Liên hệ web
  
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 – 2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số:.........../BC-THCS-NH

Diên Phước, ngày 10  tháng 4  năm 2013

 

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ

TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐƠN VỊ TIÊN TIẾN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2012 – 2013

(Đính kèm công văn số 1125/SGDĐT-GDTrH ngày 06/09/2011 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác GDTC trong trường phổ thông các cấp).

________________________________________

 

Stt

NỘI DUNG

Điểm tối đa

Tự đánh giá

I. Công tác quản lý của nhà trường :                                                      

20 điểm

20 điểm

1.

Có Ban Giáo dục thể chất; quyết định; kế hoạch hoạt động.

3 đ

3 đ

2.

Có bản cam kết hỗ trợ về công tác GDTC với chính quyền địa phương :

2 đ

2 đ

3.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, triệu tập CB, GV và HS của các cấp trong công tác GDTC và TDTT như tập huấn, huấn luyện, trọng tài.

3 đ

3 đ

4.

Lưu giữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác GDTC của các cấp :

3 d

3 d

5.

Có đủ GV dạy môn TD theo quy định tối thiểu cho từng cấp học :

3 đ

3 đ

6.

Giải quyết các chế độ ưu tiên đối với GVTD đầy đủ, kịp thời.

3 đ

3 đ

7.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của các cấp :

3 đ

3 đ

II. Hoạt động nội khóa :

45 điểm

45 điểm

1.

Đảm bảo giảng dạy đúng thời lượng quy định theo sự chỉ đạo của Sở :

4 đ

4 đ

2.

Phân công giảng dạy cho GV (02 khối lớp/GV) phù hợp với thực tế.

4 đ

4 đ

3.

TKB học môn TD (2 tiết rời, cách nhau 02 ngày, trái buổi học VH) :

4 đ

4 đ

4.

Có hồ sơ chuyên môn đẩy đủ và đúng quy định của Sở :

6 đ

6 đ

5.

Có sổ dự giờ môn Thể dục đúng mẫu quy định của Sở :

2 đ

2 đ

6.

Có sổ theo dõi nề nếp và kiểm tra thành tích HS :  

2 đ

2 đ

7.

Có sổ lưu đánh giá, xếp loại thể lực HS :

2 đ

2 đ

8.

Dự giờ, thao giảng đầy đủ và đúng quy định của trường :

3 đ

3 đ

9.

Có kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS đúng quy định của Sở GD&ĐT :

3 đ

3 đ

10.

Có nội dung kiểm tra, đánh giá HS thống nhất trong khối lớp, cấp học :

3 đ

3 đ

11.

Sử dụng hiệu quả sân tập, nhà tập, ĐDDH và các phương tiện khác :

3 đ

3 đ

12.

Vệ sinh sân tập, nhà tập sạch sẽ và an toàn trong học tập và rèn luyện :

3 đ

3 đ

13.

Có dạy môn TTTC trong trường theo đúng quy định của Sở :

3 đ

3 đ

14.

Trang phục của GV và HS (nghiêm túc, đúng quy định của bộ môn) :

3 đ

3 đ

III. Hoạt động ngoại khóa :

35 điểm

30 điểm

1.

Có ít nhất 01 đề tài NCKHSPUD về giảng dạy TD hoặc huấn luyện TDTT đã được báo cáo từ cấp trường trở lên (được Hiệu trưởng của trường xác nhân):

3 đ

1 đ

2.

Các GVTD được xếp loại từ Khá trở lên (không có GV xếp loại từ Đạt trở xuống) trong các đợt thanh tra toàn diện của trường, Phòng, Sở.

3 đ

3 đ

3.

Có GV tham gia Hội giảng GV dạy giỏi từ cấp huyện (TX,TP) trở lên (bảo lưu theo định kỳ của Hội giảng) :

3 đ

3 đ

4.

Có GV đạt loại giỏi trong các kỳ Hội giảng GV dạy giỏi cấp tỉnh:

3 đ

1 đ

5.

Có thành lập Câu lạc bộ TDTT hoạt động thường xuyên và hiệu quả :

3 đ

2 đ

6.

Có đánh giá, xếp loại thể lực HS theo quy định của Sở :

3 đ

3 đ

7.

Có trên 10% số HS tham gia tập luyện thường xuyên có hướng dẫn của GV theo quy định hoạt động TDTT ngoại khóa cho HS.

3 đ

3 đ

8.

Có tổ chức HKPĐ cấp trường (kế hoạch, kết quả) :

3 đ

3 đ

9.

Có tham gia HKPĐ hoặc giải TDTT từ cấp huyện trở lên (kết quả):

3 đ

3 đ

10.

Công tác xã hội hóa dành cho công tác GDTC và TDTT :

3 đ

3 đ

11.

Có hình ảnh minh chứng cho các hoạt động GDTC và TDTT :

5 đ

5 đ

Tổng cộng :

100 điểm

95 điểm

 

            Tổ trưởng chuyên môn                                                      Phó Hiệu trưởng

 

 

 

 

            Nguyễn Kiển                                                                        Trần Thị Kim Liên

 

* Nơi nhận:

-          Phòng Giáo dục –ĐT Diên Khánh

-          Lưu VT

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT