Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG (lần 3)

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           ______________                                                   _________________________
 
Số: 67/KH-THCS.NH                                    Diên phước, ngày 15 tháng 02 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
(lần 3)
------------0--------------
1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá.
1.1. Mục đích: Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
1.2. Phạm vi tự đánh giá: Theo bộ tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng GD trường THCS.
 
2. Hội đồng tự đánh giá
2.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá: Thành lập theo Quyết định số: ...../QĐ-THCS.NH
2.2. Nhóm thư ký – Nhóm công tác: Theo danh sách tại Quyết định số: .../QĐ-THCS.NH
 
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
3.1. Nguồn lực:
ü      Nhân lực: Bao gồm các thành viên của hội đồng tự đánh giá; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; các nhân viên, giáo viên trong đơn vị; cấp ủy, chính quyền các địa phương và Ban đại diện CMHS.
ü      Tài lực: Nguồn ngân sách của đơn vị (theo hạng mục cho phép) và hội phí.
ü      Cơ sở vật chất: Phòng làm việc và các tài sản hiện có của đơn vị.
 
3.2. Hoạt động đánh giá chất lượng của trường:
 

Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Các hoạt động
Nguồn lực cung cấp
1
10 tiêu chí
Tổ chức và quản lý nhà trường
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục & ĐT.
- Xây dựng quy mô phát triển giáo dục theo Điều lệ trường trung học.
- Hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, và các tổ chức đoàn thể trong trường.
- Cơ cấu tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng.
- Chiến lược phát triển nhà trường.
- Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
- Quản lý hành chính; tài chính; tài sản nhà trường và các phong trào thi đua.
- Đảm bảo ANTT; phòng chống dịch bệnh.
 
 
 
 
 
Nhóm CSVC-Đoàn thể
2
05 tiêu chí
Cán bộ quản lý, GV, NV và học sinh
- Năng lực CBQL trong thực hiện nhiệm vụ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật (số lượng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quyền lợi)
- Đội ngũ học sinh đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật (độ tuổi; quyền lợi và thực hiện nội quy).
 
 
 
Nhóm CSVC-Đoàn thể
Nhóm Chuyên môn
 
3
06 tiêu chí
Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
- Khuôn viên trường học; sân chơi; bãi tập theo quy định.
- CSVC được xây dựng và trang thiết bị giáo dục đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định.
 
 
Nhóm CSVC-Đoàn thể
 
4
03 tiêu chí
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
- Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện CMHS.
- Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể.
 
 
Nhóm CSVC-Đoàn thể
 
5
12 tiêu chí
Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
- Tổ chức thực hiện chương trình và đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục ở địa phương.
- Tổ chức hoạt động bồi-phụ; giáo dục địa phương; văn hóa, văn nghệ, thể thao; giáo dục kỹ năng sống; bảo vệ môi trường.
- Kết quả xếp loại học lực; hạnh kiểm; học nghề phổ thông; giáo dục hướng nghiệp.
 
 
 
 
Nhóm Chuyên môn
 05 Tiêu chuẩn - 36 tiêu chí
 

 
4. Công cụ đánh giá:
Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23.11.2012 của Bộ Giáo Dục&ĐT. Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá  chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
 
5. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí:
ü      Các hồ sơ lưu trữ của nhà trường phổ thông, theo quy định tại công văn số: 625/THPT, ngày 05.5.2003 của Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa.
ü      Các hình ảnh về CSVC và các họat động giáo dục tòan diện của đơn vị trong thời hạn 5 năm (từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013)
 
6. Thời gian biểu:
 

Thời gian thực hiện
Các hoạt động
NH: 2012-2013
Tháng 01&02.2013
-         Tập huấn tự đánh giá theo Thông tư 42/2012/BGD-ĐT
-         Lập kế hoạch tự đánh giá.
-         Thành lập Hội đồng tự đánh giá (TĐG)
Tháng 3&4.2013
-         Họp Hội đồng TĐG lần 1: triển khai kế hoạch thực hiện
-         Họp hội đồng sư phạm, triển khai kế hoạch tự đánh giá.
-         Hoàn thành cơ sở dữ liệu
-         Mã hóa các thông tin minh chứng
Tháng 5&6.2013
-         Hoàn thành phiếu đánh giá các tiêu chí
Tháng 7&8.2013
-         Họp Nhóm tự đánh giá lần 1
-         Họp Hội đồng thông báo kết quả thực hiện, thảo luận và bổ sung thông tin
NH: 2013-2014
Tháng 9&10.2013
      -    Kiểm tra, rà soát lại các dữ liệu.
      -    Lập báo cáo tự đánh giá
Tháng 11&12.2013
      -    Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá chất lượng giáo dục
      -    Họp Hội đồng TĐG lần 2: rà soát lại báo cáo TĐG
      -    Họp Hội đồng sư phạm: thông báo kết quả thực hiện TĐG.
      -    Đăng ký hồ sơ tự đánh giá lên cấp trên

                                                                                                          
 
Hiệu Trưởng
 
 
 
                                                                                                                        Phạm Văn Lang
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT