Liên hệ web
  
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ

 
 
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            _________________                                                   ________________________
 
Số: 66/QĐ-THCS.NH                                       Diên phước, ngày 10 tháng 02  năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ
-------------------------------
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
 
       Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23.11.2012 của Bộ Giáo Dục&ĐT. Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá  chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
    
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công cho CB.GV.NV trong đơn vị, thuộc năm học 2012-2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.
 
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế họach tự đánh giá Trường THCS Nguyễn Huệ theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.
 
Điều 3. Các Ong (Bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
                                                                                                           Hiệu Trưởng
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Phòng GD&ĐT để b/c
- Lưu.........
          Phạm Văn Lang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số ....... ngày 10 tháng 02  năm 2013)
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
Làm nhiệm vụ
1
Phạm Văn Lang
Hiệu Trưởng
Chủ tịch Hội đồng
2
Lê Đình Quốc
Phó Hiệu Trưởng -Bí Thư Chi Bộ
Phó Chủ tịch Hội đồng
3
Trần Thị Kim Liên
Phó Hiệu Trưởng
Phó Chủ tịch Hội đồng
4
Lê Văn Quang
Thư ký Hội đồng
Thư ký Hội đồng
5
Nguyễn Văn Dũng
Chủ Tịch Công Đòan
Ủy Viên
6
Nguyễn văn Trãi
Phó Bí thư Đòan – TPT Đội
Ủy Viên
7
Trần Thị Thiện Bài
Y tế Học đường
Ủy Viên
8
Hùynh Thị Quốc Dân
GV Thư viện
Ủy Viên
9
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Kế tóan
Ủy Viên
10
Nguyễn Thị Tư
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Ủy Viên
11
Nguyễn Văn Trường
Tổ trưởng tổ Toán
Ủy Viên
12
Lê Xuân Vỹ
Tổ trưởng tổ Vật Lý – C.Nghệ
Ủy Viên
13
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh
Ủy Viên
14
Trần Thị Sa
Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD
Ủy Viên
15
Phạm Huỳnh Huyền
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
Ủy Viên
16
Nguyễn Kiển
Tổ trưởng tổ Thể Dục-Nh-Họa
Ủy Viên
17
Lê Bá Tuấn
Giáo viên Tin học
Ủy Viên

 
 
 
 
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
Làm nhiệm vụ
1
Lê Văn Quang
Thư ký Hội đồng
Thư ký Tổng hợp
2
Trần Thị Thiện Bài
Y tế Học đường
Thư ký nhóm 1
3
Trần Thị Sa
Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD
Thư ký nhóm 2
4
Lê Bá Tuấn
Giáo viên Tin học
Thư ký Tổng hợp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC
 

TT
Họ và tên
Chức vụ
Làm nhiệm vụ
1
Lê Đình Quốc
Phó Hiệu Trưởng -Bí Thư Chi Bộ
Nhóm CSVC-Đoàn thể (nhóm 1)
2
Lê Văn Quang
Thư ký Hội đồng
Thành viên
3
Nguyễn Văn Dũng
Chủ Tịch Công Đòan
Thành viên
4
Nguyễn văn Trãi
Bí thư Đòan - Tổng Phụ Trách
Thành viên
5
Trần Thị Thiện Bài
Y tế Học Đường
Thành viên
6
Hùynh Thị Quốc Dân
GV Thư viện
Thành viên
7
Ng. Thị Mỹ Hạnh
Kế tóan
Thành viên
8
Lê Bá Tuấn
Giáo viên
Thành viên
9
Trần Thị Kim Liên
Phó Hiệu Trưởng
Nhóm Chuyên môn (nhóm 2)
10
Nguyễn Thị Tư
Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Thành viên
11
Nguyễn Văn Trường
Tổ trưởng tổ Toán
Thành viên
12
Lê Xuân Vỹ
Tổ trưởng tổ Vật Lý – C.Nghệ
Thành viên
13
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Tổ trưởng tổ Hóa – Sinh
Thành viên
14
Trần Thị Sa
Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD
Thành viên
15
Phạm Huỳnh Huyền
Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
Thành viên
16
Nguyễn Kiển
Tổ trưởng tổ Thể Dục-Nh-Họa
Thành viên

 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT