Liên hệ web
  
SƠ KẾT 2 NĂM ( 2011 – 2013 )“ Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


ĐẢNG BỘ XÃ DIÊN PHƯỚC                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ          _________________________________________
                            *
                                                                                    Diên Phước, ngày 13 tháng 3 năm 2013
 
 
SƠ KẾT 2 NĂM  
    “ Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” ( 2011 – 2013 )
                                                 ______________________
 
- Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thực hiện kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 10/5/2011 của Ban chỉ đạo cuộc vận động
“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  Huyện ủy Diên Khánh và văn bản hướng dẫn số 03-KH/ĐU ngày 17/6/2011 của Đảng Ủy Xã Diên Phước. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã tiến hành triển khai và thực hiện tốt các nội dung về việc “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:
 
            I/ Xác dịnh mục đích – yêu cầu:
1/ Mục đích:
            . Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế của chi bộ qua tổng kết 04 năm trong việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2007 – 2011.
            . Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
            . Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong toàn đơn vị bằng cách “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
            . Góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội … thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường hàng năm.
2/ Yêu cầu:
. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong chi bộ Đảng và tập thể sư phạm, học sinh nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày, là trách nhiệm thiết thân của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.
. Kết hợp việc tổ chức học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với công tác xây dựng chi bộ Đảng, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
. Đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mọi người, coi trọng vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, đảng viên, người đứng đầu cơ quan; đồng thời thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức chi bộ Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và sự giám sát của quần chúng.
 
II/ Nội dung thực hiện hàng năm:   
            Là đơn vị sự nghiệp trường học. Chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường đã phối hợp thống nhất nội dung “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho toàn cơ quan như sau:
- Tiếp tục học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Học và làm theo tác phong,
phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh …
- Tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức nhà giáo “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học, sáng tạo”.
- Thực hiện trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt như Ban Giám hiệu, các ban, tổ trưởng chuyên môn và đảng viên. Chi bộ và Công đoàn trường có đưa vào quy chế để kiểm tra, giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, Đảng viên và công đoàn viên sinh hoạt ở các tổ công đoàn.
- Gắn liền việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ hàng tháng và sinh hoạt các tổ công đoàn 01 lần/ tháng; Chi bộ có kế hoạch triển khai chuyên đề với nội dung này 02 tháng/ lần.
            - Coi trọng việc giáo dục đạo đức, quan hệ cư xử trong học sinh thông qua tổ chức Đoàn thanh niên – Đội thiếu niên thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
            - Hàng tháng thông qua sinh hoạt chi bộ kiểm điểm tự phê bình, phê bình để tuyên dương các điển hình trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, các quan điểm, biểu hiện sai trái, quan liêu …
    
III/ Một số kết quả việc thực hiện chỉ thị 03 –CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ trong 2 năm qua ( 2011 – 2013 ):      
Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cấp. Chi bộ đã cùng với chính quyền và các đoàn thể thực hiện các nội dung một cách chặt chẽ, sáng tạo và đã đạt được một số kết quả quan trọng cụ thể:
1/ Về nhận thức :      
Toàn thể đảng viên, CB.GV.NV quán triệt sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biết vận dụng phù hợp vào quá trình giáo dục. Thế hệ trẻ, biết tự học, tự rèn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ theo tinh thần của chỉ thị 03 –CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh
“ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ trong 2 năm qua ( 2011 – 2013 ) triển khai, thực sự đã có tác dụng nhắc nhở thường xuyên đối với đảng viên, CB.GV.NV trong việc tự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tất cả đảng viên, CB.GV.NV nhà trường đều viết bản đăng ký học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 7 nội dung Quy định phấn đấu rèn luyện của cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức theo Quy định 74-QĐ/BCĐ của Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tỉnh ủy Khánh Hòa. Cuối năm chi bộ tổ chức kiểm điểm những việc đã làm theo 7 nội dung trên và đưa tiêu chí này vào đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên cũng như đánh giá tổ chức chi bộ Đảng.
Các tổ Công đoàn cũng dựa vào tiêu chí này đánh giá xếp loại thi đua cho công đoàn viên cuối năm học.
Sau 02 năm chi bộ đã triển khai học tập 03 chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 05 bài viết trên báo Khánh Hòa về mô hình học tập trên chuyên mục “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tổ chức cơ sở Đảng và 14 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể các chuyên đề như sau:
Chuyên đề 1: Học đạo đức Hồ Chí Minh là học những gì? Liên hệ bản thân.
Chuyên đề 2: Thực hiện đúng lời dạy của Bác “ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì dân phục vụ.
Chuyên đề 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh – đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.
2/ Chuyển biến về mặt hành động:
- Chi bộ và đơn vị nhà trường phối hợp và triển khai tốt các nội dung cơ bản “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hầu hết tập thể sự phạm đã thực sự chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ cư xử, yÙ thức tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tốt. Đơn vị trường đã duy trì khá tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, sửa đổi tác phong, tinh thần thái độ, lề lối làm việc, trao dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử; Tập trung đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc hành chính “ Làm hết việc – không làm hết giờ “; Hiệu quả giáo dục về mặt đạo đức học sinh được nâng lên rõ rệt.
- Chi bộ tổ chức tốt hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4, đạt yêu cầu đáp ứng mục đích đề ra. Qua hội nghị chi bộ đã đánh giá như sau:
+ Đối với tập thể chi bộ: Làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc quản lý kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chặt chẽ đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra, không có cán bộ, đảng viên sai phạm. Chi bộ đã đề ra nhiều hình thức, biện pháp nhằm thực hiện giáo dục, đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tập thể và đảng viên trong chi bộ. Nội bộ chi ủy, chi bộ là tập thể luôn đoàn kết, nhất trí, không có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chi ủy, chi bộ thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị 10 CT/TW về nâng cao chất lượng Đảng viên gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ về chấp hành điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, những quy định của địa phương. Thực hiện tốt việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Đối với cá nhân từng đảng viên: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm chỉ chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Luôn giữ gìn uy tín của Đảng, uy tín bản thân với vai trò là cán bộ, đảng viên. Luôn giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nghiêm túc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước lên trên hết; Không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Làm việc công tâm, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm việc sai trái. Luôn sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí. Luôn có quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh học sinh. Thật thà, khiêm tốn, học tập và lắng nghe ý kiến quần chúng. Luôn chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật, không độc đoán, chuyên quyền; Luôn giữ đúng kỷ luật phát ngôn.
3/ Về Hội thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Năm học 2012 – 2013 chi bộ lãnh đạo tổ chức Hội thi kể chuyện về “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Với 29 học sinh tham gia, đại diện cho 29 lớp trong toàn trường, trong thời gian 02 tháng. Kết quả trao thưởng cho 08 học sinh đạt giải, trong đó đã cử 01 học sinh tham gia cấp Huyện. Qua hội thi đã để lại cho tập thể giáo viên và học sinh nhà trường theo dõi cuộc thi những ấn tượng tốt đẹp sâu sắc từ trường đến Huyện . Đã góp phần tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đưa tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào cuộc sống, gắn việc học tập với việc tu dưỡng và rèn luyện vào hành động thực tiễn, làm theo lối sống đạo đức cao đẹp của Bác Hồ kính yêu, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ – đảng viên, giáo viên và học sinh, khắc phục những hiện tượng tiêu cực ngăn chận đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, liên hệ và vận dụng sáng tạo tư tưởng đạo đức của Bác trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị nhà trường.
4/ Bài học kinh nghiệm:
.Vai trò lãnh đạo của chi bộ, trách nhiệm chỉ đạo của nhà trường có sự chuẩn bị chu đáo góp phần làm cho việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.
. Sự gương mẫu của đảng viên trong chi bộ, Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng, các cán bộ chủ chốt như Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra, Các Tổ trưởng chuyên môn là nhân tố quan trọng tác động đến sự thành công của việc triển khai thực hiện nội dung học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để đảng viên, CB.GV.NV và học sinh nhận thức đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa của nội dung triển khai, để mọi người tự giác tham gia và giám sát việc thực hiện.
. Chi bộ và nhà trường phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và triển khai thực hiện  với những bước đi thích hợp, thiết thực và chủ động. Vận dụng hướng dẫn cuả cấp trên một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, cụ thể ở đơn vị mình.
5/ Phương huớng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2013.
            Sau 02 năm thực hiện theo chỉ thị 03 –CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên với sự tham gia của toàn thể đảng viên, CB.GV.NV và học sinh trong toàn trường.
            Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “ Học  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2013 chi bộ, đơn vị nhà trường cần quán triệt một số nội dung sau:
. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự nhận thức cao về nhận thức trong đội ngũ đảng viên, CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “ Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ trong giai đoạn hiện nay.
. Gắn các nội dung và hình thức tiến hành  với các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của đơn vị.
. Lôi cuốn tất cả CB.GV.NV và học sinh trong đơn vị tham gia coi đó là nhân tố quyết định sự thành công.
. Sử dụng nguyên tắc “ nêu gương” trong thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh. Các cán bộ chủ chốt ( Hiệu trưởng, các phó HT, Chủ tịch công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên – TPT đội – Trưởng ban thanh tra nhân dân – các Tổ trưởng và đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương trước trong việc học  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban kiểm tra Đảng, Ban thanh tra nhân dân trong lĩnh vực đạo đức lối sống ở cơ quan đơn vị và nơi cư trú.
. Tiếp tục học và làm theo nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu; Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”; Học và làm theo nội dung tác phẩm “ Sửa đổi lề lối làm việc của Bác”, “ các mẫu chuyện về tấm gương của Bác” gắn với việc thực hiện cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng./.
                                                                                                 T/M Chi Ủy ( Chi bộ )
                                                                                                            Bí Thư
 
 
 
                                                                                                     Lê Đình Quốc
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT