Liên hệ web
  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM HỌC 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 


Số:......../BCT/THCS                                                               Diên Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2013
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3
NĂM HỌC 2012-2013
 
I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:
1.      Lớp – Học sinh

Khối
T.số tháng trước
T.số tăng
T.số giảm
T.số hiện nay
% ch.cần
HS bỏ học
Lớp
HS
Lớp
HS
Lớp
HS
Lớp
HS
SL
%
6
7
244
 
 
 
3
7
241
99.2
3
1.2
7
8
268
 
 
 
2
8
266
99.2
2
0.7
8
7
214
 
 
 
4
7
210
98.3
4
1.8
9
7
200
 
 
 
2
7
198
99.3
2
1.0
T.cộng
29
926
0
0
0
11
29
915
99.0
11
1.1

            *Kèm danh sách học sinh tăng giảm trong tháng.
 
2.      Cán bộ quản lý – Giáo viên – CNV:

T.số
Nữ
CBQL
T.Bị
TPT
GV
Công nhân viên: 07 – Chia ra
Kế tóan
Văn thư
Thư viện
Y Tế
Bảo vệ
68
 
3
2
1
55
01
01
01
01
03

 
  • Những thay đổi nhân sự trong tháng:

Mục
Ghi chú
Mục
Ghi chú
Thừa: 0
 
Chuyển đi: 0
 
Thiếu: 0
 
Chuyển đến: 0
 
Vắng: 03
Nguyễn Hồ Anh Vi ( Tiếng Anh ) – Mỹ Cẩm ( Văn – Nhạc ) – Dân ( T.viện ): Hộ sản

 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:
1.      Công tác CSVC:
·         Tu sửa, đóng mới, mua sắm, xây dựng phòng ốc, trang thiết bị, sách báo ( Tổng giá trị )
+ Tu sửa: không - Trị giá: 00
+ Mua mới: Làm ĐDDH - Trị giá : 150.000 $
+ PGD-ĐT cấp: không.
·         Kết quả thu – chi các loại kinh phí trong tháng:

Hạng mục
Thu
Chi
Tạm ứng cho hoạt động
Ghi chú
Trong ngân sách
349,3 Tr.$
349,3Tr.$
00
 
Ngoài ngân sách
9,4 Tr.$
25,9 Tr.$
5,3 Tr.$
 

 
2.      Công tác Dạy và Học:
a.Giáo dục Đạo đức:
a.1 Hoạt động ngoài giờ:
ü      Triển khai  nghiêm túc chủ điểm giáo dục tháng 3.
ü      Triển khai và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và VSMT.
a.2 Hoạt động Đoàn thể:
ü      Chi bộ triển khai chuyên đề 3- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đời tư trong sáng – cuộc sống riêng giản dị”
ü      Công đoàn: Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày QTPN (08/3) và triển khai Luật ATGT
ü      Đoàn - Đội: Tham gia các cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi cấp huyện (công nhận 03); Tham gia cuộc thi “ Tiếng hát học đường” cấp huyện (đạt 01 giải C ); Thực hiện kế hoạch HK.2; Triển khai kế hoạch góp sách tặng dân quân huyện đảo Trường Sa.
     
a.3 Thực hiện nền nếp: Hầu hết học sinh thực hiện khá tốt nội quy..
a.4 Những biểu hiện chưa tốt:
      + Thực hiện Luật ATGT chưa thật sự nghiêm túc (đánh võng, đi hàng 3, đùa nghịch)
      + Một bộ phận học sinh còn nói tục chữi thề, đánh nhau ngoài nhà trường.
 
b. Giáo dục Văn hóa – Khoa học:
b.1 Biện pháp chỉ đạo:
+ Triển khai CV 09/SGD&ĐT -GDTrHV/v dạy học môn Ngữ văn học kỳ II.
+ Cấp – Tổ triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của ngành.
         + Tham gia các cuộc thi qua mạng internet (Toán cấp huyện - 10 hs); Tiếng Anh cấp tỉnh (06hs – đạt 01 dự thi cấp quốc gia).
+ Tham gia thi học giỏi các môn văn hóa cấp Tỉnh ( 15.3.2013)
         + Tiếp tục công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
         + Kiểm tra đồng loạt Văn, Toán.
         + Các môn Địa; Sinh; CD lồng ghép kiến thức sinh sản vị thành niên vào các bài liên quan.
 
b.2 Kết quả thực hiện:
         + Hòan thành các kế hoạch đề ra; chương trình thực hiện đầy đủ, kể cả HĐNG & tự chọn.
         + Sọan bài trình chiếu: 31   bài  - Thực hiện trên lớp:  45  tiết.
         + Dự giờ: 154  tiết. BQ: 2,8 tiết/GV – BGH: 4 tiết
         + Thao giảng : 21 tiết
         + Chuyên đề : triển khai 05 chuyên đề ở các tổ: Sử- Địa; TD; H- Sinh; T.Anh và Ngữ văn.
         + Chất lượng bộ môn từ TB trở lên:

Môn
Khối 6 (%)
Khối 7 (%)
Khối 8 (%)
Khối 9 (%)
Văn
75.2
82.7
80.0
79.3
Toán
84.7
86.1
78.6
81.9
Tiếng Anh
71.9
70.3
67.1
64.6

  
b.3 Đồ dùng dạy học:
+ Số lượt mượn: 100 lượt - Số tiết có sử dụng ĐDDH: 1.469 tiết.
+ Tự làm: Tổ chức thi cấp trường, tham gia 14; chọn dự thi cấp huyện 11 – Tu sửa: 00
 
b.4 Ngoại khóa: Chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức ngoại khóa vào ngày 26.3.2013.
 
     c. Tổ chức Lao động – Học nghề – Trồng cây – Văn thể mỹ:(nêu số lượng và kết quả )
c.1.  LĐVS trường lớp: 58 lượt, với 1.800 hs tham gia – Kết quả: bảo đảm sạch gọn trường lớp.
 
c.2. Giáo dục hướng nghiệp: Triển khai đến học sinh lớp 9 chủ đề 7..
 
c.3. Học nghề phổ thông:
-         Lớp 9 tham gia: 120hs/206 (58,3%) – Dự thi: 120hs - Công nhận: 120hs (đạt 100%)
-         Lớp 8 tham gia:.........hs/ T.số hs:....................- Tỉ lệ:............% - đang chiêu sinh.
 
c.4. Trồng cây: không, trong đó: Cây bóng mát:........Cây cảnh:
 
c.5. Y tế học đường:
-         Chăm sóc sức khỏe ban đầu: không.
-         Số lần sơ cấp cứu: 75 lần – chi phí 375.000$ (01 trường hợp chuyển viện).
-         Số vụ bồi thường BHTT : 03 ( HS : 03 ; GV : 00 ).
-         Kiểm tra vệ sinh môi trường: 29 lượt – xếp loại Tốt
 
c.6. Thư viện : Nhân viên thư viện đang hộ sản.
-         Tổ chức họat động :
-         Số báo, tạp chí phục vụ :
-         Số lượt bạn đọc : ............ .Trong đó : HS.......................GV : 100
 
c.7. Họat động Văn thư, lưu trữ :
ü   Văn bản đến: 10 - Văn bản đi: 35.
ü   HS chuyển đến: 00 - HS chuyển đi: 00 .
ü   Triển khai thực hiện các Nghị định; Thông tư của BNV về công tác văn thư, lưu trữ.
 
 d.Công tác Phổ cập GD.THCS (ĐN: Đầu năm; HN: Hiện nay)
 

Địa bàn
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Ghi chú
ĐN
HN
ĐN
HN
ĐN
HN
ĐN
HN
D. Phước
 
 
 
 
 
 
5
6
 
D. Thọ
5
6
6
6
6
6
6
6
 
D. Lâm
 
 
 
 
 
 
8
9
 
D. Đồng
 
 
8
8
7
7
 
 
 
T.Cộng
5
6
14
14
13
13
19
21
 

                       
- Vận động được 7 hs ra lớp phổ cập ( K7: 2hs, K8: 2hs, K9: 3hs)
 
đ. Công tác khác:
ü      Hoàn thành chuyên đề 2; 3 về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên .
ü      Tổ chức thành công cuộc thi giải toán qua mạng cấp huyện cấp Tiểu học.
 
e.       Đánh giá chung:  Hoàn thành tốt kế hoạch tháng
 
f.       Đề nghị: Không
 
 
·         Ghi chú:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- B/c PGD&ĐT 2bản vào 20 hàng tháng
- Lưu VT (1 bản)
 
                                                                                                      PHẠM VĂN LANG
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 


                                                                                    Diên Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2013
 
DANH SÁCH HỌC SINH TĂNG – GIẢM TRONG THÁNG
NĂM HỌC 2012-2013
 

TT
Họ và tên học sinh
Lớp
Thường trú
Họ & tên cha hoặc mẹ
Lý do tăng
Lý do giảm
HĐN
CT
BH
CT
SK
CV
 
Tháng 3/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Phạm Như Ngọc
6/5
D.Thọ
Nguyễn Thái Ngọc Thanh Huệ
 
 
X
 
 
 
2
Doãn Thị Thiên Trang
6/7
D.Đồng
Doãn Như Ý
 
 
X
 
 
 
3
Nguyễn Thị Minh Tuyền
6/7
D.Đồng
Nguyễn Hùng Sơn
 
 
X
 
 
 
4
Nguyễn Chí Tài
7/7
D.Đồng
Nguyễn Thị Vân Anh
 
 
X
 
 
 
5
Trần Thanh Sang
7/8
D.Đồng
Trần Thanh Sơn
 
 
X
 
 
 
6
Vòng Quang Danh
8/6
D.Đồng
Vòng Cường
 
 
X
 
 
 
7
Đỗ Phi Phúc
8/6
D.Đồng
Đỗ Phi Long
 
 
X
 
 
 
8
Nguyễn Tấn Lộc
8/7
D.Đồng
Nguyễn Anh Tài
 
 
X
 
 
 
9
Lê Tuấn Vũ
8/7
D.Đồng
Lê Thanh Bình
 
 
X
 
 
 
10
Nguyễn Võ Linh Tâm
9/2
D.Phước
Võ Thị Hoa
 
 
X
 
 
 
11
Trần Trọng Bảo
9/5
D.Phước
Trần Trọng Tỉnh
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Ghi chú:                                                                                                            Người lập báo cáo
-         HĐN: Huy động ngang                                                                   Phó Hiệu trưởng
-         CT: Chuyển trường
-         BH: Bỏ học
-         SK: Sức khỏe
-         CV: Chuyển vùng                                                                             Trần Thị Kim Liên
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT