Liên hệ web
  
QĐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 2022-2023 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 


 

  UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                   Độc Lập- Tự do- Hạnh   Phúc           

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong HĐSP

Năm học 2022 - 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở;

            Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Nguyễn Huệ;

 Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2022-2023 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-LưuVT.

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                Võ Quang Ân

 

   

UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:      / PCNV- NH                             Diên Phước, ngày 20 tháng  7   năm 2022

        

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT,

TRƯỞNG CÁC BAN NGÀNH, ĐOÀN THỂ & NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

                                                   NĂM HỌC 2022- 2023

 (Kèm theo quyết định số: …../QĐ-NH  ngày …. tháng … năm 2022

của Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hưệ)

 

I. NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM HIỆU

1.  Hiệu trưởng: Võ Quang Ân.

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường.

Xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn và kế hoạch công tác năm học, tháng. Tổ chức họp liên tịch nhà trường để bàn bạc thống nhất kế hoạch, tổ chức cho các đoàn thể, tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch hàng tháng. Căn cứ vào kế hoạch tháng, ấn định lịch công tác hàng tuần, công khai tại phòng  Hội đồng chậm nhất là thứ hai đầu tuần.

 Tổng hợp, nhận xét kết quả công tác hàng tháng, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo khắc phục những tồn tại thiếu sót.

 Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công công tác , kiểm tra đánh giá xêp loại giáo viên,  thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên, theo quy định của nhà nước.

Đề xuất và phụ trách công tác tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển công tác của giáo viên, nhân viên theo kế hoạch của cơ quan cấp trên.

Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ lớp 9 và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự giờ thăm lớp hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện các đồng chí giáo viên tổ khoa học xã hội.

Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

Phụ trách chung các hoạt động của nhà trường, công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ, trưởng ban thi đua.

Tổ chức thực hiện các công việc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên theo đúng nội dung và thời gian qui định. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư  tố cáo khiếu nại về công tác giáo dục và giảng dạy, những công việc có liên quan đến công tác dân chủ trong tổ chức nhà trường.

Tham mưu cho chi bộ, chính quyền địa phương và cấp trên về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Khi đi công tác vắng phải thông báo rõ lý do với đồng chí Phó hiệu trưởng.

Hiệu trưởng dạy 2 tiết, Ký duyệt các kế hoạch của tổ, học bạ  lớp 6,9. Dự giờ hoàn thiện hồ sơ kiểm tra toàn diện

 

2. Phó Hiệu trưởng: Lâm Bá Vũ.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công: Phụ trách chuyên môn, cụ thể:

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn cấp trên, kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cho cả năm, từng học kì, từng tháng và hàng tuần.   Báo cáo với Hiệu trưởng để được phê duyệt kế hoạch, hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch được công khai tại văn phòng. Chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ các nội dung  chương trình, kế hoạch dạy học (kể cả dạy thêm, học thêm) theo qui định.

Nghiên cứu, nắm chắc chương trình toàn cấp học, chỉ đạo việc thực hiện chương trình đảm bảo đủ, đúng số tiết qui định. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, cân đối. Quản lý hoạt động dạy và học trong các ngày học, buổi học, mở sổ theo dõi việc nghỉ, dạy thay, dạy bù của giáo viên. Kiểm tra hồ sơ sổ sách về chuyên môn như Sổ điểm lớp, sổ đầu bài, sổ báo giảng , sổ sử dụng TBDH của  giáo viên.

Xây dựng các quy định cụ thể về công tác quản lý chuyên môn, nề nếp dạy và học, quy định cụ thể về hồ sơ chuyên môn của nhà trường, của tổ chuyên môn, cá nhân giáo viên để hiệu trưởng phê duyệt trước ngày khai giảng năm học.

Duyệt và quản lý các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định của Điều lệ trường THCS, của sở GD- ĐT, phòng GD-ĐT và các quy định cụ thể hóa khác về chuyên môn của nhà trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Ký duyệt sổ điểm lớp, học bạ của học sinh lớp 7,8. Dự giờ hoàn thiện hồ sơ kiểm tra chuyên đề giáo viên.

Tham mưu với Hiệu trưởng và xây dựng kế hoạch và về công tác xây dựng đội ngũ, tổ chức các hoạt động dạy và học, bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện chuyên đề, công tác thảo luận về chương trình SGK, khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học, phòng chức năng, thư viện …

Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm, kế hoạch thi nghiệp vụ sư phạm – GVG cấp trường, phụ trách công tác khảo thí và nghiên cứu khoa học của giáo viên, học sinh. Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; công tác quản lý và duy trì sĩ số học sinh.

            Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Phụ trách công tác phổ cập, thể dục vệ sinh.

Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và liên đới với ngành GD-ĐT và các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung công việc được Hiệu trưởng giao. Khi đi công tác vắng hoặc nghỉ phải báo cáo rõ lý do với hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT, NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG.

1. Chủ tịch Công đoàn: .

Căn cứ theo điều lệ Công đoàn, hướng dẫn của công đoàn ngành cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng của tổ chức đoàn thể mình. Kế hoạch phải được chi bộ duyệt và công khai tại phòng hội đồng vào tuần 1 trong tháng.

Đảm bảo tốt lịch họp BCH và sinh hoạt Công đoàn trường trong từng tháng (tuần 3 của tháng).

Phó ban thường trực Hội đồng thi đua trường. Chịu trách nhiệm về các báo cáo thi đua, cơ quan văn hóa và quản lý hồ sơ sổ sách thi đua của nhà trường.

Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, hoạt động nhân đạo…Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt  kế hoạch hoá gia đình theo quy định của nhà nước và UBDS KHHGĐ. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thi giáo viên giỏi cấp Huyện, Tỉnh. Tổng hợp kết quả thi đua, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng.

Thay mặt ban thi đua nhà trường xây dựng nội dung cho các phong trào thi đua ngắn nhân dịp các ngày lễ trong năm. Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các hội thi giáo viên giỏi, phong trào tự làm đồ dùng dạy học, tự học tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Vận động cán bộ - giáo viên - nhân viên tham gia quản lý nhà trường theo điều lệ trường THCS, thực hiện nghĩa vụ lao động theo các chế độ lao động qui định, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của GV.

Cùng với BCH công đoàn giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách tiền lương và các chế độ khác đối với CBCC trong nhà trường. Xây dựng tập thể là một tổ ấm gắn bó với nhà trường. 

Ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong công tác giáo dục, các biểu hiện tiêu cực khác xâm nhập vào nhà trường, tạo môi trường làm việc lành mạnh, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ-giáo viên công nhân viên và học sinh.

Tổ chức họp Ban chấp hành công đoàn để trao đổi, nhắc nhở, giáo dục với các đoàn viên Công đoàn khi mắc khuyết điểm và mọi vấn đề khác theo đề nghị của Hiệu trưởng

2. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Căn cứ vào nghị quyết, phương hướng hoạt động, sự hướng dẫn của Đoàn cấp trên và kế hoạch năm, tháng của nhà trường, xây dựng kế hoạch năm, tháng của chi đoàn, kế hoạch phải được chi bộ trường duyệt và công khai tại phòng hội đồng vào tuần 1 trong tháng.

            Vận động Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy. Tổ chức các phong trào VHVN TDTT, các hoạt động ngoại khoá, có công trình lớn mang tên thanh niên, đảm bảo đúng mục tiêu giáo dục và điều lệ Đoàn qui định.

Xây dựng tập thể Chi đoàn vững mạnh, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Thường xuyên gắn bó với trường lớp, chống các biểu hiện tiêu cực trong đoàn viên, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc các qui định về sổ sách, nghị quyết, kế hoạch, sổ theo dõi đoàn viên, sổ thu, chi, theo qui định.

Bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ cho đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm trong đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp.Giúp đỡ Liên đội, tổ chức sinh hoạt đội viên, thực hiện nề nếp tự quản, các hoạt động học tập giáo dục khác. Đánh giá xếp loại phân loại đoàn viên theo điều lệ quy định. Chịu trách nhiệm chính về các phong trào hoạt động đối với Đoàn viên, Đội viên.

Phối hợp với TPT Đội và GVCN thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Phối hợp với Chủ tịch công đoàn khi tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường.

3. Tổng phụ trách Đội:

Căn cứ vào những hướng dẫn của Hội đồng đội và kế hoạch năm, tháng của nhà trường, của Chi đoàn để xây dựng kế hoạch hoạt động của đội, công khai kế hoạch hoạt động tháng, tuần và kết quả chấm điểm, xếp loại tại bảng tin nhà trường vào tuần 1 hàng tháng.

 Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch công tác Đội và các nội dung đã được tập huấn tới giáo viên, ban chỉ huy Liên Đội và chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc tổ chức các hoạt động thi đua, các hội thi của Liên Đội các cấp. Tổng kết các chặng thi đua, học kỳ và năm học. Đề xuất việc khen thưởng những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân  trong các phong trào thi đua (Chịu trách nhiệm chính về thành tích thi đua của các lớp, giáo viên chủ nhiệm, cá nhân Đội viên).

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần và đoàn thể ngoài xã hội để giáo dục đạo đức cho các em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, phong trào VHVN-TDTT, tham gia tích cực vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tổ chức chào cờ đầu tuần, múa hát, thể dục giữa giờ, các hoạt động vui chơi khác tại sân trường và kiểm tra, đánh giá hoạt động đoc báo Đội, truy bài, HĐGDNGLL tại lớp theo lịch hàng tuần. Có mặt 15 phút đầu giờ vào các buổi học trong tuần để phối hợp với GVCN lớp tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và kiểm tra, đánh giá hoạt động của các lớp.

Chịu trách nhiệm quản lý các  tài sản trang bị cho hoạt động công tác Đội theo biên bản bàn giao.

            Tổ chức các đợt vận động quyên góp quỹ, kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ hỗ trợ hoạt động đội, thăm hỏi giúp đỡ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.

Thực hiện nghiêm túc những quy định về các loại sổ sách liên đội, chi đội. Mở sổ theo dõi học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi và đề xuất với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Thực hiện tốt công tác bàn giao và tiếp nhận học sinh với địa phương trước và sau khi nghỉ hè.

Mở sổ giao ban và thực hiện giao ban cuối tuần với ban chỉ huy Liên Đội làm cơ sở cho nhận xét vào tiết chào cờ đầu tuần sau. Khi cần thiết đề xuất và mời BGH, GVCN toàn trường cùng họp giao ban.

Xây dựng quy định và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá (tính bằng điểm và xếp loại) việc thực hiện các nội dung các quy định về hoạt động công tác Đội,  các phong trào thi đua của  Đội, cuối tháng có tổng hợp xếp loại thi đua lớp, trên cơ sở xếp loại Chi Đội xếp loại Giáo viên chủ nhiệm phụ trách công tác Đội để đề xuất Hiệu trưởng phê duyệt. Đảm bảo phòng Đội luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và trang trí theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội đồng Đội và phòng GD-ĐT. Tham gia giảng dạy theo đúng quy định, được nghỉ 1 ngày trong tuần.

Tổng phụ trách Đội thường trực và làm việc hàng ngày tại phòng Đội. Khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lí do với hiệu trưởng.

4. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

Căn cứ vào kế hoạch tháng của nhà trường, của bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần của tổ mình. Kế hoạch phải được hiệu trưởng và công khai với các đồng chí tổ viên trong tháng.

Tham mưu với BGH trong việc phân công giảng dạy, nhóm trưởng bộ môn, phụ trách phòng bộ môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém…của các thành viên trong tổ. Chấm công theo dõi ngày công, giờ công, phân công dạy thay, phân công làm đồ dùng dạy học, xếp loại thi đua, hoàn tất mọi hồ sơ của tổ. Cùng với Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ thăm lớp hoàn thiện hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

Thay mặt BGH quản lý mọi hoạt động của giáo viên trong tổ mình về chế độ làm việc, về thực hiện qui chế chuyên môn… Hướng dẫn các giáo viên trong tổ thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo các quy định của Điều lệ trường THCS, của phòng GD-ĐT và các quy định khác của nhà trường.

Kiểm tra việc soạn bài của giáo viên, hàng tuần phân công ký duyệt giáo án trước khi giáo viên lên lớp, hàng tháng nắm chắc tình hình giảng dạy chất lượng giảng dạy của giáo viên trong tổ. Tăng cường dự giờ và kiểm tra hồ sơ đột xuất, có biện pháp giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ hoặc ý thức trách nhiệm trong công việc còn chưa tốt, cuối tháng tổng hợp có đánh giá và xếp loại  chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn quy định và báo cáo với phó hiệu trưởng.

Đảm bảo chế độ sinh hoạt và hoạt động chuyên môn trong tháng là sinh hoạt 2 lần trong tháng (có biên bản sinh hoạt tổ). Thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua việc tập huấn, tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa, hội thi…theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hàng tháng kiểm tra việc ra đề kiểm tra đánh giá (thường xuyên), chịu trách nhiệm chất lượng đề kiểm tra định kỳ , chất lượng các môn của tổ phụ trách.

Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm và bình xét thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học. Động viên các thành viên trong tổ thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ chính trị khác của nhà trường, địa phương, của ngành đồng thời đề xuất việc khen thưởng kỷ luật giáo viên.

Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở tổ viên thực hiện nội quy nhà trường và quy chế chuyên môn. Chịu trách nhiệm về những vi phạm của tổ viên trong tổ mình quản lý. Khi vắng mặt phải báo cáo Ban giám hiệu

5. Tổ trưởng tổ văn phòng:

Căn cứ vào kế hoạch năm, tháng của nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng của tổ mình. Kế hoạch phải được hiệu trưởng phê duyệt và thông báo công khai với các đồng chí trong tổ.

Thay mặt hiệu trưởng quản lý mọi hoạt động của tổ viên trong tổ mình về chế độ làm việc, về thực hiện nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các tổ viên  thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Chịu trách nhiệm đánh giá, xếp loại thi đua, viên chức theo qui định hiện hành.

Phân công các công việc mang tính hành chính, văn phòng và trực văn phòng trong các ngày làm việc cho các nhân viên trong tổ.

Đảm bảo triển khai chế độ sinh hoạt 2 lần trong tháng (Sổ biên bản họp). Làm việc tại văn phòng  theo giờ hành chính, khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lý do.

6. Nhân viên kế toán - Văn thư:

* Kế toán :

          Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch thu chi tài chính và công khai tài chính trong nhà trường.

Phụ trách công tác kế toán của nhà trường, thực hiện dự toán, thanh quyết toán kinh phí từng tháng, quí, năm theo chế độ qui định của Bộ tài chính và ngành cấp trên. Thực hiện lưu trữ các hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán theo qui định của bộ tài chính.

Tham mưu với Hiệu trưởng, ban Đại diện phụ huynh trong việc quản lý và thu - Chi các loại quỹ phụ huynh đóng góp theo thỏa thuận

Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, công khai minh bạch, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động giáo dục trong nhà trường. Hàng năm tiến hành kiểm kê tài sản, thực hiện khấu hao tài sản theo giá trị hao mòn khi sử dụng, những tài sản thanh lý phải có sự giám sát của Công Đoàn, Thanh tra nhân dân và bộ phận phụ trách.

Không trực tiếp tham gia mua sắm, sửa chữa tài sản nhà trường. Thực hiện dự toán, chiết tính, báo giá có tính khả thi, đảm bảo hết sức tiết kiệm tài chính cho nhà trường. Hướng dẫn cặn kẽ, đầy đủ các hoá đơn chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán.

Đảm bảo thanh quyết toán nhanh, gọn, kịp thời. Không để tồn đọng nợ hoặc tạm ứng trước khi bước vào năm học tiếp theo. Hàng tháng đảm bảo quyền lợi của Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

Chấp hành các nhiệm vụ khác của Ban giám hiệu  phân công. Khi đi công tác, vắng mặt phải báo cáo Ban giám hiệu

* Văn thư:

Nhận công văn đến vào sổ theo qui định và chuyển cho hiệu trưởng xử lý, giúp hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến, giao công văn cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường. Các cá nhân, bộ phận công tác khi nhận công văn đến phải ký nhận và chịu trách nhiệm về quản lý, lưu trữ công văn. Cuối năm học chuyển lại cho văn phòng để phân loại và lưu trữ lâu dài.

Đánh máy các loại văn bản hành chính của trường, vào sổ đủ, đúng qui định và gửi đi nhanh, kịp thời.

 Đầu giờ sáng và chiều mở mạng  Internet theo dõi các công văn gửi đến, thông báo hoặc in ra ( Khi cần gấp) để trình Hiệu trưởng triển khai kịp thời.

Ghi sổ đăng bộ học sinh, quản lý sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài tại văn phòng (lập sổ theo dõi ký mượn hàng ngày), quản lý học bạ học sinh, sổ theo dõi và cấp phát văn bằng, sổ theo dõi học sinh chuyển đi – chuyển đến;

Quản lý con dấu, sử dụng đóng dấu đúng qui định, đúng mục đích, không để giáo viên, nhân viên đóng dấu .

7. Nhân viên Thư viện, thiết bị - Thủ quỹ.

* Thư viện.

Lập kế hoạch mua sắm sách phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh, dự trù kinh phí để hiệu trưởng phê duyệt. Cấp phát và thu hồi sách giáo khoa, sách tham khảo cho giáo viên vào đầu và cuối năm học.

Lập sổ theo dõi về việc mượn sử dụng sách báo, sách giáo khoa, sách tham khảo...  Phân loại cụ thể  về sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện các loại, sách mới sắp xếp khoa học dễ lấy, dễ tìm, giữ gìn, bảo quản và vệ sinh thường xuyên, đảm bảo không bị mối mọt, hư hỏng.

Tổ chức giới thiệu và tuyên truyền về sách, báo, tài liệu…theo kế hoạch hoạt động thư viện, đảm bảo phát huy hiệu quả tác dụng của thư viện nhà trường theo quy định. Có nội quy thư viện.

Hằng năm kiểm tra ba lần: Đầu năm, cuối HKI và cuối năm (hoặc đột xuất khi Hiệu trưởng yêu cầu), lập báo cáo tình hình về chất lượng SGK, sách tham khảo và hoạt động của thư viện trường học.  Các thiết bị, tài sản, tài liệu có tên trong danh mục cấp về hoặc mua sắm khi kiểm tra thấy thiếu hoặc bị thất thoát mà không rõ lý do, thì nhân viên thư viện phải chịu bồi thường. Các trường hợp hư hỏng đều phải lập biên bản hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng. Bảo quản, vệ sinh thường xuyên, không làm mất, hư hỏng tài sản nhà trường.

 Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, đầy đủ theo đúng quy định của cấp trên.

Cùng với đồng chí Phó Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ công tác phổ cập giáo dục trong năm học.

Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác của Ban Giám hiệu. Khi vắng mặt phải có lý do.

*Thiết bị, thí nghiệm:

         Trực tiếp chịu trách nhiệm về quản lý toàn bộ phòng thiết bị, phòng học và trang thiết bị, đồ dùng dạy học của nhà trường, có nhiệm vụ:

Lên kế hoạch ngay từ đầu năm mua sắm các đồ dùng dạy học, thiết bị , thông qua kế toán lập kế hoạch tài chính trình Hiệu trưởng. Đảm bảo có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, rõ ràng, đầy dủ, chi tiết đúng quy định của cấp trên, phòng học bộ môn có sổ đầu bài theo dõi việc tổ chức dạy và học các giờ học.

Hằng năm kiểm tra hai lần: Đầu năm và cuối năm, lập báo cáo tình hình về chất lượng thiết bị qua việc sử dụng. Số sách, thiết bị thiếu, hỏng phải được cụ thể từng loại và đề xuất mua sắm bổ sung, không cho học sinh, hoặc người không có trách nhiệm tự tiện vào khu vực phòng thiết bị, phòng học bộ môn.

Sắp xếp, bảo quản TBDH, vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa thường xuyên, có nội quy của phòng đồ dùng dạy học dùng chung, phòng học bộ môn, các trường hợp đổ vỡ, hư hỏng, mất đều phải lập biên bản báo cáo kịp thời hiện trạng và báo cáo Hiệu trưởng.

Chủ động đề xuất với Hiệu trưởng việc mua sắm, thanh lý tài sản, thiết bị

Hàng ngày theo dõi việc mượn đồ dùng của giáo viên trong sổ mượn, có mặt trước 15 phút để chuẩn bị đồ dùng cho giáo viên lên lớp kịp thời, thuận tiện. Sắp xếp đồ dùng các kho các phòng học thực hành cho gọn gàng ngăn nắp. Chịu trác nhiệm nắp đặt máy chiếu cho các đồng chí giáo viên sử dụng giáo án điện tử trong các phong trào thi đua dạy tốt, phòng trào thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, Tỉnh. Vắng mặt phải có lý do báo cáo Ban giám hiệu.

* Thủ quỹ.

Thu và quản lý các loại quỹ, cùng kế toán cân đối quỹ thu chi. Hàng tháng tổng hợp, báo cáo số lượng tiền mặt của học sinh đã nộp về và số dư quỹ để cho kế toán báo cáo hiệu trưởng.

Thủ quỹ chỉ được phát tiền khi có phiếu chi hoặc phiếu tạm ứng do Hiệu trưởng ký duyệt.

Khi phát tiền, thủ quỹ yêu cầu người lĩnh tiền phải ký vào chứng từ kế toán và ký vào sổ chi của thủ quỹ (Chú ý không cho nhận tiền thay nếu không được uỷ quyền).

Hàng tháng cùng với kế toán báo cáo với Hiệu trưởng số tiền đã thu, đã chi trong tháng. Giúp hiệu trưởng có kế hoạch chi tiêu cho phù hợp

9. Nhân viên Y tế:

Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch phù hợp cho công tác y tế học đường theo năm, học kỳ, hàng tháng, báo cáo hiệu trưởng phê duyệt.

Có đủ hồ sơ theo yêu cầu. Lập sổ theo dõi khám chữa bệnh cho học sinh và cán bộ viên chức nhà trường, xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ cho học sinh; kế hoạch tuyên truyền về phòng chống các dịch bệnh.

Phối hợp cùng TT Y Tế- Y trế địa phương để xây dựng kế hoạch chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị khuyết tật hoặc có bệnh hiểm nghèo.

Thường trực ở phòng trực Y tế để giải quyết và xử lý các trường hợp tai nạn, thương tích bất thường xảy ra.

Tham mưu đề xuất với nhà trường kế hoạch mua bổ sung tài sản, mua bổ sung thuốc, bông băng… để phục vụ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, chịu trách nhiệm quản lý tài sản của phòng y tế học đường.

Phụ trách công tác vệ sinh môi trường, hàng ngày cùng với Tổng phụ trách hàng ngày kiểm tra vệ sinh lớp học, hành lang, sân trường, tư vấn xếp loại thi đua hàng tháng cho các lớp.  Kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế. Phối hợp với cán bộ phụ trách cơ sở vật chất, lao động đề xuất tổ chức lao động để đảm bảo môi trường luôn Xanh- Sạch- Đẹp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu. Vắng phải báo cáo rõ lý do.

10. Nhân viên Bảo vệ:

Thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng thỏa thuận với nhà trường, cụ thể như:

Đảm bảo giờ vào lớp, ra về cho HS, luôn luôn có mặt ở trường theo ca trực. Vắng mặt phải có lý do.

Trực bảo vệ, giữ gìn trông coi cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường, gồm các phòng học, các khu văn phòng làm việc, chịu trách nhiệm về các tài sản chung của nhà trường theo qui định.Phát hiện kịp thời những hư hỏng mất mát tài sản trong nhà trường lập biên bản báo cáo nhà trường xử lý.

Kiểm tra, khoá cửa văn phòng khi hết giờ làm việc, mở, khoá cổng trường theo quy định, mở cửa, khoá cửa ở các lớp sau các buổi tan học. Trông coi, giữ gìn cây xanh, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá hoại tàn sản của nhà trường.

Tham gia xử lý các trường hợp vi phạm trật tự trị an trong trường học theo qui định của pháp luật, báo cáo kịp thời cho BGH đối với những việc xảy ra trong nhà trường.

Không cho người lạ mặt (không có lí do) vào trường, không cho học sinh ra ngoài cổng trường trong buổi học, giao tiếp thân thiện với khách đến trường, với học sinh.

Chấp hành các nhiệm vụ phân công khác do Ban giám hiệu phân công

Trên đây là phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và nhân viên tổ văn phòng năm học 2022-2023.

 

      Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT ;

- Các đồng chí LĐ và NVVP;                                                                     

-  Lưu VT.                                                                                                   

                                                                                                               Võ Quang Ân

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT