Liên hệ web
  
Nhiệm vụ GDTHCS năm học 2012-2013 - PGD

   UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


    Số: 602  /PGDĐT-GDTHCS                  Diên Khánh , ngày14  tháng 9 năm 2012

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ                  

     GDTHCS năm học 2012-2013

            

                                   Kính gửi:  Các trường THCS trong toàn huyện.

 

      Căn cứ công văn số 1110 / SGD ĐT- GDTrH ngày 04  tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diên Khánh hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2012-2013 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

   1. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục mũi nhọn trong các trường THCS.

  2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục THCS.

  3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục THCS theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của Hiệu trưởng về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường THCS, đặc biệt là nâng cao vai trò của các trường THCS trong việc thực hiện kỷ cương, nền nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh .

4.Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh.

5. Củng cố và giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở .

          B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

   I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

     1.Các trường THCS  tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả như chú ý vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh tạo cảnh quang trường khang trang, sạch sẽ…; Tùy điều kiện từng  trường  gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua cuộc thi: giải toán trên Internet, cuộc thi Olympic Tiếng Anh .... Huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

      Tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

             2.  Các trường THCS tổ chức tốt hoạt động “ Tuần sinh hoạt tập thể” vào đầu năm học nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm đối với các lớp 6 ( có thể để cho học sinh lớp 8,9 tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn cho học sinh lớp 6)

   3. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, TD-TT, tin học, ngoại ngữ... Tiếp tục  tổ chức tham gia các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên internet, các hoạt động giao lưu… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của nhà trường; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh  hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

  4.  Các trường THCS, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực có hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan học tập tại các di sản văn hóa trên địa bàn xã, huyện.

       II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

A.. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo  chương trình và kế hoạch giáo dục

  1- Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường:

       -Thực hiện 37 tuần thực học với thời gian: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần. Nhằm tăng cường việc phân cấp quản lý,  Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho Hiệu trưởng nhà trường trong việc chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết, thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học  (theo biên chế năm học) có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

     - Chỉ đạo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày: Căn cứ công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2buổi/ngày, Phòng GD&ĐT chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du tổ chức dạy một số lớp học 2 buổi / ngày ,  trong đó cần tập trung vào các nội dung như: phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian các nội dung bài dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, phù hợp từng đối tượng học sinh. Thực hiện chương trình giảm tải theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Không  biến học 2buổi/ngày thành học thêm, dạy thêm trong nhà trường.

     - Thực hiện chương trình dạy học tự chọn: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4718/BGD&ĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2010-2011.

                 - Về tổ chức dạy học ngoại ngữ:

                   Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn cho năm học 2011-2012 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS.Các trường THCS Phan Chu Trinh , Trần Quang Khải chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện đề án “ Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020’’.

                   Chú trọng tổ chức các hoạt động như: Hội thi giáo lưu nói tiếng Anh ; khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường các  kỹ năng nghe – nói tiếng Anh cho học sinh.

             - Về việc thực hiện các hoạt động giáo dục:

                    Tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp ; chú trọng giáo dục giá trị , giáo dục kỹ năng sống cho học sinh .

         Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp  được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) thuộc nhiệm vụ quản lý của Hiệu Trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

        Đối với công tác tư vấn: Hiệu Trưởng  nhà trường có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

  - Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT. Năm học 2012-2013 Phòng Giáo dục tổ chức 1 lần thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9 vào 25/9/2012 .

Tiếp tục  thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục; tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng giáo dục lịch sử, địa lý địa phương Khánh Hòa để học sinh hiểu biết và yêu quê hương Khánh Hòa, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo nước ta.

   B. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

   1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

     - Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học “ Triệt để hơn, sâu rộng hơn” đến từng cán bộ quản lý, giáo viên. Các trường căn cứ vào những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên để đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

     -Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức hội thảo cấp trường, sinh hoạt chuyên môn cụm trường (2 lần/năm học); tổ chức dự giờ, đánh giá qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2012-2013 Phòng Giáo dục và Đào tạo không tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, chọn cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh . Đổi mới việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... Chú trọng tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong tổ bộ môn; trong đơn vị; xây dựng mạng lưới đội ngũ giáo viên cốt cán toàn huyện. Hồ sơ của tổ chuyên môn phải đúng, đủ theo hướng dẫn của công văn 1093/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa . 

   -Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS (Chú ý thực hiện việc giảm tải chương trình theo hướng dẫn của Bô, Sở GD&ĐT) . Giáo viên thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu và có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

    - Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu  sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với từng đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức cơ bản.

   - Đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp thực hành trong các môn học;  bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học,tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

     Tăng cường tổ chức các hoạt động như:  hội thi thí nghiệm – thực hành của học sinh; hội thi  tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên; ngày hội công nghệ thông tin...nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; chủ động tự làm thiết bị dạy học tham gia thi đồ dùng dạy học tự làm cấp Huyện, Tỉnh .

   - Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

2.Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá:

   a.  Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, các  trường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

      - Thực hiện đúng quy chế của Thông tư số 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011 V/v Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

      - Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra  thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành. Giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý , phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan . Các trường chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học ; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét ,động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh . Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng , tiến bộ của học sinh ( môn GDCD) . Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình .

    b. Đối với môn GDCD : giáo viên dạy môn GDCD phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách : nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn GDCD chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ , năm học cho giáo viên chủ nhiệm . Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ .

                c. Đối với các môn khoa học xã hội : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần  tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, và được trình bày chính kiến của bản thân.

              d.Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật , kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông ; thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng , đảm bảo mức độ nhận biết .

       đ.Tiếp tục xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án,kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các trường học để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.

          3. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

  a.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ trưởng Bộ GD ĐT tại thông báo số 117/TB –BGD ĐT ngày 26/02/2009 của Bộ GD ĐT về Hội thảo “ Chỉ đạo, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường phổ thông” tại Nghệ An . Rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả .

  b. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá (Sở và Phòng Giáo dục sẽ ra đề kiểm tra HK một số môn cho khối 9 ). Thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng “ngồi sai lớp“, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; chú trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

 III. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học; chú trọng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

   1. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học

     - Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để đảm bảo thiết bị dạy học theo danh mục tối thiểu, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường.

    -  Tăng cường đầu tư cho các trường THCS,  để mở rộng quy mô việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm từng bước đảm bảo và nâng dần chất lượng giáo dục.

   - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tạo một bước chuyển biến rõ rệt trong các nhà trường; thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và các tiêu chí cụ thể đã xác định tại công văn hướng dẫn đánh giá phong trào, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

2. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

        Trường THCS Nguyễn Du  phấn đấu xây trường đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2012-2013.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

  1. Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS, đổi mới cách bồi dưỡng ,nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

  2. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.   Nhà trường chú ý tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp , tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

  3. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động ”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo“.

V. Thực hiện phổ cập giáo dục

   1. Xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục THCS, thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học ở những nơi có điều kiện giai đoạn 2011 – 2020.

  2. Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách, hồ sơ PCGD ; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; chống bỏ học; tăng cường phân luồng học sinh sau THCS.Cũng cố , duy trì và nâng cao tỉ lệ , chất lượng đạt chuẩn PCGDTHCS.

VI. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

  1. Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, các trường thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính.

  2. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá,  bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng . Các trường thực hiện hồ sơ quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường hàng năm ,quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Thông tư  số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT .

 3. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục

Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định s 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý . Tích cực áp dụng hình thức hội thảo ; tập huấn ; bồi dưỡng giáo viên,thanh tra viên,cán bộ quản lý giáo dục ; trao đổi công tác qua mạng Internet, website . Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên , quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh , sắp xếp thời khóa biểu , quản lý thư viện trường học …

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các trường chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Phòng GD&ĐT.

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013, ngoài những yêu cầu chung của Phòng GD&ĐT về công tác thi đua, đối với công tác quản lý giáo dục trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo chú trọng đánh giá các mặt hoạt động sau đây:

1. Kết quả việc thực hiện chương trình  và kế hoạch dạy học; đặc biệt là kết quả thực hiện chất lượng dạy, chất lượng học, tỉ lệ xét tốt nghiệp THCS, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn.Đặc biệt là kết quả thực hiện các phong trào mũi nhọn .

2. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Kết quả xây dựng Nguồn học liệu mở phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá trên Website của trường và kết quả đóng góp nguồn dữ liệu xây dựng Nguồn học liệu mở trên Website của Phòng  GD&ĐT.

4. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng các trường THCS căn cứ vào nội dung tại văn bản hướng dẫn này và dựa vào tình hình cụ thể của nhà trường  xây dựng kế hoạch chi tiết  tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để bàn bạc giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG

 -Như trên;                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 -Lưu VT-GDTHCS.

 

                                                                                                     ( Đã ký tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                                 Trần Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT