Liên hệ web
  
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ( 2008 – 2010 )

  Nhiệm kỳ ( 2008 – 2010 ) Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực về Công tác tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Đoàn thể nhân dân; Công tác xây dựng Đảng và Chủ trương nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, an ninh quốc phòng …. của đơn vị. Tạo tiền đề giữ vững ổn định và phát triển công tác giáo dục địa phương Diên Phươc cũng như các xã lân cận

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ ( 2008 – 2010 )
 
            Giai đoạn 2008 – 2010 cả nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới đi lên dưới sự lãnh đao của Đảng cộng sản Việt Nam, tập trung phát triển kinh tế–xã hội tạo điều kiện hoàn thành kế hoạch 5 năm(2006 –2010). Những thành tựu to lớn về nhiều mặt đã củng cố vị trí Việt Nam trên trường Quốc tế, mang lại niềm tin và động lực mạnh mẽ cho toàn xã hội. Về giáo dục tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không “ với 04 nội dung : “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, không vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh khong đủ chuẩn lên lớp “; Triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố và phát huy thành quả công tác phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh quá trình xã hội hoá giáo dục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học tạo thêm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu học tập của nhân dân.
            Nhiệm kỳ ( 2008 – 2010 ) Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực về Công tác tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Đoàn thể nhân dân; Công tác xây dựng Đảng và Chủ trương nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, an ninh quốc phòng …. của đơn vị. Tạo tiền đề giữ vững ổn định và phát triển công tác giáo dục địa phương Diên Phươc cũng như các xã lân cận.
 
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập từ tháng 3/2000 gồm 03 Đảng viên. Là chi
 bộ ghép với Trường Tiểu học Diên Phước.
-         Đến tháng 12/2005 có 10 Đảng viên - Chuyển đi 03 Đang viên – Còn 07 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2006 có 09 Đảng viên – Chuyển đi 01 Đảng viên – Còn 08 Đảng viên.
-         Ngày 04/01/2007 Trường Tiểu học Diên Phước được tách ra thành Chi bộ riêng và số lượng
 Đảng viên mỗi Chi bộ của mỗi Trường là 04 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2008 Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ có 06 Đảng viên.
-     Cuối năm 2009 Chi bộ có 09 Đảng viên ( Phát triển trong nhiệm kỳ 03 Đảng viên ).          
·         Thuận lợi:
      -     Được sự quan tâm sâu sắc, tận tình của cấp Uỷ Đảng xã Diên Phước, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      -   Các Đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Phó Hiệu Trưởng, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn.
      -   Đồng chí Hiệu Trưởng quan tâm đến công tác Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động.
       -    Trường đạt chuẩn tháng 6 năm 2008 – Các hoạt động khá ổn định – Nội bọ đoàn kết.
       -    Hoạt động nhà trường có nền nếp, thực hiện đúng chủ trương, đường lối cuả Đảng. CB.GV.NV tự giác, tích cực công tác, nổi bật có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.
·         Khó khăn:
       -   Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác của nhà trường đôi khi bị trùng lặp do đó việc sinh họat của Đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.
 
 B/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ TRONG NHÀ TRƯỜNG:
            Hoạt động chi bộ nhà trường ( 2008 – 2010 ) với những thuận lợi, khó khăn trên trong nhiệm kỳ qua. Vận dụng một cách linh hoạt nghị quyết của Đảng bộ xã Diên Phước. Nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã phát huy được tinh thần tự lực, tư cường, đoàn kết nhất trí quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ ( 2008 – 2010 ).
 
I. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – an ninh quốc phòng của đơn vị :
                       1/ Nhiệm kỳ ( 2008 – 2010 ) với nhiệm vụ :
-         Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng và quy
mô Giáo dục.
-         Tăng cường hiệu lực quản lý nhà trường – Phát huy sức mạnh đoàn kết của đơn vị.
-         Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ Đảng – Làm tốt công tác phát triển Đảng viên.
-         Tiếp tục đẩy mạnh và đi sâu vào chất lượng của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường.
2/ Kết quả thực hiện:
             a. Công tác phát triển giáo dục :
 

Năm Học
TS.HS đầu năm/TS.Lớp
TS.HS cuối năm/TS.Lớp
Huy Động Ra Lớp ( % KH )
Bỏ Học
( HS )
DTSS (%)
2007 – 2008
1253/34
1214/34
88,8
12
99,05
2008 – 2009
1217/34
1173/34
93
10
99,2
HKI
2009 - 2010
1163/34
1151/34
93
08
99,3
Bình Quân/ Nhiệm Kỳ ( 35,6 HS/Lớp )
91,6% KH
10 HS
99,2 %

 
             b.Các điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục:
+ Về xây dựng đội ngũ giáo viên :
 

Năm Học
Tổng Số
CB.GV.NV
Trong Đó
Đảng viên
Đại học
(SL/TL)
BGH
TPT
T.Bị,
B.Môn
NV
GV
TL gv/lớp
2007 – 2008
77
03
01
01
06
66
1,94
06
29/40,8%
2008 – 2009
78
03
01
02
07
65
1,91
08
38/55%
HKI
2009 - 2010
77
03
01
02
07
64
1,88
09
46/65%
Bình Quân/ Nhiệm Kỳ
1,91
 
 

 
               + Về cơ sở vật chất kỹ thuật :
      - Phòng học - Phòng chức năng: Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập.
 

Năm Học
Tổng Số Phòng Học
Tổng Số Phòng Chức Năng
2007 – 2008
21
06
2008 – 2009
27 ( 06 phòng tại Diên Đồng )
07
HKI
2009 - 2010
25 ( 06 phòng tại Diên Đồng )
08
Tăng/Nhiệm Kỳ
04 ( 06 phòng tại Diên Đồng )
03

 
      - Tình hình mua sắm, cung cấp trang thiết bị:
 

Năm Học
Tự mua Sắm – Tự Làm (Trị Giá VN$)
Được Cung Cấp ( Trị Giá VN$)
2007 – 2008
126 Triệu
 
2008 – 2009
74 Triệu
 
HKI
2009 - 2010
165 Triệu
100 Triệu
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
365 Triệu
100 Triệu

    
     - Tình hình tu sửa, xây dựng mới:
 

Năm Học
Tu Sửa (Trị Giá VN$)
Xây Dựng Mới ( Trị Giá VN$)
2007 – 2008
08 Triệu
1,5 Tỷ ( Công Ty T.D tài trợ )
2008 – 2009
26 Triệu
30 Triệu
HKI
2009 - 2010
80 Triệu
27 Triệu
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
114 Triệu
1.557 Triệu

 
 + Về công tác tài chính:
 

Kinh Phí Do Nhân Dân Đóng Góp
Theo Quy Định ( VN$ )
Ngân Sách Cấp Theo Kế Hoạch Năm ( VN$ )
Năm Học
Học Phí
Hội Phí
Thu Hộ
Năm
Số Tiền
2007 – 2008
63 Triệu
27 Triệu
130 Triệu
2007
2,6 Tỷ
2008 – 2009
63 Triệu
22 Triệu
164 Triệu
2008
2,7 Tỷ
HKI
2009 - 2010
50 Triệu
32 Triệu
125 Triệu
2009
3,1 Tỷ
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
176 Triệu
81 Triệu
419 Triệu
 
8,4 Tỷ

 
            c. Về chất lượng, hiệu quả giáo dục:
     -  Chương trình được thực hiện đầy đủ nghiêm túc.
     - Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng Dạy-Học - Ngoại khoá – Dự giờ, thao giảng tổ, nhóm chuyên môn - Thực hiện tiết học tốt - Học nghề phổ thông lớp 9 được công nhận:
 
 

Năm Học
Chuyên Đề
Ngoại Khoá
Dự Giờ – Thao Giảng
Tiết học tốt
Nghề Phổ Thông
2007 – 2008
12
10
972
2.268
153
2008 – 2009
14
05
1.139
1.126
165
HKI
2009 - 2010
07
02
758
1.343
189
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
33 lần
17 lần
2.869 tiết
4.737 tiết
507 em

 
     - Kết quả HS giỏi cấp Trường - Gioi Huyện - Giỏi Tỉnh:
 

Năm Học
HSG Trường
HSG Huyện
HSG Tỉnh
2007 – 2008
243 – 20%
09/10 – 90% KH
03/01 – 300% KH
2008 – 2009
239 – 20,4%
08/10 – 80% KH
01/01 – 100% KH
HKI
2009 - 2010
157 – 13,6%
09/10 – 90% KH
Chưa thi
Bình Quân/Nhiệm Kỳ
213 em – 18%
26/30 – 86,6% KH
04/02 – 200% KH

 
     - Giáo viên đạt dạy giỏi Trường -  Giỏi Huyện:
 

Năm Học
GVG Trường
GVG Huyện
GVG Tỉnh
2007 – 2008
16/20
08/10
 
2008 – 2009
16/20
 
01/03
HKI
2009 - 2010
13/16
06/10
 
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
45 – 80,4%
14 – 70%
01 – 33,3%

 
     - Giáo dục hạnh kiểm: Học sinh thực hiện khá tốt đạo đức tác phong.
 

Năm Học
Tỷ Lệ TB Trở Lên (%)
Kết Nạp Vào Đoàn
2007 – 2008
99,5
123
2008 – 2009
99,3
Không phát triển
HKI
2009 - 2010
98,8
 
Bình Quân/Nhiệm Kỳ
99,2%
 

 
     - Giáo dục thể chất: Tham gia tốt và đạt thành tích cao trong các kỳ Hội khoẻ Huyện – Cấp Tỉnh – Cấp Quốc gia.
 

Năm Học
Cấp Huyện
( Huy chương )
Cấp Tỉnh
( Huy chương )
Cấp Quốc Gia
( Huy chương )
2007 – 2008
06
06
03
2008 – 2009
Không tổ chức
28
 
HKI
2009 - 2010
Đang tham gia thi 09 bộ môn
 
 
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
06
34
03

 
     - Hàng năm đều đ ạt các tiêu chuẩn về vệ sinh học đường – Được Huyện kiểm tra xếp loại Tốt.
     - Xây dựng khá tốt phong trào văn hoá văn nghệ trong đơn vị. Tham gia thi văn nghệ lần thứ 9 của Ngành năm học 2007 – 2008 đạt giải C toàn đoàn ( trong đó cá nhân: 01 A – 02 B ).
     - Công tác phổ cập THCS được duy trì tốt, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch:
 

Năm Học
Số lớp Được Mở
Số Học Viên Tham Gia
2007 – 2008
14
97
2008 – 2009
13
75
HKI
2009 - 2010
12
79
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
39 Lớp
251 Học Viên

 
 d. Công tác quản lý Giáo dục :
     - Công tác quản lý hành chính : Bảo đảm thực hiện tốt quy chế, quy định. Tình hình dạy thêm – học thêm thực hiện đúng chủ trương. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi về tài chính. Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng quy định. Hoạt động Thư viện – Thiết bị: Thư viện có nhiều hoạt động tốt và duy trì tốt các yêu cầu về thư viện chuẩn – Được công nhận Thư viện Tiên Tiến năm học 2008 - 2009. Thiết bị theo dõi được tình hình GV sử dụng ĐDDH từng tiết lên lớp, bảo quản, sử dụng khá tốt.
     - Quản lý CSVC:Bảo quản sử dụng tài sản tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm.
     - Công tác xã hội hoá giáo dục thực hiện Tốt: Công tác tham mưu cấp Uỷ, Chính quyền địa phương thường xuyên, phối hợp tốt với các đoàn thể, Hội PHHS, Hội khuyến học . Quan tâm tốt đến đối tượng học sinh nghèo, gia đình khó khăn.
     - Thực hiện tốt KH kiểm tra nội bộ Trường học.Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, các quy định khác tốt.
            đ. Công tác An ninh – Quốc phòng:  Thực hiện tốt công tác An ninh trật tự trong Trường học – Chấp hành nghiêm túc các quy định về An toàn giao thông. Trong nhiệm kỳ không có vụ việc xảy ra nghiêm trọng cần giải quyết.
 @ Kết quả phong trào thi đua cuả đơn vị:
 

Năm Học
Đơn Vị
Đạt Danh Hiệu Tập Thể
Tổ
Cá Nhân
LĐTTXS
LĐTT
CSTĐCS
LĐTT
2007 – 2008
Tiên tiến xuất sắc – Tỉnh tặng bằng khen – Đạt chuẩn Quốc gia năm 2008
01
(T. Dục-N-H)
01
(Vật lý- CN)
04
67
(87%)
2008 – 2009
Lao động tiên tiến – Huyện khen – Đơn vị thực hiện xuất sắc phong trào thi đua” xây dựng Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”
 
02
(Vật lý – Văn phòng)
02
72
(92,3%)
HKI
2009 - 2010
Xếp loại Tốt
05 Tổ xếp loại A
75 xếp loại A
(97,4%)
Tổng Cộng/Nhiệm Kỳ
 
01
03
06
BQ
89,7%

 
        II. Lãnh đạo công tác tư tưởng:
   - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV. Phát huy truyền thống yêu nước, yêu
CNXH, tinh thần làm chủ, xay dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều thầy cô giáo giúp đỡ nhau trong công tác Hội giảng, nghiên cứu làm ĐDDH, tổ chức ngoại khóa cũng như dạy thay khi ốm đau, bận việc, công tác, nghỉ thai sản theo chế độ.
     - Tất cả CB.GV.NV của trường chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước và cuả Công đoàn ngành thực hiện tốt 05 cuộc vận động: Dân chủ kỷ cuơng tình thương trách nhiệm – Sinh đẻ kế hoach – Xoá đói giảm nghèo – Nhà giáo văn hoá – Xây dựng môi trường xanh, sạch, đep; Hai phong trào đặc trưng của Ngành: 02 tốt – 02 giỏi.
Đặc biệt hưởng ứng tích cực cuộc vân động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ và thực hiện cuộc vận đong 02 không với 04 nội dung. Đơn vị phát huy tốt dân chủ hoá trường học, thực hiện nghiêm túc 05 công khai : về kế hoạch – tài chính – thi đua – tuyển sinh – tuyển dụng.
-Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng GV-HS để kịp thơi giải quyết hoặc chỉ đạo các bộ phận
liên quan giải quyết như là CSVC phục vụ giảng dạy, chế độ bồi dưỡng GV-HS khi tham gia các phong trào, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác.
- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
 
III. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
Lãnh đạo thực hiện KH đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị khá tốt như:
            - Tham gia đầy đủ các lớp BD Chuyên môn - nghiệp vụ đạt kết quả tốt.
            - Tạo điều kiện GV học trên chuẩn – Hệ đại học ( Trong 02 năm có 26 GV tốt nghiệp Đại học, 01 TN Trung cấp LL Chính trị, 01 đang học lớp Cử nhân Quản lý và 04 GV còn đang học Đại học ).
- Tham gia cùng nhà trường về việc bổ nhiệm công tác, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây
dựng quy chế làm việc, xét nâng lương CB.GV.NV, Xét học bổng học sinh dân tộc, học sinh ưu tú …
 
IV. Lãnh đạo đoàn thể:
Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ các đoàn thể hoạt động tốt như chỉ đạo các kỳ đại hội: Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2007-2010; Chi đoàn thanh niên. Chỉ đạo nhiệm vụ hàng tháng cho các Đoàn thể hoạt động.
1.      Công đoàn: Công đoàn đã tổ chức tốt việc giáo dục nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ,
chăm lo ổn định đời sống công đoàn viên ( CĐV).
- Quan tâmphong trào quần chúng và công tác tổ chức công đoàn.
- Cùng nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn, vận động CĐV đăng ký thi đua và dạy thêm
đúng qui định.
- Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ.
-Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú như : Báo cáo học tập chuyên đề,
 thitìm hiểu, tham quan quê hương thắng cảnh trong Tỉnh Khánh Hoà …
-Vận động CĐV thực hiện đúng qui chế dân chủ, sinh đẻ có kế hoạch, tham gia tốt phong trào
 hội giảng các cấp.
-Tặng quà các cháu là con CĐV nhân dịp tết trung thu cũng như quà tết cho CĐV.
- Xây dựng chế độ khen thưởng thích đáng mang tính động viên thiết thực cho CĐV.
- Thường xuyên công khai cụ thể kế hoạch thi đua và tài chinh.
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh .
- Làm tốt công tác giới thiệu kịp thời cho Đảng 04 CĐV xuất sắc học lớp cảm tình Đảng.
            2. Đoàn thanh niên :
Trong thời gian qua hoạt động của đoàn thanh niên đã từng bước khởi sắc, hoạt động có hiệu
 quả thiết thực như :
- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực mang tính giáo dục cao.
- Giới thiệu cho Đảng 02 Đoàn viên xuất sắc học lớp Cảm tình Đảng.
- Vận động Đoàn viên GV tham gia tốt Hội giảng các cấp.
- Làm tốt công tác giao lưu sinh hoạt với các đơn vị kết nghĩa như : D 460, các xã Đoàn
thuộc địa bàn trường .
            - Thể hiện được vai trò cuả tổ chức Đoàn trong công tác chỉ đạo hoạt động Đội TN.TP.HCM.
 
 V.Về xây dựng tổ chức Đảng:Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua là
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng.Triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp. Tổ chức củng cố các đoàn thể. Kiểm tra Đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng cụ thể như sau:
-Tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của các cấp Đảng đầy đủ nghiêm túc.    
-Triển khai chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, thông tin kịp thời tình hình trong
nước, quốc tế, động viên thực hiện công cuộc đổi mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị thống nhất tư tưởng hành động. Đặc biệt triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô chí Minh “.
-Nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhat hợp tác trong công việc, xây dựng và thực hiện quy chế làm
việc của Chi bộ .Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, không có Đảng viên sai phạm.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và nâng cao
chất lượng đội ngũ.
- Tổ chức theo dõi giúp đỡ 14 đ/c Cảm tình Đảng , đã phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 03 đ/c.
hiện nay đang làm hồ sơ giới thiệu cho Đảng xem xét 05 quần chúng ưu tú .            
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị
Quyết, chỉ thị của Đảng. Qua kiểm tra100% xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ. Bảo đảm chế độ báo cáo – hồ sơ lưu trữ – thu nộp và sử dụng Đảng phí đúng qui định.
- Kết quả đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Được Đảng ủy công nhận Chi bộ trong sạch vững
 mạnh nhiều năm liền ( Trong năm 2009 được Đảng bộ khen ).
 
 
C/ ĐÁNH GIÁ BA NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM
     GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” ( 2007 – 2009 ):
Thực hiện kế hoạch số 09-KH/HU ngày 28/02/2007 của Ban thường vụ Huyện ủy Diên Khánh. Về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “; Công văn hướng dẫn của Đảng uỷ xã Diên Phước và nắm bắt công văn của Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Diên Khánh V/V Tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ triển khai cuộc vận động như sau:
 
            I/ Xác dịnh yêu cầu – mục đích của cuộc vận động :
1/ Mục đích :
. Nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng vì công việc, vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, giải quyết công việc nhanh hơn, tốt hơn.
. Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người Đảng viên, cán bộ công chức sống lành mạnh, trong sạch, giản dị, khiêm tốn, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không có thái độ cửa quyền, hach dịch, vòi vĩnh, xây dựng và gìn giữ tốt các mối quan hệ gia đình, tập thể, đồng chí, đồng nghiệp.
. Khắc phục ngay tình trạng mất đoàn kết nội bộ do kèn cựa, địa vị, cục bộ, bè phái.
. Chấn chỉnh những hành động vô nguyên tắc.
. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của từng cán bộ, Đảng viên góp phần đấu tranh với âm mưu “ Diễn biến hoà bình“ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
2/ Yêu cầu :
. Phải quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước tiến hành cuộc vận động.
. Làm cho toan bộ Đảng viên, CB.GV.NV trong đơn vị thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh trong đời sống tinh thần. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi người trong cơ quan về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
. Gắn kết nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động với việc học tập nghị quyết đại hội X của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIV và chương trình hành động của Huyện uỷ.
. Thực hiện nghị quyết TW 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết 17 của Tĩnh uỷ (khoá XIV) và nghị quyết 19 của Huyện uỷ
( khoá XIII) về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức - viên chức trong thi hành nhiệm vụ, phục vụ nhân dân; Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng với phong trào thi đua yêu nước.
. Hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng viên, CB.GV.NV và học sinh toàn trường … góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đao đức lối sống và các tệ nạn xã hội.
 
II/ Thời gian và các bước tiến hành cuộc vận động :   
            Là đơn vị sự nghiệp trường học. Chi bộ và Hiệu Trưởng nhà trường đã phối hợp tổ chức học tập và sinh hoạt chung trong toàn cơ quan không phân biệt Đảng viên và chưa là Đảng viên.
- Từ tháng 4/2007 đến hết tháng 6/2007 : Hoàn thành thảo luận, liên hệ tự phê bình và phê bình. Tiếp thu góp ý của quần chúng, thông qua chương trình hành động.
+ Thông báo nội dung gợi ý, liên hệ kiểm điểm của cấp trên đối với cơ quan mình.
+ Từng cá nhân trình bày bản thu hoạch về nhận thức, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu, rèn
luyện tu dưỡng đạo đức lối sống.
+ Cho nhận xét ý kiến về cán bộ – Đảng viên.
+ Chi bộ và Thủ trưởng cơ quan thông báo ý kiến của quần chúng và các ý kiến đóng góp bổ
 sung của chi bộ và lãnh đạo cơ quan đối với từng cá nhân, sau khi cá nhân trình bày bản thu hoạch.
+ Tập thể chi bộ góp ý từng cá nhân về đạo đức lối sống.
+ Chi bộ và lãnh đạo cơ quan kết luận về ưu, khuyết điểm và phương hướng phấn đấu của
từng cá nhân.
+ Thảo luận và thông qua chương trình hành động. Chi bộ và lãnh đạo nhà trường tổng hợp ý
kiến, hoàn chỉnh chương trình hành động của chi bộ, cơ quan để báo cáo lên cấp trên và tổ chức thực hiện.
- Từ tháng 7/2007 đến nay:
+ Toàn thể CB.GV.NV tham gia học tập 03 chuyên đề do Huyện tổ chức: Đẩy mạnh học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay – Giới thiệu tác phẩm đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giới thiệu tác phẩm di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
+ Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan. Chi bộ và lãnh đạo cơ quan dành nhiều thời gian đánh
giá về tình hình đạo đức, lối sống và yêu cầu toàn cơ quan thực hiện chương trình hành động đã xây dựng, nhắc nhỡ từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.
+ Mỗi tháng sinh hoạt chi bộ tổ chức báo cáo 01 chuyên đề với nội dung về “ Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “.
+ Hàng năm Chi bộ và 08 tổ công đoàn kiểm điểm sâu sắc việc tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cơ quan và mỗi cá nhân theo tiêu chuẩn thi đua đã đề ra.
+ Bản kiểm điểm quá trình công tác, đánh giá từng kỳ, năm của CB.GV.NV và Đảng viên, bản góp ý của quần chúng về đạo đức, lối sống cho mỗi cá nhân, được lưu trong hồ sơ làm căn cứ khen thưởng, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.  
    
III/ Một số kết quả việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ trong ba năm qua:      
Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp. Chi bộ đã cùng với chính quyền và các đoàn thể thực hiện đúng các bước của cuộc vận động một cách chặt chẽ, sáng tạo và đã đạt được một số kết quả quan trọng cụ thể:
1/ Về nhận thức :      
Toàn thể Đảng viên, CB.GV.NV quán triệt sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh. Biết vận dụng phù hợp vào quá trình giáo dục. Thế hệ trẻ, biết tự học, tự rèn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Cuộc vận động thực sự đã có tác dụng nhắc nhở thường xuyên đối với Đảng viên, CB.GV.NV trong việc tự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Kết Quả : Sau ba năm Chi bộ đã triển khai học tập 05 chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh, 19 bài viết, mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 01 đợt sinh hoạt Truyền thống với chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008. Cụ thể các chuyên đề như sau:
Chuyên đề 1: Những chuẩn mực đạo đưc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh – Ý nghĩa việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .
Chuyên đề 2: Phong cách của Hồ Chí Minh .
Chuyên đề 3: Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho Cán bộ – Đảng viên.
Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tự phê bình và phê bình .
Chuyên đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
2/ Chuyển biến về mặt hành động:
Chi bộ và đơn vị nhà trường phối hợp và triển khai tốt các bước của cuộc vận động. Hầu hết tập thể sự phạm đã thực sự chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ cư xử, y thức tiết kiệm, chống lãng phí co chuyển biến tốt. Đơn vị trường đã duy trì khá tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, sửa đổi tác phong, tinh thần thái độ, lề lối làm việc, trao dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử; tập trung đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc hành chính “ Làm hết việc – không làm hết giờ “; Hiệu quả giáo dục về mặt đạo đức học sinh được nâng lên.
3/ Về Hội thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Thực hiện kế hoạch số 12-KH/HU năm 2008, kế hoạch của Huyện uỷ Diên Khánh về việc tổ chức Hội thi kể chuyện “ Đạo đức Hồ Chí Minh “. Chi bộ nhà trường cử 01 đ/c Đảng viên tham gia cụm II đạt giải xuất sắc cụm và được chọn cử thi cấp Huyện. Nhà trường chọn 01 GV tham gia cụm III ( khối cơ quan, hành chính sự nghiệp ). Chi bộ và Lãnh đạo nhà trường đã phối hợp, đầu tư khá chu đáo, sắp xếp nhiều buổi luyện tập, kết hợp các hình thức minh hoạ, phụ trợ, sân khấu hoá, máy chiếu … để tham gia dự thi. Qua hội thi đã để lại cho tập thể theo dõi cuộc thi những ấn tượng tốt đẹp sâu sắc từ cụm đến Huyện . Đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đưa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống, gắn việc học tập với việc tu dưỡng và rèn luyện vào hành động thực tiễn, làm theo lối sống đạo đức cao đẹp của Bác Hồ kính yêu, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của Cán bộ – Đảng viên, nhằm khắc phục những hiện tượng tiêu cực ngăn chận đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, liên hệ và vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức của Bác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị nhà trường.
4/ Bài học kinh nghiệm :
.Vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm chỉ đạo của nhà trường có sự chuẩn bị chu đáo góp phần làm cho cuộc vận động đạt hiệu quả cao.
. Sự gương mẫu của Đảng viên trong chi bộ, Hiệu Trưởng , các cán bộ chủ chốt như Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra, Các Tổ Trưởng chuyên môn là nhân tố quan trọng tác động đến sự thanh công của cuộc vận động.
. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để Đảng viên, CB.GV.NV nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để mọi người tự giác tham gia và giám sát việc thực hiện các nội dung cuộc vận động.
. Chi bộ và nhà trường phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và triển khai thực hiện cuộc vận động với những bước đi thích hợp, thiết thực và chủ động. Vận dụng hướng dẫn cuả cấp trên một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, cụ thể ở đơn vị mình.
5/ Phương huớng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2010:
            Sau ba năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ đã và đang trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên với sự tham gia của toàn thể Đảng viên, CB.GV.NV và học sinh trong toàn trường.
            Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2010 đơn vị nhà trường cần quán triệt một số nội dung sau:
. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự nhận thức cao về nhận thức trong đội ngũ
 CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ trong giai đoạn hiện nay.
. Gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của đơn vị.
. Lôi cuốn tất cả CB.GV.NV và học sinh trong đơn vị tham gia cuộc vận động coi đó là nhân tố quyết định sự thanh công của cuộc vận động.
. Sử dụng nguyên tắc “ nêu gương “ trong thực hành đạo đức cua Hồ Chí Minh. Các cán bộ chủ chốt ( Hiệu Trưởng, các phó HT, Chủ tịch công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên – TPT đội – Trưởng ban thanh tra nhân dân – các Tổ Trưởng và Đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương trước trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò giám sát của Ban thanh Tra nhân dân trong lĩnh vực đạo đức lối sống ở cơ quan đơn vị và nơi cư trú.
. Tiếp tục học tập nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu . Học tập nội dung tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc của Bác “ gắn với việc thực hiện cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
D/ PHẦN ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
            1. Ưu điểm:
 - Nhận thức của từng Đảng viên tốt trong công tác xây dựng Đảng, xác định được nhiệm vụ
 của mình trong giai đoạn hiện nay.
             - Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của mình.
- Lãnh đạo trường và các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ thực hiện tốt 5 nhiệm
 vụ.
            2. Hạn chế : Chưa phát huy tốt tinh thần tự phê và phê bình cuả Đảng viên trẻ.
            3. Bài học kinh nghiệm :
                        Muốn đạt được chi bộ Trong sạch vững mạnh , cần quan tâm các vấn đề sau:
            - Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.               
- Bảo đảm tính nguyên tắc tập trung dân chủ.
-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
- Quan tâm công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện từng thành viên phấn đấu.

                                                                                            BÍ THƯ CHI BỘ

 
 
                                                                                             Lê Đình Quốc
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT