Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 


 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: THỂ DỤC- ÂM NHẠC- MỸ THUẬT                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                               

 

                    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018                                              

       Căn cứ vào:

   - Công văn số: 712/PGD ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học  2017-2018

   -  Kế họach năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.

   - Kế hoạch Chuyên môn năm học 2017 -2018 của trường THCS Nguyễn Huệ.

     Tổ THỂ DỤC-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT; xây dựng kế hoạch năm học 2017- 2018 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ :

         1. Bối cảnh năm học:

            - Năm học 2017-2018  Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

          - Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chẩt lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sổng, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục

            2. Thuận lợi :

     Về đội ngữ giáo viên của tổ:

            - Tổng số giáo viên của tổ : 08/4 nữ 

            - Tổng số đại học        : 06/08

            - Đảng viên                 : 1

            - Cảm tình đảng          : 0

            - Danh hiệu thi đua năm trước :

                                                + LĐTT: 08/08

                                                + CSTĐ: 0

            - Phân loại giáo viên đầu năm :  7 Giỏi                                 

            - Tổ có 08 giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn

            - Hầu hết giáo viên còn trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nắm vững phương pháp giảng dạy

     đặc trưng bộ môn.

            - Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lần nhau trong khó khăn.

            - Tinh thần tự học cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn

      nghiệp vụ.

            - Sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của BGH

            - Giáo viên biết sử dụng máy vi tính, soạn giáo án vi tính.

         3. Khó khăn :

            - Ý thức học tập của học sinh chưa cao

            -  HS vùng nông thôn  nên phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con em mình.

           - Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy và công tác còn khó khăn.

           - Có giáo viên nhà xa nên đi lại còn khó khăn, nhất là trường có điểm dạy Diên Đồng.

           - Cơ sở vật chất; sân tập học môn Thể dục bị trũng nước nhiều khi trời mưa, nhất vào mùa mưa;  

   ảnh hưởng rất nhiều trong công việc dạy nội khóa cũng như trong công tác bồi dưỡng huấn luyện các đội   

   tuyển học sinh..

         - Sân Thể dục ở phía sau trường; sát phía nhà dân có chuồng, trại chăn nuôi các loai gia súc; bốc mùi   

   hôi thối rất ảnh hưởng đến việc dạy của giáo viên và học tập luyện của học sinh.

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Về chương trình và kế hoạch dạy học

a) Căn cứ phân phối Chương trình đã xây dựng, tiếp tục rà soát để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, nhất là đối với các bài học thiết kế dạy theo chuyên đề, chủ đề.

b) Chủ động lựa chọn nội dung để thiết kế các bài học theo chuyên đề, chủ đề ít nhất 02 chuyên đề, chủ đề /năm học (01chuyên đề, chủ đề/ học kỳ).

c) Kế hoạch tổ chức dạy học theo chuyên đề, chủ đề phải được đưa vào kế hoạch của tổ để tổ chức thực hiện trong năm học.

d) Tăng cường tổ chức các hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm, soạn và tổ chức giảng dạy các chuyên đề, chủ đề của tổ/nhóm chuyên môn ,

2. Về phương pháp, hình thức dạy học:

  1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học và đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, phương thức giáo dục theo chủ điểm. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác.

       b. Vận dụng phù hợp các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và kỹ năng vận dụng kiến thức ... của học sinh; khuyến khích tổ chức các hình thức dạy học thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

       c.  Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức với phát triển năng lực và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế cuộc sống.

       d.  Về dạy học theo chuyên đề, chủ đề

- Phân công, lựa chọn giáo viên thiết kế các bài học theo chuyên đề, chủ đề; xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy mẫu để giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn dự giờ góp ý về nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh. Từ đó, xây dựng hoàn chỉnh bài học theo chuyên đề, chủ đề đã thực hiện; vận dụng các tiêu chí để giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn phân tích, rút kinh nghiệm; không tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên đối với các tiết dạy mẫu. Việc tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra của Hiệu trưởng.

- Các bài học theo chuyên đề, chủ đề phải được chia sẻ trên trang mạng “Trường học kết nối” của Bộ GDĐT;

3. Việc soạn giảng, kiểm tra, đánh giá học sinh:

a) Thiết kế bài giảng ngắn gọn, sắp xếp hợp lý hoạt động học của học sinh và hoạt động dạy của giáo viên. Ở mỗi bài học trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, cần xác định rõ các năng lực cần đạt để từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học, tăng cường các loại câu hỏi kích thích tư duy để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cũng như các năng lực của học sinh trong quá trình học tập.

b) Thiết kế bài dạy, tiết dạy có tính sáng tạo. Bám sát các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực cần đạt để làm nổi bật trọng tâm tiết dạy và thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GDĐT./.

c) Đổi mới kiểm tra, đánh giá HS theo định hướng phát triển năng lực.

* Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành  (đối với Âm nhạc- Mỹ thuật).

* Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập      ( Âm nhạc- Mỹ thuật; tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao.

* Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra( Âm nhạc- Mỹ thuật ); tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi dạng PISA, câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi một lựa chọn

* Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website “trường học kết nối”, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng Trường học kết nối về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

d) Thực hiện việc đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh THCS.

    4.Về thi GV dạy giỏi:

Thực hiện kế hoạch hội thi chọn giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018, tuyển chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

       5. Về bồi dưỡng học sinh giỏi (HS năng khiếu câu lạc bộ)

Chọn và có kế hoạch bồi dưỡng học sinhnăng khiếu vào câu lạc bộ; chú ý đầu tư bồi dưỡng đội học sinh năng khiếu câu lạc bộ; nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn trong nhà trường .

      6. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THCS

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS.

 

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

1.Tập thể: Tổ chuyên môn: LĐTT

2.Giáo viên:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Chiến sĩ thi đua: cấp trường

2

2

Lao động tiên tiến

8

3

Giáo viên dạy giỏi cấp trường,

4 GV (Lê Đức Quang, Ngô Quốc Phong, Đổ Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Mỹ Cẩm)

4

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

                     2

5

Giáo viên chủ nhiệm giỏi: cấp trường

                     0

6

Sáng kiến kinh nghiệm

4 GV (Lê Đức Quang, Ngô Quốc Phong, Đổ Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Mỹ Cẩm)

7

ĐDDH tự làm

1(  Lê Thị Tùng Quyên)

8

Dự giờ

14 tiết /GV

9

Soạn bài trình chiếu

2 bài /GV

10

Chuyên đề bài học

2

11

Chuyên đề phương pháp

1

12

 Ngoại khóa

1

13

Chất lượng bộ môn

99 %

14

Chất lượng giảng dạy

100% Giỏi

15

Kiểm tra nội bộ giáo viên

Toàn diện: 2; Chuyên đề: 6

 

1.      Học sinh:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Hạnh kiểm

99.8%

2

Lên lớp thẳng

95%

3

Tốt nghiệp THCS

99%

4

Vào lớp 10

80%

5

Học sinh giỏi cấp huyện

0

6

Lớp tiên tiến

0 %

7

Duy trì sĩ số

99%

8

Tỉ lệ chuyên cần

98%

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            1. Học sinh :

                        - Tăng cường kiểm tra HS dưới mọi hình thức, đặc biệt chú ý đến bám chuẩn kiến thức ,    

                    kỹ năng

- Khuyến khích HS tự học, tự nghiên cứu tìm tòi…

- Động viên HS khá giỏi giúp bạn học tập

- Khuyến khích học sinh năng khiếu.

            2. Giáo viên :

                        - Kí giáo án  vào thứ 7 ngày cuối tuần; để sử dụng cho tuần tới..

- Thường xuyên kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài, chú ý đến tính thống nhất về mục tiêu

               dạy học của khối.

- Tổ chức thao giảng, bài giảng trình chiếu 2 tiết / GV/ năm

- Có theo dõi chất lượng HS hàng tháng để có biện pháp xóa yếu kém( CĐ)

- Sinh hoạt tổ, nhóm đều đặn theo kế hoạch nhầ trường, có chất lượng. Thường xuyên nâng

              cao tay nghề qua dự giờ góp ý học hỏi kinh nghiệm lần nhau.

- Sinh hoạt tổ, nhóm tìm biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

                               

V/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

THÁNG - CHỦ ĐIỂM GIÁO DỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

    GHI     

    CHÚ

 

 

 

 

THÁNG 9 /2017

 

 GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG - ĐỊA PHƯƠNG

 

- Tham gia Lễ Khai giảng

- Thực hiện thời khoá biểu.

- Thực hiện  chuyên đề “An toàn giao thông”.

- Học tập Tiểu sử Nguyễn Huệ- Phòng chống dịch bệnh.

- Ổn định nề nếp GV- HS đầu năm

- Dự giờ khảo sát GV đầu năm.

- Thu các loại quĩ theo qui định.

 - Dạy phổ cập

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Tham gia Đại hội PHHS đầu năm

- Hoàn thành các loại Hồ sơ theo qui định.

- Xây dựng PPCT, Kế hoạch KT 1 tiết

- Đăng kí các danh hiệu thi đua

- Dự Hội nghị cán bộ công chức.

- Lên kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017- 2018.

* Bổ sung:

.......................................................................

………………………………………………

 

Cả tổ

Cả tổ

GVCN

 

GVCN

 

GVBM,

GVCN

Quyên

GVBM

GVCN

Cả tổ

Các nhóm trưởng

Cả tổ

Cả tổ

Kiển+ Nhóm GV Thể dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG10/ 2017

 

 KỶ NIỆM NGÀY BÁC HỒ GỞI THƯ LẦN CUỐI CÙNG CHO NGÀNH GIÁO DỤC (15.10.1968)            “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI”

 

 

- Tham gia hưởng ứng tuần lễ “Dân số”

- Thực hiện thời khoá biểu,dạy phổ cập.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Tham gia Hội nghị chuyên môn cụm lần 1-HKI (12.10)

- Nộp báo cáo tháng .

- Thao giảng Tổ

- Hoàn thành thu các loại quĩ theo qui định

- Hoàn thành  kế hoạch tổ CM

- Triển khai kế hoạch hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Tiến hành thi Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017- 2018.

- Kiểm tra toàn diện: Đổ Thị Ngọc Diệu

- Vào nhập máy điểm ( XL)

- Dự ĐH liên đội.

- Tổng kết+ Phát thưởng Hội Khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2017-2018(30/10)

- Kết hợp với tổ Lý-CN lên kế hoạch Ngoại khóa tháng 11; khối 6: các nhóm bộ môn nộp câu hỏi.

- Đăng ký tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp trường: Diệu, Phong,Cẩm, Quang.

* Bổ sung:

.........................................................................

……………………………………………….

 

GVCN

Cả tổ,Quyên

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

GVBM

GVCN

Kiển

Kiển

 

Nhóm GV Thể dục.

 

Kiển,TMinh,Quang

Cả tổ

GVCN

Nhóm GV Thể dục.

 

Kiển

 

 

 Kiển

 

 

 

 

THÁNG11/ 2017

 

 

GIÁO DỤC LÒNG KÍNH TRỌNG BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO

 

- Tham gia kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

- Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập.

- Tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp trường: Diệu,Quang,Cẩm, Phong( tuần 9-tuần 10)

- Gởi phiếu điểm giữa HKI báo về PHHS

- Nộp báo cáo tháng .

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Dự giờ thao giảng tổ, dạy chuyên đề.

- Nghe Liên đội báo cáo chuyên đề “Học tốt ”

- Đăng ký hồ sơ thi sáng tạo KHKT cấp Tỉnh

- Ngoại khóa 6 với chủ đề: “ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam-Giáo dục lòng tôn kính biết ơn Thầy-Cô”. Tổ kết hợp với tổ Lý-CN. theo phân công.

- Kiểm tra chuyên đề Lê Đức Quang

* Bổ sung:

.........................................................................

.........................................................................

 

Cả tổ

 

Cả tổ.Quyên

GK: Kiển, Quyên. Tiến Minh

 

GVBM và GVCN

Cả tổ

Cả tổ

 

Tiến Minh+ HS

Cả tổ

 

 

 

Kiển

 

 

 

THÁNG12/ 2017

 

 GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM.

 

- Tham gia kỷ niệm ngày thành lập QĐ.ND.VN 22/12.

- Hướng ứng ngày Thế giới phòng chống   AIDS(1/12 ).

- Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập

- Nộp báo cáo tháng .

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Dự giờ thao giảng tổ, dạy chuyên đề.

- Ôn tập, soạn đề thi  và coi kiểm tra học kì I.

- Kiểm tra đánh giá XLTL 2 môn: Bật xa và    

  Xuất phát- chạy 30m.

- Kiểm tra chuyên đề Mỹ Cẩm

- Viết bài thu hoạch BDTX- Mã mô đun

- Tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh từ 27 đến 29/12/2017( nếu có).

* Bổ sung:

.........................................................................

.........................................................................

……………………………………………….

 

Cả tổ

 

 

 

Cả tổ, Quyên

Cả tổ

Cả tổ

TT +GVBM

Cả tổ

Nhóm GVTD

 

Kiển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1/ 2018

 

 

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN

 

- Tham gia kỉ niệm ngày SV-HS (9.1)

- Thực hiện thời khoá biểu, phổ cập

- Tham gia sơ kết Học kì I - Thực hiện  

  chương trình Học kì II

- Nộp báo cáo Học kì I

- Hoạt động câu lạc bộ.

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Họp PHHS cuối HKI

- Xếp loại thi đua HKI

- Kiểm tra chéo hồ sơ, sổ điểm, học bạ lần 1

- Tham gia Hội nghị chuyên môn cụm lần 2 HKII (18.01.2018)

-Tham gia Hội thi dạy giỏi cấp Huyện(nếu có)

- Kiểm tra chuyên đề: Nguyễn Tiến Minh.

* Bổ sung:…………………………………….

..........................................................................

 

GVCN

Cả tổ, Quyên

Cả tổ

 

Cả tổ

Quang

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

 

 

Kiển

 

 

 

 

THÁNG 2/ 2018:

 

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VÀ NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG CSVN

 

- Tham gia kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN(3/2)

- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập

- Kiểm tra toàn diện: Ngô Quốc Phong

- Kiểm tra chuyên đề: Kiển

- Nộp báo cáo tháng .

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Thao giảng Tổ, dạy chuyên đề .

- Viết bài thu hoạch BDTX- Mã mô đun

- Nghỉ Tết nguyên đán

* Bổ sung:

.........................................................................

………………………………………………..

 

 

 

Cả tổ, Quyên

Kiển, Minh, Quang

Ban Giám Hiệu

Cả tổ

Cả tổ

GVBM

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 3/ 2018:

 

 

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN TN.CS.HCM(26/3 )

 

 

 

 

- Tham gia kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8.3)

  và thành lập Đoàn TN.CS.HCM (26.3).

- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập

- Kiểm tra Chuyên đề: Lê Thị Tùng Quyên

- Thao giảng Tổ, dạỵ chuyên đề.

- Nộp báo cáo tháng .

- Tham gia các cuộc họp theo quy định.

- Vào phiếu liên lạc giữa học kì II

- Kiểm tra và bổ sung hoàn chỉnh các loại hồ sơ.

- Thực hiện Chuyên đề môn Thể dục.

- Tham gia học tập BDTX-Nội dung- Mã mô đun

- Kiểm tra đánh giá XLTL 2 môn: Gập bụng và chạy tùy sức 5 phút.

-Tổng hợp xếp loại 4 môn ĐGXLTL.Nộp CM

- Kiểm tra chuyên đề: Tùng Quyên(03/ 2018).

* Bổ sung:

....................................................................................................................................................

 

Cả tổ

 

Cả tổ, Quyên

 Kiển

GVBM

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ,GVCN

 

 

Đức Quang

Cả tổ

 

GV nhóm TD

 

Kiển;GV nhóm TD

Kiển

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4/ 2018:

 

 

KỶ NIỆM NGÀY SINH LÊ-NIN  (22.4 ) & GIẢI PHÓNG  MIỀN NAM (30.4) .

 

- Tham gia kỉ niệm ngày sinh Lê-Nin (22.4) và ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30.4)

- Thao giảng Tổ, dạy chuyên đề.

- Thực hiện thời khoá biểu, dạy phổ cập

- Nộp báo cáo tháng

- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ lớp 9 . chuẩn bị xét TN.THCS.

- Kiểm tra chuyên đề:Huỳnh Thị Thu Hương

- Tổng hợp kết quả BDTX.

- Hội nghị Chuyên môn Cụm lần 3( 12/ 04/18

- Ôn tập, soạn đề KT HKII- kiểm tra HKII và coi kiểm tra HK II theo lịch.

* Bổ sung:

.........................................................................

.........................................................................

 

GVCN

 

 

Cả tổ

Cả tổ ; Quyên

Cả tổ

Cả tổ; GVBM 9

 

Kiển

Kiển.

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5/ 2018:

 

 

 

 KỶ NIỆM SINH NHẬT BÁC HỒ (19/5).

 

- Sinh nhật Bác Hồ 19/5- Bác Hồ kính yêu.

- Tiếp tục KT HKII và coi kiểm tra

  HK II theo lịch.

- Thực hiện thời khoá biểu

- Hoàn thành sổ điểm chính, học bạ, phiếu   

  liên lạc.

- Nộp báo cáo Học kì II và cả năm

- Xét TN.THCS,xét duyệt 2 mặt GD

- Kết thúc chương trình cả năm(27.5.2018)

- Kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ lần 2

- Dự tổng kết CM.

- Xếp loại thi đua cuối năm và lập báo cáo.

Kết thúc năm học: 31/5/2018

- Đăng kí tham gia trực hè.

- Dự tổng kết năm học

* Bổ sung:

.........................................................................

……………………………………………….

 

 

Cả tổ

 

Cả tổ

Cả tổ

GVCN,GVBM

Cả tổ

GVCN

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

Cả tổ

Cả tổ

 

 

 

THÁNG 6&7/2018:

- Dự xét tuyển sinh vào lớp 6.

- Trực hè

 

Gv được phân công

Cả tổ

 

 

THÁNG 8/2018

 

- Ôn tập thi lại-Xét lên lớp cho HS

- Tham gia bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới

 

GVBM, cả tổ

Cả tổ

Cả tổ

 

 

                                                             Diên Phước, ngày 16 tháng 10 năm 2017

              BAN GIÁM HIỆU                          TỔ TRƯỞNG                                                           

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                     

 

                       Đã ký                                                  Đã ký

 

           Trần Thị Kim Liên                                  Nguyễn Kiển        

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT