Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          SH.CHUYÊN MÔN CỤM 1                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:......../KH-THCS.NH                                 Diên Phước, ngày ....... tháng 01 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 1 HỌC KỲ 2

 NĂM HỌC 2012-2013

Gồm các Trường THCS:

 Nguyễn Huệ - Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Du – Trần Đại Nghĩa – TH&THCS Diên Tân.

-----------0--------

Căn cứ CV số: 72/PGD-THCS, ngày 14.01.2013 của Phòng Giáo Dục-ĐT Diên Khánh. V/v hướng dẫn sinh họat chuyên môn  cụm học kỳ 2  năm học 2012-2013.

Sau khi thống nhất ý kiến với các hiệu trưởng, cụm 1 tổ chức thực hiện như sau:

 

I.                   Về công tác tổ chức:

1.      Thời gian sinh họat: từ 7h30, ngày thứ Năm 28.02.2013.

2.      Địa điểm sinh hoạt: tại Trường THCS Nguyễn Huệ.

3.      Biên chế thành 05 tổ bộ môn:

Tổ bộ môn

Ngữ Văn

Toán

Tiếng Anh

Vật Lý

Địa Lý

Số lượng

28

32

20

30

30

 

4.      Các bộ môn còn lại tham gia sinh họat tại các cụm sau:

-         Cụm 2 gồm các bộ môn: Thể dục; Sử-GDCD; Sinh học

-         Cụm 3 gồm các bộ môn: Hóa; Nhạc; Họa..

                        

II.                Chương trình sinh hoạt:

1.      Tiết 1 (7h30 – 8h15: Thực hiện tiết dạy (theo lịch phân công).

2.      Tiết 2 -3 (8h30 – 10h00): Triển khai chuyên đề, báo cáo, giới thiệu những nội dung có tác dụng bồi dưỡng về chuyên môn bộ môn.

3.      Tiết 4: Góp ý tiết dạy, thảo luận; Tổ trưởng  và thư ký hoàn thành các loại hồ sơ sinh họat cụm.

 

   III. Phân công chuẩn bị thực hiện:

1.      Triển khai chuyên đề:

ü      Tên chuyên đề được nêu rõ tại lịch sinh hoạt chuyên môn.

ü      Chuyên đề phải được cài đặt vào chương trình powerpoint để trình chiếu và in thành văn bản, (có xác nhận của BGH).

 

     * Môn Lịch Sử (cụm 2): Thống nhất nội dung ma trận đề kiểm tra cho từng khối lớp.

 

2.      Đơn vị đăng cai chịu trách nhiệm chuẩn bị các nội dung sau:

-         Chọn lớp, phòng dạy, sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh, cho người dự - Sắp xếp phòng sinh hoạt cho từng tổ bộ môn (05 phòng).

-         Trang âm - Lập khẩu hiệu, treo tại cổng trường “Sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 – Học kỳ 2. Năm Học: 2012-2013” .

-         Niêm yết lịch giảng dạy; sơ đồ các phòng học, sinh hoạt tổ; nơi để xe; WC.

 

3.      Mời thầy Nguyễn Xuân Mai (THCS Phan Chu Trinh) làm tổ trưởng môn Địa Lý.

 

 

* Kèm kế hoạch:  Lịch sinh hoạt chuyên môn cụm 1

* E.mail của THCS Trần Đại Nghĩa là: c2tdnghia@gmail.com

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   Cụm Trưởng

-          Phòng Giáo Dục-ĐT để báo cáo                                                     Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Huệ                                                 

-          Các đơn vị THCS trong huyện  để phối hợp thực hiện.

-          Lưu CM-VT

 

 

                                                                                                                            Phạm Văn Lang

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT