Liên hệ web
  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM HỌC 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 

      Số:......../BC-THCS-NH                                        Diên Phước, ngày ........  tháng 4  năm 2013

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG  3

NĂM HỌC 2012-2013

 

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:

1.      Lớp – Học sinh

Khối

T.số tháng trước

T.số tăng

T.số giảm

T.số hiện nay

% ch.cần

HS bỏ học

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

SL

%

6

7

241

 

 

 

 

7

241

99.1

 

 

7

8

266

 

 

 

1

8

265

99.2

 

 

8

7

210

 

 

 

1

7

209

99.1

1

0.4

9

7

198

 

1

 

1

7

198

98.9

1

0.5

T.cộng

29

915

0

0

0

3

29

913

99.0

2

0.2

            * Kèm danh sách học sinh tăng giảm trong tháng.

 

2.      Cán bộ quản lý – Giáo viên – CNV:

T.số

Nữ

CBQL

T.Bị

TPT

GV

Công nhân viên: 07 – Chia ra

Kế tóan

Văn thư

Thư viện

Y Tế

Bảo vệ

68

44

03

02

01

55 – 1,9

01

01

01

01

03

 

  • Những thay đổi nhân sự trong tháng:

Mục

Ghi chú

Mục

Ghi chú

Thừa: 0

 

Chuyển đi: 0

 

Thiếu: 0

 

Chuyển đến: 0

 

Vắng: 01

Nguyễn Hồ Anh Vi ( Tiếng Anh ) – Mỹ Cẩm ( Văn – Nhạc ) – Dân ( T.viện ): Hộ sản

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1.      Công tác CSVC:

·         Tu sửa, đóng mới, mua sắm, xây dựng phòng ốc, trang thiết bị, sách báo ( Tổng giá trị: 12,71 Tr.$ )

Trong đó:

+ Tu sửa:  Bàn ghế học sinh đợt 3 – Trị giá: 710.000 VN.$

+ Mua sắm: 40 ghế học sinh 01 chỗ ngồi - Trị giá: 12 Tr.$

 

·         Kết quả thu – chi các loại kinh phí trong tháng:

Hạng mục

Thu

Chi

Tạm ứng cho hoạt động

Ghi chú

Trong ngân sách

362,6 Tr.$

362,6Tr.$

00

 

Ngoài ngân sách

51,5 Tr.$

18,7 Tr.$

2,6 Tr.$

 

 

2.      Công tác Dạy và Học:

a.Giáo dục Đạo đức:

a.1 Hoạt động ngoài giờ:

ü      Triển khai chủ điểm giáo dục tháng 4.

ü      Triển khai và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và VSMT.

ü      Triển khai CV 410/ SGDĐT-QLKH&CTHSSV v/v triển khai chiến dịch tuyên truyền về nhận biết, sử dụng và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

 

a.2 Hoạt động Đảng - Đoàn thể:

ü      Chi bộ triển khai chuyên đề 4- Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức lễ kết nạp 02 Đảng viên mới ( Đỗ Thị Mỹ Hương và Đỗ Thị Mỹ Hà ); Toàn thể Đảng viên học tập quán triệt Nghị quyết TW6 – Khóa XI.

ü      Công đoàn: Tham gia giải cầu lông, cờ tướng ngành Giáo dục và triển khai Luật Lao động; Lập kế hoạch đăng ký tham quan trong Hè; Giới thiệu Công đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng.

ü      Đoàn & Đội thiếu niên: Báo cáo chuyên đề Lịch sử Đoàn thanh niên – Mở 01 lớp cảm tình Đoàn và kết nạp 79 đoàn viên học sinh lớp 9 – Tổ chức lễ trưởng thành Đội cho học sinh lớp 9.

 

a.3 Thực hiện nền nếp:  HS thực hiện khá tốt nội quy trường lớp.

 

a.4 Những biểu hiện chưa tốt:

ü      Nền nếp học sinh Diên Đồng có chiều hướng giảm sút.

ü      Học sinh còn tùy tiện ra vào cổng trường.

 

b. Giáo dục Văn hóa – Khoa học:

b.1 Biện pháp chỉ đạo:

ü      Triển khai CV 329/PGĐT-THCS V/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2.

ü      Xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra HK.2

ü      Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

ü      Tham gia các cuộc thi Tiếng Anh – MTCT cấp quốc gia.

ü      Tổ chức thi và xét chọn học sinh giỏi cấp trường các môn văn hóa lớp 8 kết quả đạt 37/57 hs

        

b.2 Kết quả thực hiện:

ü   Hòan thành các kế hoạch đề ra; bảo đảm việc thực hiện chương trình.

ü   Công nhận học sinh giỏi lớp 8 các môn văn hóa (37/57hs); thành lập đội tuyển.

ü   Sọan bài trình chiếu:  25   bài  - Thực hiện trên lớp:  43  tiết.

ü   Dự giờ: 137  tiết. BQ: 2,5 tiết/GV – BGH:  2tiết

ü   Thao giảng : 15 tiết

ü   Chuyên đề : triển khai 04 chuyên đề ở các tổ:  Thể dục, Hóa- sinh, Toán và Ngữ văn

ü   Chất lượng bộ môn từ TB trở lên:

Môn

Khối 6 (%)

Khối 7 (%)

Khối 8 (%)

Khối 9 (%)

Văn

76.8

85.3

81.9

81.7

Toán

86.7

88.8

81.4

86.8

Tiếng Anh

82.2

72.9

70.0

68.9

  

b.3 Đồ dùng dạy học:

ü      Số lượt mượn: 86  lượt  - Số tiết có sử dụng ĐDDH: 1.420  tiết.

ü      Tự làm: 13 ĐDDH – Trị giá: 2,4 Tr$

ü      Tu sửa: 00 - Mua sắm ĐDDH : Pin, ống nghiệm – Trị giá : 100.000$.

 

b.4 Ngoại khóa:  Tổ chức diễn đàn "Mỗi học sinh có quyền có giáo viên tốt"

 

     c. Tổ chức Lao động – Học nghề – Trồng cây – Văn thể mỹ:(nêu số lượng và kết quả )

c.1.  LĐVS trường lớp:  19 lượt. – với: 700 hs tham gia – kết quả: tốt, trường lớp sạch đẹp.

 

c.2. Giáo dục hướng nghiệp:

ü      Triển khai đến học sinh lớp 9, chuyên đề 8 “ Tư vấn học tập – Tư vấn nghề ”.

ü      Tổ chức cho Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và trường CĐ nghề Khánh Hòa trao đổi với học sinh lớp 9 về công tác tuyển sinh năm 2013-2014.

 

c.3. Học nghề phổ thông:

ü      Lớp 9 tham gia: 120 hs – Dự thi: 120/206 hs – Tỉ lệ: 58,3 % - Công nhận: 58,3%/T.sốhs

ü      Lớp 8 tham gia đăng ký: 199hs/ T.số hs: 210 - Tỉ lệ: 95% - Thực học: 150/ 210 - 71%

 

c.4. Trồng cây:  00.  Trong đó: Cây bóng mát: 00      - Cây cảnh: 00

 

c.5. Y tế học đường:

ü      Chăm sóc sức khỏe ban đầu:  Tiêm VAT mũi 3, cho toàn bộ học sinh nữ lớp 9.

ü      Số lần sơ cấp cứu:  75 lượt  - Thành tiền : 323.390 $.

ü      Số vụ bồi thường BHTT : 04 ( HS : 02 ; GV : 02 ).

ü      Kiểm tra vệ sinh môi trường: 29 lượt – xếp loại Tốt : 28 ;   Khá 01.

ü      Báo cáo chuyên đề 8 «  Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sinh sản vị thành niên».

 

Tồn tại :

ü      Phòng học còn mạng nhện ( 8/2, 8/3 ) - Vệ sinh lớp còn bẩn ( 9/3, 8/5 ).

ü      Vệ sinh khu vực chưa sạch sẽ ( 9/4, 9/7, 6/2, 7/3, 7/4, 7/5 ).

 

c.6. Thư viện: (NV nghỉ hộ sản)

-         Phát triển sách : 00 bản 

-         Số báo, tạp chí phục vụ: 01 lọai

-         Tổ chức phong trào bạn đọc: 00

 

c.7. Thiết bị:

ü      Tham gia thi ĐDDH cấp huyện: công nhận /13 ĐD dự thi – tham gia tỉnh 02 ĐD.

ü      Duy trì khá tốt công tác quản lý và tổ chức hoạt động phòng bộ môn.

 

c.7. Họat động văn thư, lưu trữ: Cập nhật đầy đủ, kịp thời.

ü      Văn bản đến: 08 - Văn bản đi: 18.

ü      HS chuyển đến: 01 - HS chuyển đi: 00

 

c.8. Họat động kế toán 

ü      Thực hiện đầy đủ và đúng nguyên tắc thu chi theo quy định.

ü      Thực hiện khá tốt các khoản thu HK2 và làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

ü      Thực hiện hồ sơ quyết toán quý  I/2013.

 

c.9. Họat động Bảo vệ :  

ü      Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao - An ninh trật tự trường học bảo đảm.

ü      Công tác bảo quản tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước khá tốt.

 

Tồn tại:

ü      Còn để học sinh ra vào cổng trường tùy tiện.

ü      Có xảy ra 02 vụ mất xe đạp, nhưng chưa xác định mất bên trong hay ngoài nhà trường.

 

 d.Công tác Phổ cập GD.THCS (ĐN: Đầu năm; HN: Hiện nay)

 

Địa bàn

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ghi chú

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

D. Phước

 

 

 

 

 

 

6

10

 

Vận động được 11 hs bỏ học ra lớp phổ cập ( K6: 1hs, K7:2hs, K8: 5hs, K9: 3hs)

D. Thọ

5

6

6

7

6

6

6

7

D. Lâm

 

 

 

 

 

 

8

9

D. Đồng

 

 

8

11

7

12

 

 

T.Cộng

5

6

14

18

13

18

20

26

 

đ. Công tác khác:

-         Hoàn thành việc lập kế hoạch biên chế năm học 2013 – 2014 gởi về Phòng GD.

-         Lập và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trường học năm 2013

-         Lập và triển khai Quy định về công tác văn thư lưu trữ cơ quan nhà trường.

-         Thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 – 2015 và sau 2015.

-         Thực hiện chuyên đề 4 BDTX

 

e.       Đánh giá chung: Hoàn thành tốt kế hoạch tháng 4

 

f.       Đề nghị: không.

 

·         Ghi chú:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- B/c PGD&ĐT 2bản vào 20 hàng tháng                                    

- Lưu VT (1 bản)

 

 

                                                                                                            Phạm Văn Lang                   

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT