Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Cụm 1                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Diên Phước, ngày 26  tháng 9 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 1 HỌC KỲ 1

 NĂM HỌC 2011-2012

(gồm các Trường THCS: Nguyễn Huệ - Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Du – Trần Đại Nghĩa)

-----------0--------

Căn cứ CV số: 650/PGD-THCS, ngày 20.9.2011 của Phòng Giáo Dục-ĐT Diên Khánh. V/v hướng dẫn sinh họat chuyên môn  cụm học kỳ 1  năm học 2011-2012.

Sau khi thống nhất ý kiến với các hiệu trưởng, cụm 1 tổ chức thực hiện như sau: 

I.                   Về công tác tổ chức:

1.      Thời gian sinh họat: Từ 7h30, ngày thứ Năm 20.10.2011.

2.      Địa điểm sinh hoạt: Tại Trường THCS Nguyễn Du.

3.      Biên chế thành 05 tổ chuyên môn: Văn – Tóan – Vật lý – Tiếng Anh – Thể dục

4.      Các bộ môn còn lại tham gia sinh họat tại các cụm sau:

-         Cụm 2 gồm các bộ môn: Địa – Hóa – Nhạc – Mỹ thuật.

-         Cụm 3 gồm các bộ môn: Sử - Công dân – Sinh học.                        

II.                Chương trình sinh hoạt:

1.      Tiết 1: Thực hiện tiết dạy (theo lịch phân công).

2.      Tiết 2 -3: Triển khai chuyên đề và hướng dẫn biên sọan giáo án E.learning.

3.      Tiết 4: Góp ý tiết dạy và trình chiếu bản đồ tư duy.

4.      Tiết 5: Tổ trưởng  và thư ký hoàn thành các loại hồ sơ sinh họat cụm. 

   III. Phân công chuẩn bị thực hiện:

1.      Hướng dẫn cách sọan, lồng ghép hình ảnh.......để có giáo án E.learning.

-         Môn Ngữ văn: THCS Trần Đại Nghĩa.

-         Môn Tóan: THCS Đinh Bộ Lĩnh.

-         Môn Vật Lý: THCS Nguyễn Du

-         Môn Tiếng Anh: THCS Nguyễn Huệ 

2.      Trình chiếu bản đồ tư duy:

Giáo viên thực hiện tiết dạy theo lịch phân công, trình chiếu vào tiết 4 của chương trình sinh họat.

3.      Đơn vị đăng cai chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung sau:

-         Chọn lớp, phòng dạy, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh, cho người dự - Sắp xếp phòng sinh hoạt cho từng tổ bộ môn (05 phòng).

-         Trang âm - Lập khẩu hiệu, treo tại cổng trường “Sinh Hoạt chuyên môn Cụm 1 – Học kỳ1. Năm Học: 2011-2012” – Niêm yết Lịch giảng dạy - Sơ đồ các phòng học, sinh hoạt tổ, nơi để xe, WC. 

4.      Mời thầy Giang Kinh Tòan (THCS P.C.Trinh) làm tổ trưởng môn Thể dục 

* Kèm kế hoạch:  Lịch sinh hoạt chuyên môn cụm 1

* E.mail của THCS Trần Đại Nghĩa là: c2tdnghia@gmail.com

Nơi nhận:                                                                                   Cụm Trưởng

-         Phòng Giáo Dục-ĐT                                               HT THCS Nguyễn Huệ
để báo cáo
                     

-         Các đơn vị THCS trong huyện  để
phối hợp thực hiện

                                                                                              Phạm Văn Lang

 

                                                                                                                         

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT