Liên hệ web
  
TỔNG HỢP KẾT QUẢ SHCM HKI (2010-2011)

Thực hiện công văn 650/PGD&ĐT- THCS ngày 20/9/ 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh, toàn huyện đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm cấp THCS học kỳ 1 vào ngày 20/10/2011.


   UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                           
     Số: 788 / PGD&ĐT – THCS                             Diên khánh,  ngày 04 tháng 11 năm 2011.
   V/v tổng hợp kết quả sinh hoạt
chuyên môn họckỳ 1 năm 2011-2012.
   
                                                      Kính gửi :   Các trường THCS trong toàn huyện
 
            Thực hiện công văn 650/PGD&ĐT- THCS ngày 20/9/ 2011 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh, toàn huyện đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm cấp THCS học kỳ 1 vào ngày 20/10/2011. Kết quả như sau:
 
1. Địa điểm sinh hoạt:   
            Cụm 1: Sinh hoạt tại trường THCS Nguyễn Du.
            Cụm 2: Sinh hoạt tại trường THCS Phan Chu Trinh.
            Cụm 3: Sinh hoạt tại trường THCS Mạc Đĩnh Chi.
 
2. Số tiết dạy: Toàn huyện thực hiện 16 tiết dạy, tiết Thể dục tại cụm 2 do trời mưa nên không thực hiện được.
     Cụ thể        Cụm 1: 5 tiết
                        Cụm 2: 6 tiết 
                        Cụm 3: 5 tiết
 
3. Tổng số giáo viên tham dự:  428
 
4. Số chuyên đề triển khai: 14
       Nội dung tập trung vào sử dụng bản đồ tư duy trong giờ dạy trên lớp và sử dụng phần mềm trong dạy học.
 Cụ thể: 
 Ngữ văn:  - Ứng dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy Tiếng Việt. ( Mạc Đĩnh Chi)
                   - Bài giảng điện tử với lecture maker. ( Trần Đại Nghĩa)
                     - Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ văn. ( Phan Chu Trinh)
   Toán:   - Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn Hình học. (Trần Q Khải)
                  - Phần mềm tạo giáo án điện tử lecture maker. ( Đinh Bộ Lĩnh )
                  - Tạo bài giảng điện tử e-learning bằng phần mềm adobe presenter.
                       ( Phan Chu Trinh )
   Vật Lý: Sử dụng phầm mềm lecture maker để tạo bài giảng điện tử. (Nguyễn Du)
   Hoá: Hướng dẫn soạn giáo án elearning bằng adobe presenter. ( Ngô Quyền)
   Sinh: Ứng dụng bản đồ tư duy trong đổi mới phương pháp dạy học.( Mạc Đĩnh  
                Chi)
   Tiếng Anh: - Hướng dẫn sử dụng Lecture maker. ( Trịnh Phong)
                        - Hướng dẫn sử dụng Adobe presenter để tạo bài giảng e-learning
                                  từ powerpoint. ( Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh).
 Nhạc:    Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học. ( Trần Quang Khải)
 Mỹ thuật:    Sử dụng đồ dùng dạy học trong giờ dạy mỹ thuật.
 
5. Những nội dung đã thảo luận và thực hiện trong sinh hoạt chuyên môn cụm :
            Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục, tại mỗi cụm mỗi tổ bộ môn đều thực hiện 1 tiết dạy và rút kinh nghiệm tiết dạy tập trung vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của tiết; việc sử dụng bản đồ tư duy trong tiết dạy; việc thực hiện chương trình giảm tải.  Tất cả các tổ đều tổ chức thảo luận những vướng mắc trong chuyên môn bộ môn và đề ra một số hướng giải quyết những nội dung theo yêu cầu của từng bộ môn.  
 
6. Ý kiến của Phòng giáo dục qua đề xuất của các bộ môn trong sinh hoạt cụm:
 
     - Thực hiện “Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT ”, sau khi đã có nội dung giảm tải của Bộ GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình để xây dựng phân phối chương trình chi tiết ở các bộ môn cho phù hợp. Trong quá trình xây dựng phân phối chương trình phải tuân thủ theo công văn 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT về “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học” và công văn 1199/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về “ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT”, Ban Giám hiệu duyệt phân phối chương trình của các bộ môn do nhà trường xây dựng. 
 
     - Môn Toán, tiết luyện tập gồm có 2 phần: phần sửa bài cũ và phần luyện tập tại lớp. Học sinh làm đúng phần bài tập đã cho về nhà có hay không ghi lại nội dung này trong vở học là tuỳ theo chỉ đạo của từng trường sao cho có hiệu quả. Tuy nhiên bài cũ được sửa trên bảng tất nhiên đã được “gọt dũa” về cách trình bày và lập luận, có tác dụng tốt trong việc rèn kỹ năng trình bày và lý luận giải toán của học sinh ( nhất là những bài toán có nội dung tổng hợp nhiều kiến thức hoặc những bài chứng minh hình học).
 
    - Tiết hướng dẫn đọc thêm đối với những bài chỉ dành thời lượng từ 15phút đến 20 phút và phần “Tự học có hướng dẫn”, các trường thực hiện theo công văn số 1369/SGDĐT-GDTrH về “ Hướng dẫn chuyên môn Ngữ văn THCS và THPT năm học 2011-2012” của Sở GD&ĐT Khánh Hoà.
 
7. Đề nghị đối với các trường:          
     - Đẩy mạnh việc thực hiện sử dụng bản đồ tư duy trong giáo viên, học sinh theo công văn 1288/SGDĐT-GDTrH, xem đây là một trong nhóm biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy.
            - Đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm như Adobe presenter, Lecture maker đã triển khai trong sinh hoạt chuyên môn cụm để thực hiện giáo án e-learning.
 
8. Đề nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
      - Sớm có chỉ đạo về tiêu chí đánh giá và xếp loại cuối học kỳ, cuối năm đối với các môn đánh giá bằng xếp loại: Thể dục, Nhạc, Hoạ.  
                       
9. Đánh giá chung :
      Ưu :
            - Các cụm đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo, phân công cụ thể phần chuẩn bị của từng trường về tiết dạy và các chuyên đề.
            -  Dù thời tiết không thuận lợi, các địa điểm sinh hoạt cụm vẫn chuẩn bị chu đáo từ khâu trang trí đến cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt chuyên môn cụm.
     Hạn chế:
             - Do không hiểu đầy đủ nội dung văn bản nên một vài trường không chuẩn bị  bản đồ tư duy cho tiết dự khi về sinh hoạt chuyên môn cụm, vì vậy chưa so sánh được ưu, nhược khi sử dụng bản đồ tư duy ở cùng một tiết dạy của các trường để rút kinh nghiệm.
            - Một số chuyên đề về bản đồ tư duy còn mang tính lý thuyết, chưa đi sâu vào đặc trưng của từng môn, thiếu minh hoạ ở một số tiết dạy nên hiệu quả chưa cao.
 
        Trên đây là kết quả sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 ở năm học 2011-2012, đề nghị Ban giám hiệu các trường triển khai đến các bộ môn có liên quan./.
 
                                                                                                   KT.TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 Nơi nhận :                                                                                      ( Đã ký và đóng dấu)
 - Phòng THPT- Sở GD&ĐT “ để b/c”;
 - Các trường THCS ;
 - Lưu : VT – THCS.                                                                                                         
                                                                                                                                          
                                                                                                                                  Trần Minh
 
 
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT