Liên hệ web
  
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2011 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NĂM 2012

 
ĐẢNG ỦY XÃ DIÊN PHƯỚC                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                              
CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                      
                                                    BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2011                                          
                 VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NĂM 2012
 
PHẦN THỨ NHẤT
 
                                                       BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2011
 
     Năm 2011 cả nước tập trung phát triển kinh tế – xã hội. Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại
 hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Về giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2010, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị năm2011 gồm các nội dung trọng tâm sau đây:    
. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.
            . Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.
            . Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
            . Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục.
            . Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.
            . Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục 2001 – 2010 và xây
dựng chiến lược phát triển Giáo dục 2011 – 2020.
            Năm 2011 Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực về Công tác tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Đoàn thể nhân dân; Công tác xây dựng Đảng và Chủ trương nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, an ninh trật tự …. của đơn vị.
 
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập từ tháng 3/2000 gồm 03 Đảng viên. Là chi
 bộ ghép với Trường Tiểu học Diên Phước.
-         Đến tháng 12/2005 có 10 Đảng viên - Chuyển đi 03 Đảng viên – Còn 07 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2006 có 09 Đảng viên – Chuyển đi 01 Đảng viên – Còn 08 Đảng viên.
-         Ngày 04/01/2007 Trường Tiểu học Diên Phước được tách ra thành Chi bộ riêng và số lượng Đảng
viên mỗi Chi bộ của mỗi Trường là 04 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2008 Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ có 06 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2009 Chi bộ có 09 Đảng viên ( Phát triển trong năm 02 Đảng viên ).
-         Đến tháng 12/2010 Chi bộ có 10 Đảng viên ( Phát triển trong năm 02 Đảng viên – Chuyển đi 01 ).
-         Cuối năm 2011 Chi bộ có 12 Đảng viên ( Phát triển trong năm 03 Đảng viên – Chuyển đi 01 )      .
·         Thuận lợi:
      -     Được sự quan tâm sâu sắc của cấp uỷ Đảng xã Diên Phước, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      -   Các Đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Phó Hiệu Trưởng, Ban thanh tra nhân dân, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Bí thư đoàn thanh niên.
      -   Đồng chí Hiệu Trưởng luôn quan tâm đến công tác Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ
hoạt động.
      - Hoạt động nhà trường thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách có nền nếp. CB.GV.NV tự giác, tích cực công tác, nổi bậc có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.                       
·         Khó khăn:
       -   Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác giảng dạy của nhà trường đôi khi bị trùng lặp do đó việc sinh họat của Đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.
       - Việc bố trí Giáo viên dạy thay để đảm bảo sinh hoạt chung của Đảng bộ có khó khăn.
 
 B/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ TRONG NHÀ TRƯỜNG
            Hoạt động chi bộ nhà trường năm 2011 với những thuận lợi, khó khăn trên. Trong năm qua vận dụng nghị quyết của Đảng bộ xã Diên Phước; nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã quyết tâm, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ đã đề ra trong năm 2011.
I. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn – an ninh quốc phòng của đơn vị:
. Trong năm học 2010 - 2011 : Với nhiệm vụ:
     - Tiếp tục thực hiện cuộc vân động “ Học tập và làn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
     - Đổi mới quản lý giáo dục, bao gồm: – Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – Thực hiện cải cách hành chính - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra – Đổi mới việc đánh giá thi đua.
     - Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục bao gồm: Nâng cao chất lượng phổ cập THCS – Đổi mới kiểm tra đánh giá HS, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc, chép”, mỗi trường có 1 kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học – Nâng cao chất lượng dạy Ngoại ngữ, Tin học.
     - Tiếp tục hoàn thiện CSVC, cảnh quan trường học, tăng cường công tác Y tế học đường, phòng chống các dịch bệnh.
     - Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục.
     - Chấn chỉnh công tác quản lý thu chi trong và ngoài ngân sách.
. Kết quả năm học 2010 – 2011:
             a. Công tác phát triển giáo dục:
                        - Học sinh vào lớp 6 theo KH: Đ ạt 100%.
                        - Học sinh 11 tuổi vào lớp 6: 99,3%.
                        - Duy trì sĩ số: 88,3%.
             b.Các điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục:
               + Về xây dựng đội ngũ giáo viên: Tổng số CB.GV.CNV:77 người . Trong đó:
-         BGH: 03 – 100% trên chuẩn đào tạo ( 02 Đảng viên ); TPT: 01; GV Thiết bị, BM: 02; NV : 07 .
-         Giáo viên: 64 – Tỷ lệ: 1,88 GV/lớp.
               + Về cơ sở vật chất kỹ thuật:
      -    Tổng số phòng học: 25- Phòng chức năng: 09 . Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập
      -    Tình hình mua sắm, cung cấp trang thiết bị:
            . Tự mua sắm trị giá: 79,3 triệu VN$.
       - Tình hình tu sửa, xây dựng mới :
            . Tu sửa CSVC trị giá: 22,7 triệu VN$.
            . Xây dựng mới: Sân betong, bồn hoa trị giá: 20 triệu VN$.
 + Về công tác tài chính:
     - Được cấp theo đúng kế hoạch năm 2010 và sử dụng chi đúng hạng mục quy định .
     - Thu kinh phí do nhân dân đóng góp đúng theo quy định:
            + Học phí: 120 triệu VN$ - Đạt 100% KH.
            + Hội phí : 46 triệu VN$ - Đạt 95% KH.
            + Thu hộ: 188 triệu VN$ - Đạt 85% KH.
            c. Về chất lượng, hiệu quả giáo dục:
     - Chương trình được thực hiện đầy đủ nghiêm túc.
     - Kết quả HS giỏi cấp Trường 233 em – Đạt 22,2% . Giỏi Huyện : 15/10 – Đạt 150% KH. Giỏi Tỉnh: 01/01 - Đạt 100%KH.
     - Giáo viên đạt dạy giỏi Trường 15/15 GV. Giỏi Huyện: không tổ chức.
     - Giáo dục hạnh kiểm: Học sinh thực hiện khá tốt đạo đức tác phong – Đạt 99,7% HS có HK TB trở lên.
     - Giáo dục thể chất: Hội khoẻ Cấp Tỉnh đạt 07 huy chương.
     - Đ ạt các tiêu chuẩn về vệ sinh học đường – Kiểm tra đạt loại Tốt.
     - Xây dựng khá tốt phong trào văn hoá văn nghệ.
     - Công tác phổ cập THCS: Duy trì được 09 lớp với 57 học viên.
 d. Công tác quản lý Giáo dục:
     - Công tác quản lý hành chính: Bảo đảm thực hiện tốt quy chế, quy định. Tình hình dạy thêm – học thêm thực hiện đúng chủ trương. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi về tài chính. Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng quy định. Hoạt động Thư viện – Thiết bị khá tốt.Thiết bị theo dõi được tình hình GV sử dụng ĐDDH từng tiết lên lớp, bảo quản, sử dụng khá tốt.
     - Quản lý CSVC:Bảo quản sử dụng tài sản tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm.
     - Công tác xã hội hoá giáo dục thực hiện Tốt: Công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên, phối hợp tốt với các đoàn thể, hội PHHS, Hội khuyến học. Quan tâm tốt đến đối tượng học sinh nghèo, gia đình khó khăn – Xây dựng quỹ “ Tấm lòng vàng” đạt 35 triệu VN$ ( Công ty Thái Bình Dương: 10 Tr.$ - Học bổng Trần Đăng Quảng: 04 Tr.$ - Học bổng Pháp Việt: 15 Tr.$ - Các nhà tài trợ khác: 06 Tr.$ ).
     - Thực hiện tốt KH kiểm tra nội bộ Trường học. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, các quy định khác tốt.
            đ. Công tác an ninh trật tự – an toàn giao thông: Thực hiện Tốt .
@ Kết quả cuối năm:
1.      LĐTT:       73 người – Tỷ lệ : 94,8%
2.      CSTĐ.CS: 02 người.
3.      TỔ LĐTT: 01 tổ ( Toán - Tin ).
@ Đơn vị cuối năm đạt: Tập Thể Lao Động Tiên Tiến được UBND Huyện công nhận.
 
        II. Lãnh đạo công tác tư tưởng:
   - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV. Có tinh thần đoàn kết, hợp tác thương yêu
giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều thầy cô giáo giúp đỡ nhau trong công tác hội giảng trường, cũng như dạy thay khi ốm đau, bận việc, công tác, nghỉ thai sản theo chế độ.
- Tất cả CB.GV.NV của trường chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp
luật của nhà nước và các chủ trương nhiệm vụ của đơn vị như thực hiện tốt các cuộc vận động. Đơn vị phát huy tốt dân chủ hoá trường học, thực hiện nghiêm túc 05 công khai: về kế hoạch – tài chính – thi đua – tuyển sinh – tuyển dụng.
-Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng GV-HS để kịp thời giải quyết hoặc chỉ đạo các bộ phận
liên quan giải quyết như là CSVC phục vụ giảng dạy, chế độ bồi dưỡng GV-HS khi tham gia các phong trào. Chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác.
- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
 
III. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
                         Thực hiện KH đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị khá tốt như :
            - Tham gia đầy đủ các lớp BD chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ.
            - Tạo điều kiện GV học trên chuẩn – Hệ đại học ( Trong năm có 04 GV tốt nghiệp Đại học – Tăng số lượng CB.GV.NV có trình độ Đại học là 52 người – tỷ lệ 66,7% ).
- Tham gia cùng nhà trường về việc bổ nhiệm công tác, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây
dựng qui chế làm việc, xét nâng lương CB.GV.NV, Xét học bổng học sinh dân tộc, học sinh ưu tú …..
 
IV. Lãnh đạo đoàn thể:
Trong năm qua chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ các đoàn thể hoạt động tốt như chỉ đạo
 các kỳ hội nghị, đại hội:Công đoàn cơ sở ; Chi đoàn thanh niên; Đội thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh - chỉ đạo nhiệm vụ hàng tháng cho các đoàn thể hoạt động.
1. Công đoàn : Công đoàn đã tổ chức tốt việc giáo dục nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ,
chăm lo ổn định đời sống công đoàn viên. Quan tâm phong trào quần chúng và công tác tổ chức công đoàn.
- Cùng nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn, vận động công đoàn viên đăng ký thi đua và dạy
 thêm đúng qui định.
- Làm tốt công tác thăm hỏi công đoàn viên ốm đau hoặc gia đình có hiếu, hỷ.
-Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú như: Báo cáo học tập chuyên đề,
 tham quan học tập, sinh hoạt chủ đề 20/10, 08/3...
-Vận động CĐV thực hiện đúng qui chế dân chủ, sinh đẻ có kế hoạch, tham gia tốt phong trào
hội giảng cấp trường.
-Tặng quà các cháu là con công đoàn viên nhân dịp tết trung thu cũng như quà tết cho CĐV.
- Xây dựng chế độ khen thưởng thích đáng mang tính động viên thiết thực cho CĐV.
- Thường xuyên công khai cụ thể kế hoạch thi đua và tài chinh.
- Cuối năm đạt danh hiệu công đoàn cơ sở mạnh.
- Làm tốt công tác giới thiệu kịp thời cho Đảng 03 CĐV xuất sắc học lớp cảm tình Đảng và giới
 thiệu kết nạp 02 Đảng viên.
            2. Đoàn thanh niên:
Năm qua hoạt động của đoàn thanh niên đã đạt được hiệu quả thiết thực như:
-          Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực mang tính giáo dục cao.
-    Giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp 01 Đảng viên.
-    Vận động Đoàn viên GV tham gia tốt Hội giảng Trường.
-          Làm tốt công tác giao lưu sinh hoạt với các đơn vị kết nghĩa như : D 460, các xã Đoàn thuộc
 địa bàn Trường.
-    Chỉ đạo Đội thiếu niên nổ lực thực hiện tốt 5 chương trình hoạt động của mình cụ thể:
                + Tổ chức duy trì tốt hoạt động của Đội.
    + Quan tâm đến việc xây dựng nề nếp, ý thức học tập của HS, phong trào đăng ký nhiều giờ
 học tốt.
    + Tổ chức thường xuyên hàng tháng chương trình “ Phát thanh măng non “.
   + Phong trào “ Người tốt – Việc tốt “ được duy trì khá tốt.
   + Duy trì tốt việc xây dựng quỹ bạn nghèo. Giải quyết tốt kịp thời cho học sinh nghèo, các
 trường hợp khó khăn bằng hiện vật như bút, sách vở, quà tết, hỗ trợ tiền để mua phương tiện xe đạp …… .
   + Làm tốt phong trào KHN:Thu gom giấy vụn gây quỹ cho Đội.
   + Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên. 
               + Cuối năm đạt danh hiệu: Chi đoàn mạnh - Liên đội mạnh.
 
 V.Về xây dựng tổ chức Đảng:
       Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm qua là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai học tập quán triệt nghị quyết, chuyên đề. Cuộc vận động “ Học tập và làm thep tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Tổ chức cũng cố các đoàn thể. Kiểm tra Đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng cụ thể như sau:
- Tham gia học tập quán triệt các NQ của các cấp Đảng đầy đủ nghiêm túc.  
- Triển khai chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, thông tin kịp thời tình hình trong nước,
quốc tế, nâng cao nhận thức chính trị thống nhất tư tưởng hành động. Tiếp tục đăng ký và thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hô chí Minh “ có hiệu quả.
- Nội bộ Đảng đoàn kết , thống nhất hợp tác trong công việc , xây dựng và thực hiện qui chế làm
 việc của chi bộ. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất
 lượng đội ngũ.
- Tổ chức theo dõi giúp đỡ 10 đ/c Cảm tình Đảng , đã phát triển Đảng trong năm 03 đ/c . Hiện
nay đã làm hồ sơ giới thiệu cho Đảng xem xét 06 quần chúng ưu tú.            
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị
Quyết, chỉ thị của Đảng. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ hàng tháng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Bảo đảm chế độ báo cáo –Hồ sơ lưu trữ –Thu nộp và sử dụng Đảng phí đúng qui định.
@ Tự đánh giá xếp loại :
- Tổ chức cơ sở Đảng:             Trong sạch vững mạnh.
- Cá nhân:        + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:    02 – Đề nghị chi bộ tuyên dương.
                           + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10
C/ PHẦN ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
            1. Ưu điểm:
 - Nhận thức của từng Đảng viên tốt trong công tác xây dựng Đảng, xác định được nhiệm vụ của
 mình trong giai đoạn hiện nay.
             - Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng ,chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của mình.
- Lãnh đạo trường và các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.
            2. Hạn chế: Chưa phát huy cao tinh thần tự phê và phê bình trong sinh hoạt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHẦN THỨ HAI
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ TRƯỜNGTHCS NGUYỄN HUỆ
 Năm 2012
 
    I. Mục Tiêu:
       Năm 2012 cả nước tập trung phát triển kinh tế – xã hội. Năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Về giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2011, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị năm2012. Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 – 2012 với 04 nhiệm vụ trọng tâm:
. Nâng cao chất lượng và hiệu quả Giáo dục.
            . Tiếp tục đổi mới công tác Giáo dục.
            . Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
            . Phát triển mạng lưới trường lớp.
           
         II. Các Chỉ Tiêu Phấn Đấu Thực Hiện Năm 2012:
1/ Về công tác phát triển giáo dục: Huy động học sinh ra lớp 6 đạt: 100% - Duy trì sĩ số đạt: 99%
2/ Về công tác giáo dục toàn diện: Hạnh kiểm từ trung bình trở lên: 99,7% - Lên lớp thẳng: 90%
- Tốt nghiệp THCS: 98,5% - Vào lớp 10 công lập: 95% - Học sinh giỏi Trường: 20% - Học sinh Giỏi Huyện: 10 em/năm - HSG Tỉnh: 01 em/năm – Công nhận nghề phổ thông:70% ( Số HS lớp 9) - Phổ cập THCS: Đạt chuẩn ( 05/05 xã), Các địa bàn xã duy trì được phong trào và huy động 25 HV ra lớp.
3/ Về công tác xây dựng cơ sở vật chất:Thu quỹ theo quy định đạt 95% - Công tác phát triển, bảo
 quản, sử dụng: Tốt .
4/ Về công tác xây dựng đội ngũ: Bồi dưỡng xây dựng tập thể sư phạm: Tốt – Xây dựng các Đoàn
 thể: vững mạnh - Phát triển Đảng viên: 02 người.
5/ Về công tác quản lý chỉ đạo: Thực hiện kế hoạch; Công tác kiểm tra; Nền nếp Hành chính –
 chuyên môn; Công tác phối hợp; Tham gia các phong trào của Ngành: Tốt.
 
 III. Các Nhiệm Vụ Chủ Yếu:
1/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, an ninh quốc phòng... của đơn vị:
Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu công tác chuyên
môn , thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể là:
             - Triển khai đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
 - Thu nhận học sinh vào trường đúng độ tuổi , hồ sơ hợp lệ. Thực hiện tốt và duy trì đạt chuẩn
 công tác PC. THCS.
 - Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh, ngăn chặn các tệ
nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Quản lý tốt nền nếp giảng dạy chính khoá, dạy thêm trong nhà trường theo đúng chủ trương của
ngành.
             - Bảo quản, sử dụng triệt để và tu sửa kịp thời cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác Dạy – Học.
 - Bảo đảm yêu cầu Vệ sinh môi trường; Cảnh quan trường học; Công tác vệ sinh lớp học, phòng
 làm việc đúng nơi qui định – Trồng cây bóng mát trong trường.
- Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp – Duy trì tốt các lớp học nghề phổ thông.
 - Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan nhất là trong dịp tết ngày lễ và trong hè. Phối hợp với các
địa phương tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện học sinh tham gia học tập thuận lợi.
            2/ Lãnh đạo công tác tư tưởng:
 - Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV, phát huy truyền thống yêu nước, yêu
 Chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động CB.GV.NV chấp hành đúng đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định nhiệm vụ của đơn vị.
            - Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng và làm theo của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.
            3/ Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ:
             - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.GV trong đơn vị.
 - Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ theo định chuẩn mới và ra nghị quyết về việc bổ nhiệm,
miễn nhiệm, điều chuyển, kỷ luật, khen thưởng ... đối với những cán bộ trong đơn vị.
            4/ Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân:
-          Phát huy vai trò của các đoàn thể trong khối đoàn kết nội bộ nhằm góp phần vận động
 CB.GV.NV thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
-          Tiếp tục xây dựng các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.
 5/Xây dựng tổ chức Đảng:
Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong năm 2011, Chi bộ tập trung chỉ đạo một
 số công tác trọng tâm sau:
            -    Chỉ đạo triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết theo sự chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện.
-          Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo chỉ thị TW, Tỉnh, Huyện.
-    Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân
chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.
-          Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đ/c Cảm tình Đảng. Phát hiện giới thiệu những quần chúng ưu
 tú học lớp Cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn cho các năm sau.                                    
-          Làm tốt công tác phát triển Đảng viên đảm bảo số lượng theo kế hoạch và có chất lượng.
* Đăng ký cuối năm chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”.
 
BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
 
 
               Lê Đình Quốc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
          ĐẢNG UỶ XÃ DIÊN PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                        CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ    ________________________________
                                                ______________
                       
 
 
Diên Phước, ngày 25 tháng 11 năm 2011
 
 
 
 
       
 
 BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2011 
 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012
                         
 
 
 
 
             Tháng 11/2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT