Liên hệ web
  
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Nhiệm Kỳ: 2012 – 2015

       Hòa trong không khí vui tươi của toàn Ngành Giáo dục đón chào năm học mới – năm học 2012 – 2013. Ngày 13/9/2012 Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức Đại hội lần thứ IX –  nhiệm kỳ 2012 – 2015. Nhằm để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2012 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ chi bộ Đảng nhiệm kỳ mới.


Đến dự đại hội có Đ/c Nguyễn Minh Viên – Bí thư Đảng ủy Xã Diên Phước; Đ/c Phạm Văn Lang – Hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Huỳnh Minh – Chủ tịch CĐCS; Đ/c Nguyễn Văn Trãi – Bí thư chi đoàn thanh niên cùng 11 Đảng viên trong chi bộ và 16 cảm tình Đảng  của Trường THCS Nguyễn Huệ.

Đ/c Lê Đình Quốc – Bí thư chi bộ thông qua báo cáo chính trị, bản kiểm điểm bí thư nhiệm kỳ 2010 – 2012, nghiêm khắc tự phê bình khuyết điểm, tồn tại. Báo cáo chính trị gồm hai phần: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012. Báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, vướng mắc của hoạt động chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 với Mục tiêu chung – Hệ thống chỉ tiêu phấn đấu – Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Mục tiêu

- Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quy mô giáo dục.

                         - Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà trường – phát huy sức

mạnh đoàn kết của đơn vị.

                         - Nâng cao chấy lượng và hiệu quả hoạt động Giáo dục.

                         - Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

                         - Công tác tài chính  và cơ sở vật chất cho giáo dục được tăng cường.

             - Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ Đảng và làm tốt công tác phát triển Đảng viên.

                         -Tiếp tục đẩy mạnh đi sâu vào chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn

thể trong nhà trường.

Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện hàng năm  và đến năm 2015.

1.      Về công tác phát triển giáo dục: Huy động học sinh ra lớp 6 đạt : 100% -

DTSS đạt: 99%

2.      Về công tác giáo dục toàn diện:  Hạnh kiểm từ trung bình trở lên: 99,5% -

Lên lớp thẳng: 90% - Tốt nghiệp THCS: 98% - Vào lớp 10 công lập: 80% - Học sinh giỏi Trường: 25% - Học sinh Giỏi Huyện: 10 em/năm - HSG Tỉnh: 01 em/năm - Giáo viên Giỏi Huyện: 70%/ Số GV dự thi - GVG Tỉnh: 50%/Số GV dự thi  – Học nghề phổ thông: 70% được công nhận/ Số HS lớp 9 - Phổ cập THCS: Duy trì đạt chuẩn 4/4 điạ bàn, các địa bàn xã duy trì được phong trào.

3.      Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Thu quỹ theo quy định đạt 95% - Công

tác phát triển giáo dục, bảo quản, sử dụng tài sản: Tốt .

4.Về công tác xây dựng đội ngũ: Bồi dưỡng xây dựng tập thể sư phạm: Tốt –

Xây dựng các Đoàn thể: Vững mạnh.

5.      Về công tác quản lý chỉ đạo:- Thực hiện kế hoạch; Công tác kiểm tra; Nền

nếp Hành chính - Chuyên môn; Công tác phối hợp; Tham gia các phong trào của Ngành:  Tốt.

6.  Về công tác thi đua: Đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tiên tiến Xuất sắc – Duy trì giữ vững Trường chuẩn Quốc gia.

7.   Về công tác xây dựng Đảng:

- Giới thiệu quần chúng ưu tú học bồi dưỡng cảm tình Đảng: 04 người/năm.

- Phát triển Đảng viên: 06 đ/c/nhiệm kỳ.

Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu. 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn – An ninh quốc phòng

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu

công tác chuyên môn, thực hiện đúng  chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể:

- Triển khai đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Thu nhận học sinh vào trường đúng độ tuổi, hồ sơ hợp lệ. Thực hiện tốt và duy trì đạt chuẩn công tác PC. THCS.

- Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh,

ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của

học sinh.

- Quản lý tốt nền nếp giảng dạy chính khoá, dạy thêm trong nhà trường theo đúng chủ trương của Ngành.

- Bảo quản, sử dụng triệt để và tu sửa kịp thời cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác Dạy – Học.

            - Bảo đảm yêu cầu Vệ sinh môi trường; Cảnh quan trường học; Công tác vệ

sinh lớp học; Phòng làm việc đúng nơi qui định; Trồng cây bóng mát trong trường.

- Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp – Duy trì tốt các lớp

học nghề phổ thông.

- Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan nhất là trong dịp tết ngày lễ và trong Hè.

Phối hợp với các địa phương  tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện học sinh tham gia học tập thuận lợi.

2..Lãnh đạo công tác đoàn thể

- Phát huy vai trò của các đoàn thể trong khối đoàn kết nội bộ nhằm góp phần

vận động CB.GV.NV thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục  xây dựng và giữ vững  các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

a. Công đoàn

     Tổ chức thành công đại hội và thực hiện tốt nghị quyết đề ra của nhiệm kỳ 2012

– 2015. Thực hiện tốt vai trò Công đoàn là đòn bẩy, động lực cho CĐV tham gia tốt các hoạt động phong trào của nhà trường.

b. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên

- Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn viên thanh niên, xứng đáng vai trò thanh niên tiên phong, gương mẫu.

- Theo dõi, giúp đỡ Đội viên lớn,  đủ tuổi kết nạp vào tổ chức Đoàn.

- Quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Làm tốt các hoạt động xã hội như Về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc di tích lịch sử … ở các địa phương trên địa bàn trường.

3.. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

a. Công tác tư tưởng chính trị

            - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV, phát huy truyền thống

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động CB.GV.NV chấp hành đúng đường

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  và quy định nhiệm vụ của đơn vị.

b. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Sau hơn bốn năm thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh “ đã và đang trở thành nếp sinh hoạt chính trị thường xuyên với sự tham gia của toàn thể Đảng viên, CB.GV.NV và học sinh trong toàn trường.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm

gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2012 đơn vị nhà trường cần quán triệt một số nội dung sau:

. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự nhận thức cao về nhận thức

trong đội ngũ  CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ trong giai đoạn hiện nay.

. Gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với các nhiệm vụ chính

trị và phong trào thi đua của đơn vị.

. Lôi cuốn tất cả CB.GV.NV và học sinh trong đơn vị tiếp tục tham gia thực hiện

việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là nhân tố quyết định sự thành công của cuộc vận động.

. Sử dụng nguyên tắc “ nêu gương “ trong thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh.

Các cán bộ chủ chốt ( Hiệu Trưởng, các phó HT, Chủ tịch công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên – TPT đội – Trưởng ban thanh tra nhân dân – các Tổ Trưởng  và Đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương trước trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò giám sát của Ban

thanh tra nhân dân trong lĩnh vực đạo đức lối sống ở cơ quan đơn vị và nơi cư trú.

. Tiếp tục học tập nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các chuyên đề của cấp trên triển khai.

c. Công tác cán bộ

            - Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.GV.NV trong đơn vị.

- Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ và ra nghị quyết  về việc bổ nhiệm, miễn

nhiệm, điều chuyển, kỷ luật, khen thưởng ... đối với những cán bộ trong đơn vị.

d. Công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra từng năm cụ thể:

Giám sát việc thực hiện “ Dân chủ hóa trường học”; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước; Việc thực hiện “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4 – Khóa XI.

   Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị

Quyết, chỉ thị của Đảng; Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên; Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và các quy định của địa phương nơi cư trú.

đ. Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong năm 2012. Chi bộ tập trung chỉ đạo một số công tác trọng tâm sau:

- Chỉ đạo triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết theo sự chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện và của Đảng bộ Xã.

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo chỉ thị của cấp trên.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc

tập trung dân chủ,  chế độ tự phê bình và phê bình, Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

- Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đ/c Cảm tình Đảng. Phát hiện giới thiệu những

quần chúng ưu tú học lớp Cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn dồi dào cho chi bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ Đảng viên trong đơn vị là 20%.                

- Tăng cường phát triển Đảng viên đảm bảo số lượng theo kế hoạch và đạt chất

lượng.

 

                        Đăng ký thi đua: Hàng năm Chi bộ đạt  “Trong sạch vững mạnh”.

 

 

Đại hội cũng đã nghe ý kiến thảo luận của các Đ/c Trần Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Tư, Lý Thị Kim Oanh, Nguyễn Kiển, Đoàn Thị Hồng Phụng, Phạm Thị Huỳnh Huyền. Tất cả các ý kiến chủ yếu đưa ra giải pháp cụ thể để xây dựng bản phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ tới, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Đại hội cũng đã nghe phát biểu chỉ đạo của Đ/c Nguyễn Minh Viên – Bí thư Đảng Ủy Xã Diên Phước trong đó nhấn mạnh những điểm sau: Chi ủy mới cần tập trung xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong đơn vị; Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn – chính trị - nghiệp vụ đáp ứng với xu thế mới; Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, duy trì giữ vững chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Chi bộ, lãnh đạo nhà trường, các đoàn thể quan tâm hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra một chi ủy – Bí thư – Phó bí thư mới có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ trong nhiệm kỳ mới gồm: Đ/c Lê Đình Quốc – Bí thư; Đ/c Trần Thị Kim Liên – Phó bí thư; Đ/c Đoàn Thị Hồng Phụng – Chi ủy viên với số phiếu tín nhiệm cao – Tỷ lệ 100%.

Kết thúc Đại hội toàn thể Đảng viên đã biểu quyết nhất trí cao với bản chỉ tiêu và bản nghị quyết của Đại hội. Qua đó cũng thể hiện ý chí quyết tâm đồng sức, đồng lòng phát huy tinh thần đoàn kết, để xây dựng một tập thể chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh./.

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT