Liên hệ web
  
Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2012-2013

PHÒNG GD-ĐT DIÊN KHÁNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            _______________                                                                ______________________________________

 

            Số: …../KH-THCS-NH                                  Diên Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ

Năm học 2012 – 2013

____________________

                                                                                                                                                           

            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Căn cứ Kế hoạch số 1446/KH-SGDĐT ngày 06/11/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012 – 2103 tỉnh Khánh Hòa;

            Căn cứ Công văn số 1087/PGDĐT ngày 13/12/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và giáo viên năm học 2012 – 2013 huyện Diên Khánh;

            Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Nguyễn Huệ lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2012 – 2013 như sau:

 

I. Mục đích:

            1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

 

II. Nguyên tắc:

            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.

 

III. Đối tượng BDTX.

            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên toàn trường.

 

IV. Nội dung, thời lượng BDTX.

            1. Khối kiến thưc bắt buộc:

                        a. Nội dung bồi dưỡng 1:

            Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).

                        b. Nội dung bồi dưỡng 2:

            Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè ngày 7,8,9,10/8/2012 gồm 04 chuyên đề:

            - Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 – Khóa XI

            - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện ủy Diên Khánh trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.

            - Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.

            Kết quả điểm bài thu hoạch của CBQL và giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.

            2. Khối kiến thức tự chọn.

              Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.

            Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Trường THCS Nguyễn Huệ quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng  04 mô đun sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

( tiết )

Thời gian học tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

 

THCS 2

Hoạt động học tập của học sinh THCS

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

 

 

10

 

 

2

 

 

3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

 

 

 

THCS 14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VI. Tăng cường năng lực dạy học

 

 

 

THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

THCS 24

Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

41 mã mô đun

 

 

Thời lượng 15 tiết/mô đun

 

V. Hình thức tổ chức BDTX.

            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung.

            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.

            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.

            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

 

VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX.

            1. Phương thức đánh giá.

            a. Hình thức đánh giá.

            - Đối với nội dung  bồi dưỡng 1 và 2, tùy  các cấp quy định theo hình thức kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…

            - Đối với ( nội dung bồi dưỡng 3 )BDTX bằng tự học của giáo viên  kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn của nhà trường, cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề.

Nhà trường tổ chức đánh giá; Điểm được áp dụng như sau:

            + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX ( 5 điểm ).

            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp ( 5 điểm ).

            b. Thang điểm đánh giá kết quả.

            Theo thang điểm từ 0 đến 10 đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 ( gọi là các điểm thành phần ).

            c. Điểm trung bình kết quả BDTX.

            - Được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX    = [ điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm TB nội dung 3 ( 4 mô đun ) ] : 3

- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân.

2. Xếp loại kết quả BDTX.

a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên và được xếp loại kết quả như sau:

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm.

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm.

b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.

a. Nhà trường tổ chức tổng hợp xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Lập báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm kết thúc năm học.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận BDTX cho CBQL và giáo viên.

 

VI. Lịch thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2012 - 2013

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 7 + 8/2012

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.

- CBQL + giáo viên

Tháng 9/2012

X

X

Tháng 10/2012

X

X

Tháng 11/2012

X

X

 

 

Tháng 12/2012

- Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường.

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.

- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên.

- BGH

 

- BGH + giáo viên

 

- Hiệu trưởng

 

 

 

Tháng 01/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

- PHT ( đ/c Đình Quốc )

- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/ 2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

- TT. S-Đ-CD(đ/c Sa)

- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 

 

 

 

Tháng 3/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ trưởng Văn (đ/c Tư)

- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 

 

 

 

Tháng 4/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

- CBQL + giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

- PHT ( đ/c Kim Liên )

- Tổ, nhóm chuyên môn

 

 

Tháng 5 + 6/2013

- Báo cáo kết quả BDTX.

- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.

- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.

- CBQL + giáo viên

- Nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn

- BGH

 

VII. Tổ chức thực hiện.

            1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng ( BGH ).

            -  Xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên của nhà trường.

            - Hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân.

            - Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.

            - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

            - Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.

            - Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.

            2. Trách nhiệm của giáo viên.

            - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

            Trên đây là kế hoạch BDTX của đơn vị năm học 2012 – 2013. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                             

- Các phó hiệu trưởng, tổ trưởng CM (thực hiện);                           ( Đã ký và đóng dấu )

- Lưu VT.

 

                                                                                                            Phạm Văn Lang

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỔ VĂN PHÒNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            _______________                                                                       ______________________________________

 

                                   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

                                                                  NĂM HỌC 2011-2012

                                                                    ___________________________                                                     

 

            Họ và tên giáo viên:   Lê Đình Quốc

            Sinh ngày 02 tháng 01 năm 1963

            Năm vào ngành 01 tháng 9 năm 1984

            Trình độ chuyên môn: Đại học

            Chuyên  ngành: Vật lý

            Tổ chuyên môn: Văn phòng

            Chức vụ công tác:  Phó hiệu trưởng

 

            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

            Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho CBQL và giáo viên năm học 2012 – 2013 của nhà trường;

            Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2012 – 2013 như sau.

 

 I. Đặc điểm tình hình. 

            1. Đặc điểm tình chung của nhà trường:

- Tổng số học sinh toàn trường: 939

- Tổng số lớp:     29  ( Điểm trường chính: 23; điểm CS2: 06 ). 

            2. Thuận lợi:

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Bản thân luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt.

- Đã được chuẩn hóa về trình độ CM – NV - CT ( Đại học sư phạm Vật lý; Cử nhân QLGD;

 Trung cấp chính trị ).

- Nhà trường đã trang bị kịp thời, đầy đủ SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ

 cho việc dạy và học.

- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên.

- Cơ sở vật chất của nhà trường  đảm bảo cho hoạt động dạy và học.

- Có sự hỗ trợ tích cực của nhóm bộ môn.

- Bản thân an tâm công tác.

            3. Khó khăn:

- Trường có cơ sở 2 khá xa điểm trường chính ( 6 Km ).

- Chưa có nhiều điều kiện thực hành PPDH tích cực.

- Vẫn còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học sinh còn lười học, còn bỏ học, nên chất lượng bình quân chưa cao.

 

II. Mục tiêu:

            1. Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Phó hiệu trưởng, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.

 

III. Nguyên tắc:

            1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  khó khăn trong thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.

            3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.

            4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.

            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.

           

IV. Nhiệm vụ.

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.

- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường.

            - Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

V. Nội dung, thời lượng BDTX.

            1. Khối kiến thưc bắt buộc.

                        a. Nội dung bồi dưỡng 1:

            Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ).

                        b. Nội dung bồi dưỡng 2:

            Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo ( 30 tiết/giáo viên ). Đã thực hiện với nội dung bồi dưỡng chính trị hè ngày 7,8,9,10/8/2012 gồm 04 chuyên đề:

            - Chuyên đề 1: Tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

            - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản Nghị quyết TW4; Nghị quyết TW5 – Khóa XI

            - Chuyên đề 3: Các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện ủy Diên Khánh trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy; Thông tin thời sự, chính sách trong tỉnh, trong nước và thế giới.

            - Chuyên đề 4: Kết quả năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013.

            Kết quả điểm bài thu hoạch của CBQL và giáo viên, là điểm đánh giá nội dung bồi dưỡng 2 để xếp loại BDTX của giáo viên.

            2. Khối kiến thức tự chọn.

              Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên.

            Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS và kế hoạch BDTX  năm học 2012 – 2013 của trường THCS Nguyễn Huệ quy định CBQL và giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Tôi chọn và đăng ký tự bồi dưỡng 04 mô đun sau:

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

( tiết )

Thời gian học tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục.

 

 

THCS 2

Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS..

 

 

10

 

 

2

 

 

3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

 

 

 

THCS 14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VI. Tăng cường năng lực dạy học.

 

 

 

THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

 

 

 

THCS 24

Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học

Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

41 mã mô đun

 

 

Thời lượng 15 tiết/mô

đun

 

VI. Lịch trình thực hiện kế hoạch.

 

Thời gian tính theo năm học 2012 - 2013

 

Nội dung công việc

Kết quả

Ghi chú

(Rút kinh nghiệm và bổ sung)

Tháng 7 + 8/2012

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.

 

 

Tháng 9/2012

X

 

 

Tháng 10/2012

X

 

 

Tháng 11/2012

X

 

 

Tháng 12/2012

- Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân.

- Trình kế hoạch BDTX cá nhân cho lãnh đạo nhà trường duyệt.

 

 

 

 

Tháng 01/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

 

 

 

 

Tháng 02/ 2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

 

 

 

 

Tháng 3/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra. đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

- Nghe báo cáo chuyên đề lý thuyết.

 

 

Tháng 5 + 6/2013

- Báo cáo kết quả BDTX cá nhân cho nhóm, tổ bộ môn và lãnh đạo nhà trường.

- Dự sơ, tổng kết do nhà trường tổ chức.

 

 

 

VII. Những đề xuất ( với nhóm, tổ chuyên môn và lãnh đạo nhà trường - nếu có).

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 

             DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG              Diên Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

                                                                                                           Người lập kế hoạch

 

 

 

 

                      Phạm Văn Lang                                                            Lê Đình Quốc

 

 

                                                                                                               

 

 

     

 
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Hình ảnh
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT