Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2018-2019

 Xin nhấp vào đây để xem.


 

PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./KH-NH

Diên Phước, ngày   6    tháng      năm 2019

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2018 – 2019

Căn cứ công văn số 255 /PGDĐT-GDTHCS ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh về việc Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019.

Bộ phận chuyên môn  xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Kiểm tra đánh giá lại những kiến thức học sinh đã được học trong chương trình học kỳ II.

- Đánh giá chất lượng học tập của học sinh trong học kỳ II.

- Đánh giá lại chất lượng giảng dạy của giáo viên trong học kỳ II.

B. QUY ĐỊNH CHUNG:

I. Đối với giáo viên:

1.      Tất cả giáo viên theo xuất dạy phải có mặt trước buổi kiểm tra ít nhất 15 phút để kiểm đề và nhận hồ sơ (Khi có nhu cầu thực tế sẽ điều thêm giáo viên dạy nghịch xuất)

2.      Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra, gồm những việc sau:

-   Giấy làm bài kiểm tra là tờ giấy đôi vở học sinh, có kẻ ô cột theo quy định. Riêng môn Tiếng Anh học sinh làm ngay trên tờ đề.

-   Ghi đầy đủ, rõ ràng họ tên, lớp và mã số đề (nếu có) trên bài kiểm tra.

-   Trả lời phần trắc nghiệm khách quan  trên tờ giấy bài làm, không làm trên tờ đề (trừ môn Tiếng Anh).   

3.      Phát đề sao cho 2 học sinh ngồi gần nhau cùng bàn không trùng đề. Đề tự luận phát trước, khi có hiệu lệnh mới phát tiếp đề khách quan ( riêng 5 môn đề Phòng GD, đề được phát một lần đầu giờ)

4.      Thực hiện đúng nhiệm vụ coi kiểm tra, nhất là không được làm việc riêng.

5.      Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài mới tiến hành thu bài, theo trình tự sau:

-         Thu bài và đề kiểm tra từng học sinh, kiểm tra phần ghi phách của từng học sinh.

-         Kiểm tra đối chiếu số lượng bài thu và số học sinh có mặt.

-         Sơ mi bọc bài kiểm tra ghi lớp, sĩ số, tên học sinh vắng, số bài thu. Ký và ghi rõ họ tên.

-         Ghi tình hình diễn biến tiết kiểm tra vào sổ đầu bài và nộp ngay bài kiểm tra, đề kiểm tra và các loại hồ sơ khác (nếu có) về văn phòng. 

   6. Đối với các môn  lớp 9  kiểm tra đề chung của Phòng Giáo dục &ĐT  nhà trường  sắp xếp 10 phòng, mỗi phòng 24 học sinh và tiến hành đánh phách, rọc phách, bố trí giáo viên chấm tập chung, chấm 02 vòng độc lập, bám theo hướng dẫn chấm của PhòngGD&ĐT và biên bản thảo luận của các Tổ trưởng do phòng tổ chức đối với môn kiểm tra. Tổ chức chấm chung 05 bài/môn đối với các môn lớp 9 kiểm tra đề Phòng và các môn Văn, Toán, T.Anh, Lý, Hóa , Sinh lớp 6,7,8  trước khi chấm riêng. Các bài chấm chung phải được cho điểm ngay sau khi chấm và phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Tổ trưởng và ít nhất 2 thành viên. Tổ chấm tiến hành lập biên bản thảo luận về việc chi tiết hóa hướng dẫn chấm.

7. Giáo viên chủ nhiệm lớp, chịu trách nhiệm thông báo lịch kiểm tra đến học sinh và ghi rõ nội dung vào sổ nghị quyết lớp.


 

II. Đối với học sinh:

1.      Ghi chép lịch kiểm tra vào sổ tay cá nhân.

2.      Chuẩn bị đầy đủ giấy làm bài, giấy nháp và các dụng cụ học tập cần thiết theo quy định của giáo viên bộ môn.

3.      Đưa tất cả cặp sách, vở lên để bục giảng. Chỉ để lại giấy làm bài, giấy nháp và các  dụng cụ học tập khác theo quy định.

4.      Khi làm bài không được trao đổi, quay cóp. Tuyệt đối không được đổi đề cho nhau và phải chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của giáo viên.

5.      Chỉ được phép ra khỏi phòng khi có sự cho phép của giáo viên coi kiểm tra.

6.      Nhà trường giải quyết từng trường hợp học sinh không tham dự kiểm tra học kỳ, vì những lý do chính đáng (ốm nằm viện, gia đình có tang chế.....). PHHS phải làm đơn và kèm hồ sơ xác nhận.

7.      Điền Thông tin vào giấy bài làm (Họ và tên, lớp ,số tờ, tên đề..)

8.      Nộp bài và ra về theo hướng dẫn của giáo viên coi kiểm tra.

III. Chương trình  và cấu trúc đề kiểm tra:

1.      Giới hạn chương trình:        từ đầu học kỳ II đến hết tuần 14 (theo PPCT).

Riêng 5 môn đề Phòng đến hết tuần 15 .

2.      Cấu trúc đề kiểm tra:

*  Cấu trúc đề 5 môn Ngữ văn, Hóa học,Toán, Vật lý, Tiếng Anh lớp 9 như sau:

- Khối lớp 9 các môn Toán, Hóa học và Vật lý được kiểm tra bằng hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan (trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 30%). Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức viết và trắc nghiệm khách quan (chỉ kiểm tra các kỹ năng nghe, nói 3 lớp 6/1,6/2,6/3 học theo chương trình sách mới), trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 80%. Môn Ngữ văn kiểm tra bằng hình thức tự luận.

- Tất cả các môn kiểm tra đề được phát một lần cả trắc nghiệm khách quan và tự luận; học sinh làm bài theo mẫu giấy theo mẫu giấy làm bài thi trung học phổ thông quốc gia do Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin (Sở GD&ĐT) ban hành. Riêng môn Tiếng Anh, học sinh làm trên tờ Answer sheet theo mẫu của Phòng GDĐT.

* Các môn còn lại  của lớp 9 và tất cả các môn của lớp 6,7,8 kết hợp hình thức trắc nghiệm và tự luận theo CV1870/SGD&ĐT ngày 14/09/2018 và CV2015/SGDĐT-GDTrH –TX ngày 05/10/2018 tại phần phụ lục hướng dẫn giảng dạy bộ môn.

- Đối với kiểm tra kỹ năng nói của môn Tiếng Anh các khối lớp 6, 7, 8: Thực hiện lồng ghép kiểm tra kỹ năng nói trong đề kiểm tra Học kỳ II đối với lớp 6/1;6/2/6/3 (Điểm kỹ năng nói được tính 02 điểm; điểm kiểm tra viết, nghe, đọc và kiến thức ngôn ngữ được tính 08 điểm theo thang điểm 10).

 - Đối với kiểm tra Học kỳ môn Tin học: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Công văn số 1870/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 14/9/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với GDTrH năm học 2018-2019.

C. LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

I. Lịch ôn tập :

1.      Ôn tập  tuần 31& 32

      2.  Sau các tiết kiểm tra,  học tiếp theo TKB.


II. Lịch kiểm tra các môn học :

1. Lớp 9 :

Tuần

Thứ/ Ngày

Buổi

Tiết

Môn

Thời gian

 

33

 

 

Năm

(02/5/19)

Sáng

2

C.Dân

8h00 đến 8h45

3

C.Nghệ

9h00 đến 9h45

Sáu

(03/5/19)

Sáng

2

Lịch sử

8h00 đến 8h45

3

Địa lý

9h00 đến 9h45

Bảy

(04/5/19)

Sáng

2

Sinh

8h00 đến 8h45

- Lịch kiểm tra, môn kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra khối lớp 9

 

Tuần

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ cắt bì đựng đề

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

34

Thứ ba

07/05/2019

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Hóa học

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

34

Thứ tư

08/05/2019

Sáng

Toán

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Vật lý

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

T.Anh

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 25

15    iờ 30

 

*  Phòng  kiểm tra khối 9  ngày 7,8/05/2019 như sau:

Họcsinh        Phòng số

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Thi tại  Phòng

10

11

12

13

TC1

TC2

14

15

16

17

 

2. Buổi sáng:  lớp 6 ,7, 8 Diên Đồng

Tuần

Thứ/ngày

Tiết

Môn

Thời gian

33

Năm

(02/05/19)

2

Công Dân

8h00 đến 8h45

3

Công nghệ

9h00 đến 9h45

Sáu

 (03/05/19)

2

Lịch Sử

8h00 đến 8h45

3

Địa lý

9h00 đến 9h45

Bảy

(04/05/19)

2

Sinh Học

8h00 đến 8h45

3

Vật lý

9h00 đến 9h45

34

 

 

Hai

(06/05/19)

2

Ngữ Văn

8h00 đến 9h30

3

Ngữ Văn

 

Năm

(09/05/19)

2

T.Anh  

8h00 đến 8h45

3

Hóa (lớp 8)

9h00 đến 9h45

Sáu

(10/05/19)

2

Toán

8h45- 9h30

3

Toán

3. Buổi sáng:  Lớp 8 (Trường chính)

Tuần

Thứ/ngày

Tiết

Môn

Thời gian

33

Năm

(02/05/19)

2

Công Dân

8h00 đến 8h45

3

Công nghệ

9h00 đến 9h45

Sáu

 (03/05/19)

2

Lịch Sử

8h00 đến 8h45

3

Địa lý

9h00 đến 9h45

Bảy

(04/05/19)

2

Sinh Học

8h00 đến 8h45

3

Vật lý

9h00 đến 9h45

34

 

 

Hai

(06/5/19)

2

Ngữ Văn

8h00 đến 9h30

3

Ngữ Văn

Năm

(09/05/19)

2

T.Anh  

8h00 đến 8h45

3

Hóa

9h00 đến 9h45

Sáu

(10/05/19)

2

Toán

8h00 đến 9h30

3

Toán

4. Buổi chiều: Lớp 6,7 (trường chính)  

Tuần

Thứ/ngày

Tiết

Môn

Thời gian

33

Năm

(02/05/19)

1

Công Dân

13h00-13h45

2

Công nghệ

14h00-14h45

Sáu

(03/05/19)

3

Lịch Sử

14h45-15h30

4

Địa lý

15h45-16h30

Bảy

(04/05/19)

3

Sinh Học

14h45-15h30

4

Vật lý

15h45-16h30

34

 

 

Hai

(06/05/19)

3

Ngữ Văn

14h45- 16h15

4

Ngữ Văn

Năm

(09/05/19)

3

T.Anh

14h45-15h30

Sáu

(10/05/2019)

3

Toán

14h45- 16h15

4

Toán

  5.  Các môn Thể dục – Nhạc – Mỹ thuật – Tin học:

            Giáo viên bộ môn tự bố trí kiểm tra trong tuần 32 và 33.

   * Ghi chú:

Điều động GV coi kiểm tra lớp 9 đề Sở GD vào các buổi như sau:

GV :  khối 9 và giáo viên  khối 6,7,8 Coi kiểm tra

• Lịch học chiều ngày 7& 8/05/2019 của  khối 6,7 như sau:

- Chiều 7/5/2019: khối 7 nghỉ học.

- Chiều  8/5/2019: khối 6 nghỉ học . Phòng học các lớp có thay đổi  như sau

Phòng học sáng ngày 07&08/5/2019 của khối 8 như sau:

Lớp

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

Học tại Phòng

P 8

P1

P2

P3

P 9

• Phòng học chiều ngày 7/05/2019 của các lớp khối 6 như sau (khối 7 nghỉ)

Lớp

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

6/6

Học tại Phòng

P 8

P1

P2

P3

P 9

 N

Phòng học chiều  8/05/2019 của các lớp khối 7 như sau (khối 6 nghỉ)

Lớp

7/1

7/2

7/3

7/4

7/5

7/6

Học tại Phòng

P 8

P1

P2

P3

P 9

ÂN

                        - Các lớp tại điểm trưởng Diên Đồng học bình thường.

 

 III. Lịch chấm bài và cộng điểm bộ môn:.(có kế hoạch riêng được niêm yết)

* Nhập điểm: Giáo viên tự nhập điểm và kiểm tra chéo theo lịch của Tổ.                  

     Nơi nhận:                                                          

  - Phòng Giáo dục;                Người lập kế hoạch                            HIỆU TRƯỞNG

  - HT & 2PHT;                                                                                             

  - Lưu Văn thư.                                                                   

                                                                                                                 

                                            Trần Thị Kim Liên                               Trần Bá Thọ

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT