan nhất là trong dịp tết ngày lễ và trong hè. Phối hợp với
các địa phương tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện học sinh tham gia học tập thuận lợi.
            2/Lãnh đạo công tác tư tưởng:
 - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV, phát huy truyền thống yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động CB.GV.NV chấp hành đúng đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định nhiệm vụ của đơn vị.
            - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự nhận thức cao trong đội ngũ CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong giai đoạn hiện nay.
            3/ Lãnh đạo thực hiện cong tác tổ chức và cán bộ:
             -Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.GV.NV trong đơn vị.
 - Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều
 chuyển, kỷ luật, khen thưởng ... đối với những cán bộ trong đơn vị.
            4/ Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân:
-          Phát huy vai trò của các đoàn thể trong khối đoàn kết nội bộ nhằm góp phần vận động
CB.GV.NV thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
-          Tiếp tục xây dựng các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.
 5/ Xây dựng tổ chức Đảng:
Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong năm 2010, Chi bộ tập trung chỉ đạo
 một số công tác trọng tâm sau:
            -    Chỉ đạo triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết theo sự chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện.
-          Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo chỉ thị TW, Tỉnh, Huyện.
-    Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân
chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.
-          Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đ/c Cảm tình Đảng. Phát hiện giới thiệu những quần chúng
ưu tú học lớp Cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn cho các năm sau.                               
-          Tăng cường phát triển Đảng viên đảm bảo số lượng theo kế hoạch và chất lượng.
  Đăng ký thi đua: Hàng năm Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.
                                                                                          BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
                                                                                             Lê Đình Quốc
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT