Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020 – 2021

 Căn cứ kế hoạch chung của nhà trường, trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021


 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

Số: …. /KH-NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Diên Phước, ngày …… tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020 – 2021

––––––––––

          Thực hiện công văn số 892/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021;

          Căn cứ kế hoạch chung của nhà trường, trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

- Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm học tiếp theo.

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.

- Tăng cường ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác đổi mới giảng dạy và quản lý.

          2. Yêu cầu:

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học và trong công việc hàng ngày của từng bộ phận.

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

          1. Triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia trong ngành Giáo dục; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

          2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục phổ thông; kết nối liên thông dữ liệu, tích hợp các hệ thống thông tin vào cơ sở dữ liệu ngành.

3. Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; áp dụng dạy, học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa.

         III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:  

          1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục

a. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn) theo yêu cầu của Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về  giáo dục phổ thông và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo khác của Bộ; đảm bảo báo cáo dữ liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT.

b. Đẩy mạnh áp dụng phần mềm quản lý trường học VnEdu; Sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử; triển khai ứng dụng CNTT kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, tăng cường áp dụng các giải pháp trao đổi thông tin miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục hoặc trên hệ thống tin nhắn SMS thu phí qua điện thoại di động nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu (phụ huynh đăng ký với nhà trường trên tinh thần tự nguyện). Cụ thể:

- Tiếp tục duy trì phần mềm quản lý trường học VnEdu.

- Tiếp tục sử dụng phần mềm tuyển sinh vào lớp 10, lựa chọn và mua sắm phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp.

          c. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục.

          d. Tăng cường ứng dụng phương thức họp trực tuyến để tổ chức họp qua mạng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn nói chung và sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nói riêng trong trường học.

đ. Triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử, thư điện tử theo quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT; triển khai hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT (địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).

          e. Khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin toàn ngành gồm:

            - Cổng thông tin điện tử của của Bộ tại địa chỉ https://moet.gov.vn

            - Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ tại địa chỉ https://thituyensinh.vn

            - Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn

            - Phân hệ về giáo dục và đào tạo trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn

            - Hệ thống email với tên miền khanhhoa.edu.vn

            - Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tại địa chỉ: http://qlvb.dienkhanh.khanhhoa.gov.vn/

- Hệ thống Một cửa điện tử tại địa chỉ:

https://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/

g. Phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT tại đia chỉ http://khanhhoa.edu.vn, Phòng GD&ĐT tại địa chỉ http://pgddkhanh.khanhhoa.edu.vn

2. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra  đánh giá.

a. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy học trực tuyến; triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá (xây dựng  ngân hàng câu hỏi).

b. Chỉ đạo giáo viên tích cực xây dựng học liệu dạy học trực  tuyến, chú trọng xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, sách điện tử tương tác, ... đóng góp vào kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa (tại địa chỉ igiaoduc.vn).

          c. Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá, hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, phù hợp.

d. Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối trao đổi dữ liệu với phần mềm quản lý trường học theo mã định danh, phục vụ có hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.

          3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

          - Rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp trang thiết bị CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, dạy môn Tin học và tổ chức dạy học trực tuyến; duy trì, đẩy mạnh kết nối cáp quang Internet tới các cơ sở giáo dục.

          - Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến và thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

          - Triển khai nâng cấp hệ thống an toàn thông tin về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm các công việc mua sắm trang thiết bị, phần mềm thực hiện giám sát an toàn thông tin ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng, phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu.

          - Thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật và nội quy của cơ quan về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin số cho cán bộ, công chức tại đơn vị.

             4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản

          a. Rà soát, và liên tục bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường, bám sát một số nội dung như sau:

-            Kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin.

-            Kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường; Kỹ năng quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành.

-            Kỹ năng dạy-học trực tuyến: Kỹ năng xây dựng học liệu, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình  chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học; kỹ năng tham gia các hoạt động dạy học trực tuyến đối với học sinh.

          b. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tập huấn giáo viên qua mạng theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 về việc Quy định ứng dụng CNTT trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục; báo cáo kịp thời kết quả tập huấn giáo viên về Hệ thống thông tin quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (TEMIS) theo hướng dẫn của Bộ.

          IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

          1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT:

          2. Phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và 02 giáo viên tổ Toán – tin làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.

          3. Rà soát và hoàn thiện quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT; phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống (phân công 01 giáo viên chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa đảm báo tính chính xác của các dữ liệu thành phần trên cơ sở dữ liệu ngành); triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

          4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng nhằm cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT và các kết quả ứng dụng CNTT đã đạt được.

          5. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

         V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Căn cứ nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 tại văn bản này, Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức thực hiện như sau:

1.   Thành lập ban CNTT nhà trường

2.   Lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ :

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Ghi chú

9

- Lên kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong nhà trường

- Giao nhiệm vụ cho từng bộ phận.

- Hoàn thành CSDL ngành tại http://csdl.moet.gov.vn

- Hoàn thành cập nhật dữ liệu trên Vnedu.vn

- Đăng ký SLLĐT

- Tiếp tục triển khai sổ điểm, học bạ điện tử trên hệ thống vnEdu.

- Triển khai hướng dẫn nhập trực tuyến các báo cáo và biểu mẫu.

- 100% CB, GV, NV sử dụng email công vụ.

- Lập các nhóm điều hành công việc, tuyên truyền, thông báo trên nền tảng Zalo.

- Duy trì đăng bản tin, đăng văn bản, biểu mẫu lên trang Web nhà trường.

Ban CNTT

 

Trưởng ban

H.Quang

 

T.My&GVCN

BGH&GVCN

 

 

 

 

10

- Hoàn thành bảng quyết toán học thêm trực tuyến; hướng dẫn GV dạy thêm nhập trực tuyến.

- Triển khai nhập điểm; Gởi điểm về PHHS; Tăng cường thông tin đến PHHS qua tin nhắn SMS trên hệ thống VnEdu.vn.

- Bồi dưỡng GV trong việc ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường các tiết dạy trình chiếu tại các phòng học có lấp thiết bị trình chiếu.

- Cập nhật thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ của Bộ GDĐT tại địa chỉ truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn

Khải

 

 

Khải; My; GVCN

 

Ban CNTT

 

 

 

V.Quang

 

11

- Đẩy mạnh việc báo cáo trực tuyến trên ứng dụng Google Sheet thông qua hòm thư điện tử công vụ tại đại chỉ http://mail.khanhhoa.edu.vn từ cấp tổ đến cấp trường.

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Triển khai và đưa vào thử nghiệm lịch báo giảng điện tử trên vnEdu.

- Tuyên truyền cho GV việc khai thác thông tin có hiệu quả tại các địa chỉ:

https://moet.gov.vn; https://thituyensinh.vn; https://elearning.moet.edu.vn; igiaoduc.vn; http://qlvb.dienkhanh.khanhhoa.gov.vn;

https://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/

http://khanhhoa.edu.vn

http://pgddkhanh.khanhhoa.edu.vn

- Cài đặt App Antoancovid-19 theo chỉ đạo

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

BGH, TT, GV

 

 

 

Khải; My

 

My

 

Khải

 

12

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Hướng dẫn CB, GV tự học bồi dưỡng các Modun theo quy định thông qua hệ thống quản lí học trực tuyến (LMS) tại địa chỉ https://taphuan.lms.vnedu.vn/

- Thực hiện quản lí kiểm tra HK theo SBD trên vnEdu.

- Triển khai thử nghiệm giáo án không in, duyệt giáo án trên hệ thống vnEdu.

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

Khải, Vũ, My

 

Vũ; H.Quang

 

 

 

Vũ, My

 

01/2021

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã triển khai.

- Triển khai xây dựng giáo án Elearning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, …

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

Trúc, My, H.Quang

 

02

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã triển khai.

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

 

03

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã triển khai.

- Mỗi tổ CM xây dựng được từ 1 đến 2 giáo án Elearning; đóng góp câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi trực tuyến có hiệu quả

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

TT chịu trách nhiệm

 

04

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã triển khai.

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

 

05

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã trển khai.

- Quản lí kiểm tra HK theo SBD trên hệ thống vnEdu.

- Thực hiện tốt việc quản lí thông tin xét TN THCS

- In Sổ nhận xét và đánh giá HS, HB học sinh trên hệ thống vnEdu

- Thực hiện tốt công tác TS 10 trên phần mềm trực tuyến của SGD

- Cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống CSDL ngành tại địa chỉ: http://csdl.moet.gov.vn

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

Vũ, My

 

Vũ, My

Vũ, My

 

Vũ, My

 

Khải, H.Quang

 

06

- Duy trì hoạt động tốt, khai thác hiệu quả phần mềm quản lí giáo dục VnEdu, SLLĐT.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các nội dung đã trển khai.

- Tổ chức tổng kết tình hình triển khai ứng dụng CNTT và hiệu quả ứng dụng CNTT của các tổ và các bộ phận của nhà trường cuối năm. Báo cáo về PGD&ĐT việc tổng kết trước 20/06.

* Bổ sung:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

CB,GV

 

CB,GV

 

BGH và TT

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện Diên Khánh ;

- Các tổ chuyên môn (để t/hiện);

- Đăng trang Web nhà trường.

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT